close
Share with your friends

Forslag knyttet til utsatt betaling av formuesskatt

Forslag knyttet til utsatt betaling av formuesskatt

Regjeringen la den 13. mars 2020 frem en proposisjon om endringer i skatteloven og skattebetalingsloven for å bøte på økonomiske utfordringer som følger av utbruddet av COVID-19.

1000

Kontaktpersoner:

Relatert innhold

Tiltakene som ble presentert i dag er strakstiltak i fase 1. Det poengteres samtidig at det arbeides med tiltak for bransjer og virksomheter som er spesielt hardt rammet (tiltak i fase 2). I tillegg varsles det om at tiltak i en tredje fase kan bli nødvendig dersom utbruddet av koronaviruset bringer økonomien inn i en lavkonjunktur.

I hovedsak er det følgende tiltak som legges frem:

  • Midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.
  • Midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

Videre fremgår det av Finansdepartementets pressemelding at personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Finansminister Jan Tore Sanner uttaler at tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen.

Tiltaket vil også tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin.

Forslag knyttet til utsatt betaling av formuesskatt

Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen vil gjelde for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat (regnskapsmessig underskudd) i 2020.

Etter forslaget vil formue i børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer utgjøre virksomhetsformue. Det samme gjelder formue i andeler i deltakerlignede selskaper. For eiere av enkeltpersonforetak vil driftsmidler (som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd) og næringseiendom utgjøre virksomhetsformue.

Med bakgrunn i kravet om regnskapsmessig underskudd kan formuesskatten bare utsettes for formue i virksomhet som er regnskapspliktig etter regnskapsloven. Dette innebærer at en betydelig andel enkeltpersonforetak utelukkes fra ordningen, og trolig også en stor andel deltakerlignede selskaper.

For selskap som utarbeider konsernregnskap, er vilkåret at konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet.

Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Ved søknad om utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 ved innlevering av skattemelding for 2020 i 2021 må skattepliktige på forespørsel kunne dokumentere at virksomheten gikk med underskudd i årsregnskapet for 2020. Dersom virksomheten ikke har ferdigstilt årsregnskap på dette tidspunktet, må skattyter kunne legge frem ferdigstilt årsregnskap straks dette er klart i tråd med lovbestemte frister.

Forholdet til EØS-retten

Skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for virksomhetsformue i et EØS-land, vil være omfattet av utsettelsesordningen. Det er et krav at regnskapsplikten i vedkommende land må være tilsvarende som etter norsk regnskapslovgivning.

Betaling av skatt på formue i land utenfor EØS skal ikke kunne utsettes.

Terskelbeløp

Forslaget om utsatt betaling forutsetter at formuesskatten som kan utsettes basert på underskudd i årsregnskapet for 2020 til sammen utgjør minst 30 000 kroner. Beløpet som utsettes vil etter forslaget utgjøre formuesverdien av aksjen/andelen/eiendelen multiplisert med skattesatsen, det vil si uten å trekke inn en forholdsmessig andel av skattyters bunnfradrag og gjeld på de aktuelle formuesobjektene.

Utsettelsens lengde

Utsatt betaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 betyr at skattyter må betale formuesskatt for to inntektsår når utsettelsesperioden utløper. Betaling av formuesskatten utsettes i tilfelle i ett år (til 2022) når vilkårene for betalingsutsettelse er oppfylt.

Fremgangsmåte for utsettelsen

Betalingsfristen for den utsatte formuesskatten regnes fra forfall for første termin av restskatt (i 2021). Fristen vil derfor kunne variere for den enkelte skattyter. Det vil bli sendt ut eget krav om betaling av den utsatte formuesskatten i forkant av betalingsfristen i 2022.

Etter forslaget må skattyter kreve utsettelse av formuesskatten innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette gjelder selv om skattyter har søkt om og fått nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt.

Nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt

Skattyter som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, vil etter forslaget kunne søke om fritak for betaling av forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue i 2020. Dokumentasjon som sannsynliggjør at det forventes et underskudd i 2020 må kunne oppgis på forespørsel. Dokumentasjon kan for eksempel være kvartalsrapporter, månedsrapporter e.l.

For at denne ordningen skal få raskest mulig virkning, fremmer Regjeringen forslaget nå. Det vil gi Stortinget mulighet til å vedta ordningen før fristen for forskuddstrekk og betaling av forskuddsskatt 15. mai.

Renter og ny betalingsfrist

Etter forslaget skal utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Det legges opp til at det i forskrift gis nærmere bestemmelser om utformingen av rentebestemmelsen, herunder om rentesats, renteperiode og beregning av renten. Dette innebærer blant annet at rentesatsen kan bli justert ved vesentlige endringer i markedsrenten.

Betales ikke skatten innen den utsatte betalingsfristen, foreslås det at det skal påløpe forsinkelsesrenter på vanlig måte. Per 1. januar 2020 er denne 9,5 pst.

For at ordningen med betalingsutsettelse skal være gjennomførbar, foreslås det ikke noe krav om sikkerhetsstillelse.

Regjeringens proposisjon kan leses i sin helhet her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today