close
Share with your friends

Koronavirus: mulige konsekvenser for norske arbeidstakere i utlandet

Koronavirus påvirker norske arbeidstakere i utlandet

Koronaviruset påvirker oss alle og vil for mange medføre endringer i arbeidsforhold. Noen vil oppleve at de må oppholde seg i en lengre periode i utlandet og andre vil få et lenger opphold i Norge enn planlagt. For ansatte som jobber på tvers av landegrensene vil endret arbeidsmønster kunne ha innvirkning på flere forhold. KPMGs advokater oppsummerer de viktigste forholdene.

1000

Kontaktpersoner:

Relatert innhold

Krav til utstasjoneringsavtale

Det er et lovpålagt krav å sette opp en arbeidsavtale for en arbeidstaker som skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, jf. arbeidsmiljølovens § 14-7. Avtalen må minst regulere følgende:

  • a) varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
  • b) valutaen vederlaget skal utbetales i,
  • c) eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet, og eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise

Medlemskap i folketrygden

Ved endret arbeidsmønster anbefaler vi at dere sjekker om det skal gis informasjon til NAV.

Reiseforsikring

Det er viktig å sjekke om reiseforsikringen må oppdateres, dersom opphold i utlandet blir forlenget.

Rapportering av lønn

Dersom en arbeidstaker får et forlenget opphold i Norge midt i en utstasjoneringsperiode og utfører arbeid i Norge, er det viktig at lønn for denne perioden rapporters som opptjent i Norge.

Dersom opphold i utlandet forlenges, er det viktig at rapporteringen også blir riktig.

Skatteplikt til Norge og utlandet

Ved arbeidsopphold i utlandet, så vil mange bli skattepliktige til arbeidslandet. For å unngå å betale skatt til to land, er det ulike metoder som kan benyttes. Vi vil nedenfor gå gjennom de vanligste metodene for unngåelse av dobbeltbeskatning og hvordan endret opphold kan påvirke det.

Ettårsregel

Den metoden de aller fleste benytter seg av ved utstasjonering til utlandet, er ettårsregelen.

Den kan benyttes når følgende tre vilkår er oppfylt:

  1. Arbeidsopphold i utlandet må vare i over 12 måneder
  2. Opphold i Norge må ikke overstige 6 dager per måned. Man ser hele utestasjoneringsperioden samlet
  3. Norge må ikke ha eksklusiv beskatningsrett til inntekten i henhold til en skatteavtale

Antall tillatte dager i Norge kan utvides til 9 dager per måned. Økning av tillate dager i Norge gis i følgende tilfelle, hentet fra Skatte-ABC:

"Må skattyter oppholde seg i Norge på grunn av forhold i arbeidsstaten som var upåregnelige da arbeidsoppholdet ble påbegynt og som verken skattyter eller arbeidsgiver rår over, kan han oppholde seg i Norge i inntil tre dager ekstra for hver hele måned han har hatt arbeidsopphold utenfor riket, jf. FSFIN § 2-1-6 første ledd.

Med "upåregnelige forhold" menes hendelser, inngrep eller hindringer som ikke med rimelighet kunne tas i betraktning da arbeidsoppholdet ble påbegynt. Dette omfatter ytre begivenheter som krig, uro, stengte grenser, naturkatastrofer, samt egen alvorlig sykdom eller alvorlig sykdom hos personens ektefelle, samboer, mindreårige barn eller foreldre, jf. FSFIN § 2-1-6 fjerde ledd."

Vår vurdering er at utbrudd av Koronavirus vil falle inn under definisjonen av upåregnelige forhold. Det vil si at antall tillatte dager i Norge øker til 9 dager per måned så lenge de upåregnelige forhold er tilstede.

Dersom dere har en ansatt som blir lenge i Norge og som jobber i Norge i denne perioden, bør inntekten rapporteres som opptjent i Norge. Det kan også bli et spørsmål om oppholdet i Norge blir såpass langvarig at arbeids-oppholdet i utlandet anses avsluttet. Da må man vurdere hvilken metode som skal benyttes for inntekt opptjent før oppholdet i Norge startet og ved ny utstasjonering.

Dersom man ikke kan benytte ettårsregelen, vil man i de aller fleste tilfelle kunne kreve kredit for skatt betalt i utlandet slik at man unngår dobbeltbeskatning.

Det kan føre til øket skattebelastning for arbeidstaker og eventuelt arbeidsgiver dersom den ansatte har en skattebeskyttelse.  

Skatteavtale med kredit som metode for unngåelse av dobbeltbeskatning

Dersom den ansatte krever kredit i Norge for skatt betalt i utlandet, så vil endret antall oppholdsdager ikke ha noen betydning for retten til å kreve kredit. Som nevnt innledningsvis, så vil endret arbeidsmønster ha betydning for rapportering av lønn.

Skatteavtale med alternativ fordeling som metode for unngåelse av dobbeltbeskatning

Dersom den ansatte kan kreve unngåelse av dobbeltbeskatning etter den alternative fordelingsmetode, så vil endret antall oppholdsdager ikke ha noen betydning for retten til å kreve unngåelse av dobbeltbeskatning. Som nevnt innledningsvis, så vil endret arbeidsmønster ha betydning for rapportering av lønn.

Oppsummering

Som vist ovenfor kan endret opphold i både Norge og utlandet ha betydning både for den ansatte og for arbeidsgiver. Vi vil derfor anbefale at alle har god oversikt over oppholdsdager. Det kan være mange forhold som medfører at arbeidsgiver ikke har mulighet til rett rapportering løpende, men man bør i størst mulig grad forsøke å sikre at man ved årsslutt kan sørge for rett rapportering og beskatning.

Kontakt:

Gjertrud H. Behringer, advokat/partner
gjertrud.behringer@kpmg.no
+47 4063 9034

Cathrine B. Dalheim, advokat/partner
cathrine.dalheim@kpmg.no
+47 4063 9055

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today