COVID-19 kan skape utfordringer for kritiske funksjoner i finansbransjen

Ekstra kapasitet i krevende tider for å avlaste enkeltfunksjoner- og roller i finansforetak.

Ekstra kapasitet i krevende tider for å avlaste funksjoner og roller i finansforetak.

Situasjonen som har oppstått som følge av utbruddet av koronaviruset (COVID-19) har vært umulig å forutse. Eskaleringen har blant annet resultert i en uforholdsmessig stor belastning på kritiske funksjoner i finansforetak, som følge av nødvendige omprioriteringer av ressurser internt i foretakene. Utviklingen de siste ukene har gjort det vanskelig for foretak å dimensjonere organisasjonen for å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i.

Videre medfører et vesentlig endret risikobilde med nye rammebetingelser at finansforetak blir nødt til å iverksette tiltak for å sikre at den nye situasjonen til enhver tid reflekteres i foretakets risikoanalyser, prognoser, stresstester, kapitalbehov samt intern og ekstern rapportering. Det kan imidlertid være utfordrende å sikre kontinuerlig drift og samtidig gjennomføre de nødvendige tiltakene situasjonen krever, gitt det nye risikobildet.

Vi har forståelse for at situasjonen bransjen nå står i er utfordrende for mange. For å hjelpe foretak med å avlaste enkeltfunksjoner og roller, sikre leveranser og fortsatt drift, har vi spesialister som kan tilføre ekstra kapasitet i en begrenset periode ved behov. Våre spesialister har lang erfaring innen følgende områder:

  • Risikostyrings- og compliancefunksjonen
  • Analytiker – kapital og risiko (kredittrisiko, markedsrisiko)
  • Regulatorisk rapportering
  • Likviditetsstyring og likviditetskrav (LCR og NSFR)


For eventuelle spørsmål, kontakt Johan Røthe eller Eirik Øsebak