IFRS 9 – COVID-19 øker bankenes forventede kredittap

COVID-19 svekker de økonomiske utsiktene. Dette medfører en økning i konkurser og arbeidsledighet, og bankenes forventede kredittap vil dermed øke.

COVID-19 svekker de økonomiske utsiktene og øker dermed bankenes forventedes kredittap.

Den norske regjerningen har bevilget en omfattende krisepakke for å sikre likviditeten i norsk næringsliv, der lånegarantier stilles for små og mellomstore bedrifter og der statens obligasjonsfond er gjenopprettet. Den omfattende nedstengingen vil likevel skape store problemer for mange foretak og husholdninger. Selv om de direkte konsekvensene av viruset etter hvert skulle komme under kontroll vil mange foretak allerede være i store økonomiske problemer. Man vet derfor allerede med relativt med høy grad av sikkerhet at flere foretak vil gå konkurs og at arbeidsledigheten vil stige, og at bankene dermed vil møte økte kredittap.

Påvirker bransjer forskjellig

Noen bransjer vil bli mer direkte truffet enn andre, der transport, turisme, restauranter og kulturliv peker seg ut i en tidlig fase. Men også handel og industri vil raskt kunne merke effekter av sviktende etterspørsel, og industrien vil kunne oppleve utfordringer med å levere varer som følge av manglende innsatsvarer på grunn av nedstenging av produksjon i andre land som er hardt rammet av viruset. De aller fleste næringer vil etter hvert merke effekter av lavere etterspørsel, lavere investeringer og trolig strammere kredittgivning som følge av bankenes risikostyring. Dette til tross for at kraftige penge- og finanspolitiske stimuli er vedtatt for å dempe effektene av krisen.

IFRS 9 skal være et forventningsrett estimat

Norske banker er underlagt IFRS 9 som fordrer at endrede forventninger blir reflektert i forventede kredittap. Bankene skal anslå tap i en stresset utviklingsbane og i et lavrisikoalternativ i tillegg til tap i et basisalternativ, og sannsynlighetsvekte disse for å anslå forventede kredittap. Ved tilstrekkelig økt risiko for enkeltengasjementer skal forventede kredittap beregnes over engasjementets levetid fremfor over de neste 12 måneder. Sjokket som COVID-19 representerer bør medføre skift i valg av både basis- og stressalternativet, og er forventet å trigge levetidsberegning av kredittap for et betydelig økt antall engasjementer. Skiftene skal være tilstrekkelig oppdaterte og representative for forventningene som bankens ledelse har til utviklingen. I tillegg vil hovedregelen være at betalingslettelser innvilget som følge av COVID-19 vil medføre levetidsberegning av tap, selv om det er visse muligheter for individuell vurdering. 

Q1-rapportering nærmer seg med stormskritt

Rapportering av forventede kredittap for Q1 2020 nærmer seg og gir bankene kort frist for å oppdatere tallene med den aktuelle utviklingen. De færreste banker har imidlertid innført systemer for ECL-beregning som lar seg oppdatere uten betydelige innslag av manuelle overstyringer og vurderinger. I mange tilfeller vil det være manglende rutiner for hvordan en kraftig økt nedsiderisiko skal tas inn ved ekspertvurderinger, og modellene vil ofte mangle kobling til makroøkonomiske variabler som kan fremskrives. Det vil være særlig utfordrende å fange opp det aktuelle forventingsskiftet i form av økt risiko i enkeltengasjementer slik at levetidsberegning av kredittap trigges. Disse utfordringene vil belaste bankene i en situasjon der risikomiljøene kan være belastet med andre oppgaver i betydelig grad.

Gjennomføring og dokumentasjon

For å møte krav fra ekstern revisjon og påregnelig myndighetsoppfølging er det viktig at bankene nå dokumenterer hvordan de fanger opp effekten av endrede økonomiske utsikter. KPMG har ressurser med lang erfaring fra kredittrisikomodellering og utvikling av modeller og metoder for IFRS 9, og med erfaring fra intern og ekstern revisjon. Vi har derfor muligheten til raskt å tre inn i en støtterolle for å bidra til at beregningene blir gjennomført best mulig og i tråd med krav og forventninger i gjeldende regnskapsregler. Ta kontakt for å lære mer om hvordan KPMG kan bistå deg og ditt team.