Koronaviruset – nye permitteringsregler

Koronaviruset – nye permitteringsregler

Regjeringen kunngjorde i går inngripende tiltak i forbindelse med Koronaviruset (Covid-19). Både arbeidsgivere og arbeidstakere oppfordres – på linje med samfunnet generelt – til å bidra til reduksjon av smitterisiko. Permittering er imidlertid nærliggende for mange, og i dag er nye permitteringsregler besluttet. Sentralt er at arbeidsgivers lønnsplikt kuttes fra 15 til 2 dager.

1000

Kontaktpersoner:

Relatert innhold

Når kan det være grunnlag for permittering med bakgrunn i Koronaviruset?

De alminnelige reglene for permittering gjelder fortsatt, hvilket innebærer at Koronaviruset, eller tiltakene som følger av dette, må medføre en form for driftsforstyrrelse som igjen gjør at det ikke er økonomisk forsvarlig (eller mulig) å drive videre. Eksempler på slike tilfeller som gir driftsforstyrrelse kan være:

  • i tilfeller hvor produksjon begrenses eller stoppes grunnet mangel på tilgang av råvarer.
  • arbeidsmangel fordi kunder og bestillinger uteblir eller prosjekter utsettes eller kanselleres.
  • utfordringer å opprettholde drift fordi ansatte er smittet eventuelt i karantene og man dermed ikke har tilstrekkelig antall ansatte til å drive forsvarlig.

Selv om man som arbeidsgiver står ovenfor en eller flere av disse ovennevnte utfordringene, må man som arbeidsgiver likevel forsøke andre virkemidler før permittering iverksettes.

Hvilke varslingsfrister gjelder ved permittering?

Som utgangspunkt er varslingsfristen 14 dager, men ved såkalte uforutsette hendelser kan denne fristen nedjusteres til 2 dager. Dersom man skal benytte seg av 2 dagers fristen, må det skyldes akutte hendelser som gjør det nødvendig med en umiddelbar driftsstans helt eller delvis. Dette kan eksempelvis være ved mangel på oppdrag grunnet kanselleringer, stort omfang av ansatte som er i karantene eller har fått påvist smitte eller lignende.

Vår vurdering er at Koronaviruset er en slik situasjon og derfor åpner for 2 dagers varslingsplikt. Vi erfarer også nå at en varslingsfrist på 2 dager som følge av Koronaviruset, synes akseptert.

Merk imidlertid at man må gjøre en vurdering av om man kan bruke den korte varslingsfristen og at grunnlaget for dette kommer tydelig frem i permitteringsvarselet. Videre må bedriften sørge for å involvere de tillitsvalgte i prosessen og ved tilfeller der over 10 ansatte permitteres, skal NAV varsles.

Hvilke krav stilles til permitteringsvarselet?

Permitteringsvarselet skal inneholde følgende:

  • Dato 
  • Varslingsfrist (og årsak til forkortet frist hvis denne gjøres gjeldende)
  • Permitteringsårsak
  • Permitteringsgrad
  • Permitteringsperiode 
  • Hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt

Arbeidsgivers lønnsplikt - nye regler trolig allerede fra 13. mars 2020

Utgangspunktet frem til nå har vært at arbeidsgiver er pliktig å betale lønn i varslingsperioden på 14 eller 2 dager, samt arbeidsgiverperioden på normalt 15 dager. I forbindelse med Koronaviruset har Regjeringen imidlertid vedtatt å nedjustere arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgivers lønnsplikt er nå kuttet fra 15 dager til 2 dager.

Når det gjelder ikrafttredelse, er det uttalt at reglene skal tre i kraft så raskt som mulig. Lovendringene skal også gjelde for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, slik at arbeidsgiverperioden "fryses" på det antall dager som er avviklet ved ikrafttredelse (minimum to dager). Hvis arbeidsgiverperioden er avviklet med eksempelvis 6 dager, vil den anses å være avsluttet.

Det innebærer at det må gis 2 dagers varsel før permittering kan iverksettes (jf. ovenfor) og deretter har arbeidsgiver 2 dagers lønnsplikt.
Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Andre tiltak innført i denne fasen

Regjeringen foreslår å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

I tillegg er det gjort tiltak ift. skatt (selskapsunderskudd, formuesskatt).


Vi vil løpende oppdatere når det kommer endringer som påvirker arbeidsgivere (og arbeidstakere). Dersom din bedrift har spørsmål, ta kontakt med oss!

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today