Hvordan kan man analysere effekten av systemrisiko som COVID-19 i risikovurderinger?

Det finnes betydelige svakheter i bruken av en to-dimensjonal tilnærming i en verden preget av globalisering og økende kompleksitet i risikobildet.

Hvordan analysere effekten av systemrisiko som COVID-19 i risikovurderinger?

Krisen som har oppstått som følge av Covid-19 viser med all tydelighet at dagens ledere står overfor et stadig mer dynamisk risikobilde, preget av risikoer som man i liten grad har forholdt seg til tidligere, og som man derfor ikke har effektive metoder, data eller verktøy til å analysere og forstå.

Effekten av det pågående koronavirusutbruddet på næringslivet viser tydelig konsekvensen av at systemiske risikoer ikke fanges opp i tradisjonell metodikk for risikovurderinger. Med tradisjonelle tilnærminger vurderes risikoer isolert fra hverandre, mens den pågående krisen synliggjør hvordan en «sort svane» umiddelbart endrer risikobildet for virksomheten radikalt gjennom dominoeffekter der ulike risikoene utløser hverandre.

Korona-situasjonen som vi står overfor nå viser betydningen av å forstå et større risikobilde enn hva mange virksomheter fanger opp gjennom eksisterende risikomodeller og metodikk for risikoidentifikasjon og -analyse. For å kunne forstå hvordan systemiske risikoer påvirker nettverk av andre risikoer er det viktig at virksomheter nå tar i bruk mer dynamiske metoder for vurdering av risiko. Utover å vurdere sannsynlighet og konsekvens av enkeltrisikoer, må virksomheter analysere påvirkning mellom risikoer og, identifisere clustere av risikoer som har stor påvirkning på hverandre, og ikke minst forventet hastighet av smitte mellom risikoområder. På denne måten kan vi bedre forstå hvilke dominoeffekter enkeltrisikoer kan skape for virksomheten.

Covid-19 får enorm innvirkning på alle ledd i samfunnet, og det er viktigere enn noensinne å forstå hvordan virksomhetens risikoer påvirker hverandre, og hvilke tiltak man kan og bør iverksette for å begrense smitteeffektene mellom ulike virksomhetskritiske risikoer.

Ved behov kan vi støtte virksomheten med gjennomføring av dynamiske risikovurderinger der nettverk av risikoer identifiseres og analyseres for å sikre at virksomheten har fokus på å sikre og kontrollere de kritiske områdene, både relatert til dagens situasjon med Covid-19 og for et mer langsiktig bilde.