COVID-19: Finansieringstiltak i Norge

Oppdatert 01.04.2020: Vedtatte og foreslåtte finansieringstiltak i Norge som følge av koronavirusutbruddet.

Vedtatte og foreslåtte finansieringstiltak i Norge som følge av koronavirusutbruddet.

26.03.2020 - oppdatert 01.04.2020.

Lettelser knyttet til arbeidsforhold

Permittering

 • Det er innført regler som medfører lavere kostnader for arbeidsgiver ved permittering. Fra og med 20. mars er arbeidsgiverperioden redusert fra 15 til 2 dager.
 • Varslingsfrist for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser gjelder en særlig regel om 2 dagers varslingsfrist. Det må foretas en konkret vurdering av om situasjonen i selskapet kan gi grunnlag for å permittere med 2 dagers varsel, men effektene av virusutbruddet og inntektsnedgang kan gi grunnlag for å benytte den kortere fristen.
 • Permitterte får full lønn (begrenset oppad til 6G/kr. 599 148) fra dag 3 til og med dag 20.
 • Etter 20 dagers perioden, vil arbeidstaker som er kvalifisert for dagpenger få det uten venteperiode. Dagpenger er oppjustert og skal utgjøre 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G/kr. 299 592 og 62,4 % av lønn mellom 3G og 6G. Maksimale dagpenger utgjør ca. kr. 426 000 (ca. 70 % av 6G)
 • Nedre inntektsgrense for dagpenger er redusert fra opprinnelig 1.5G til 0.75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Reglene gjelder permitterte og arbeidsledige.
 • Bestemmelsene om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, er opphevet. Den permitterte vil dermed ikke stå uten inntekt etter permittering trer inn. Dette vil også gjelde ved oppsigelse.
 • Kravet om redusert arbeidstid for rett til dagpenger er endret fra minimum 50 % til minimum 40 %
 • Maksimal lengde på permitteringer er 26 uker, men flere aktører i næringslivet har tatt til ordet for at denne utvides til 52 uker.
 • Særskilt bekreftelse på arbeidsforholdet er ikke nødvendig, forutsatt at permitteringsvarselet inneholder tilstrekkelig informasjon. NAV har detaljert beskrivelse på sine sider om hva som ønskes opplyst for raskest mulig saksbehandling.
 • På grunn av enorm økning i søknader om dagpenger, gjør NAV det mulig om å søke om forskudd på dagpenger fra 30. mars og pengene vil kunne utbetales før påske. Innvilget forskudd utgjør ca. 60 prosent av tidligere lønn oppad begrenses til 6G. 25 % av forskuddsbeløpet holdes tilbake for dekning av forskuddstrekk for skatt.

Omsorg barn

 • Foreldre har ordinært 10 dager hver til å ta seg av barn ved sykdom. Antall dager er doblet med virkning fra 16. mars 2020 på grunn denne ekstraordinære situasjonen. Betalingen er begrenset oppad til et lønnsgrunnlag på NOK 599 158 og arbeidsgivers betalingsperiode for ekstra antall dager er begrenset til tre dager. Dagene kan deles opp slik at arbeidstaker kan jobbe så som lar seg gjøre og en praktisk løsning på dette er å ha et timeføringssystem hvor det er mulig å føre timer for fravær grunnet omsorg.
 • Omsorgsdagene er i forskrift doblet, hvilket betyr at foreldre som har utvidet rett til omsorgsdager får en dobling av disse.
 • Det er mulig å overføre omsorgsdager fra en forelder til en annen. Ordningen er generell, men foreldre i en samfunnskritisk posisjon oppfordres til å benytte adgangen.
 • Etter utløpet av 3 omsorgsdager skal arbeidsgiver fremdeles betale lønn, men kan søke NAV refusjon fra fjerde dag.
 • Utvidelse av omsorgsdager vil gjelde for hele 2020 og det er ikke et krav om at økt fravær er knyttet til stengt barnehage eller skole.

Karantene

 • I tilfeller med myndighetspålagt karantene hvor det ikke er mulig å ha hjemmekontor, kan arbeidstaker ha rett til sykepenger som følge av fravær. Sykemeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla karantene.

Sykdom

 • Sykdom på grunn av COVID-19-infeksjon; arbeidsgiver plikter å betale lønn de første 16 dagene av sykemeldingen. Forutsatt at sykdom er forbundet med COVID-19, reduseres arbeidsgivers betalingsplikt til 3 dager med full lønn. Det er ikke nødvendig med legeerklæring de første 16 dagene dersom arbeidstakeren er syk på grunn av virusinfeksjon. 
 • Arbeidstaker skal i egenerklæringsskjemaet opplys at sykefravær skyldes COVID-19.
   

Arbeidsgiveravgift

 • Det er foreslått en reduksjon i arbeidsgivers trygdeavgift med 4 prosent i to måneder, fra opprinnelig 14,1 % til 10,1 %. For bedrifter som allerede har nullsats (sone V) skal det kompenseres med 250 millioner kroner. Foreløpig forslag som foreligger er at dette skal gjelde tredje termin (mai og juni).
 • Betalingsfristen for arbeidsgivers trygdeavgift for månedene mars og april utsettes til 15. august 2020 og flere aktører i næringslivet har tatt til orde for at betalingsfristen for tredje termin (15. juli ordinært) også bør utsettes.

Tiltak selvstendig næringsdrivende

 • Det er innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget som følge av pandemien. Kompensasjon gis med en dekningsgrad på ca. 80% av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.
 • Kompensasjon dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
  Selvstendig næringsdrivende har rett på syke- og omsorgspenger fra dag fire og ved beregning av sykepenger og omsorgspenger vil beregningen skje som beskrevet i punktet over. Dokumentasjon er ikke nødvendig.

Lempning sanksjoner, skatteetaten

 • A-ordningen: skatteetaten stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding og arbeidsgivere blir ikke sanksjonert hvis melding leveres etter fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med frist 5. mars. Det oppfordres imidlertid til å levere så raskt som mulig fordi korrekte inntektsopplysninger vil ha betydning for arbeidstakere som eventuelt skal søke om dagpenger eller sykepenger fra NAV.
 • Merverdiavgift: skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert MVA-melding. Ordningen gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni (1 og 2 termin).
 • Skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap: innleveringsfrist 31. mai, men tvangsmulkt ved for sen levering vil bli stoppet.

Bedriftsbeskatning

Utsettelse med betaling av forskuddsskatt for selskaper

 • Forfallsfristen for betaling av forskuddsskatt for andre termin for upersonlige skattytere utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Det vil ikke påløpe renter som følge av utsettelsen. Utsettelse av andre termin for forskuddsskatt for selskap vil også omfatte den del av skatt på alminnelig inntekt som utgjør finansskatt på overskudd.

Tilbakeføring av underskudd

 • Selskapsunderskudd i 2020 kan på visse vilkår tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2018 og 2019. Tilbakeføringsadgangen begrenses til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap, og innebære at skattefradraget maksimalt vil utgjøre 6,6 mill. kroner. Fradraget vil gis automatisk, men vil ikke få effekt før skatteoppgjøret i 2021.

Utsettelse av forskuddsbetaling for næringsdrivende og andre bedriftseiere

 • Forlengelse av tidsfrist for næringsdrivende og andre bedriftseiere til å betale første termin av forskuddsskatten for 2020 vil bli gitt til 1. mai 2020 (fra 15. mars 2020). Det er ikke nødvendig å søke om forlengelse.

Ordinær søknad om nedsettelse av forskuddsskatt

 • Selv om det ikke er et COVID-19-tiltak, vil virksomheter som forventer betydelig lavere fortjeneste i 2020 sammenlignet med tidligere år, kunne søke om å redusere forskuddsbeløpet for skatt muligens til null på vanlig måte. Søknad om nedsettelse av forskuddsskatt må sendes i god tid før forfallsdato for det endelige avdraget, dvs. i god tid før 15. april 2020 ved bruk av skjemaet RF-1097 i Altinn (nettportal).

Netto formuesskatt

Utsatt betaling av formuesskatt

 • Personlige eiere av regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat (regnskapsmessig underskudd) i 2020, kan utsette betaling av formuesskatt på virksomhetsformuen for inntektsåret 2020. Forskuddsbetalinger av formuesskatt kan også reduseres tilsvarende. Dette tiltaket er ment å redusere behovet for blant annet familieeide bedrifter til å dele ut utbytte til eiere for å dekke formuesskatten.

Indirekte beskatning mv.

Merverdiavgift

 • Merverdiavgiften «lavere sats» reduseres midlertidig fra 12 % til 6 %. Dette er en midlertidig ordning som vil gjelde i en begrenset periode fra 1. april til 31. oktober 2020. Ordningen med redusert sats gjelder passasjertransport, overnatting, allmennkringkasting samt tilgang til kino, sportsbegivenheter, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.
 • Betaling av merverdiavgift for første periode 2020 (januar-februar), med opprinnelig forfallsdato 14. april blir utsatt til 10. juni 2020.

Flypassasjeravgift og flyplassavgifter

 • Flypassasjeravgift vil bli midlertidig opphevet for perioden 1. januar 2020 til 31. oktober 2020.
 • Flypassasjeravgift som allerede er betalt for perioden vil bli refundert til flyselskapene eller deres representanter.
 • Flyplassavgifter for flyselskapene er midlertidig utsatt for perioden 13. mars 2020 til 30. juni 2020.

Finansskatt

 • Fristen for innbetaling av lønnsdelen for mars og april utsettes til 15. august (opprinnelig forfall 15. mai).
 • Fristen for innbetaling av andre termin av overskuddsdelen utsettes til 1. september 2020 (opprinnelig forfall 15. april).

Statlig finansiering – Lånegaranti SMB

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

 • Regjeringen foreslår å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.
 • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
 • Staten garanterer for 90 % av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
 • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
 • Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet kan få banklån.
 • Forventet målgruppe er SMB definert etter følgende kriterier (ikke vedtatt):
  A) Færre enn 250, og
  B) Omsetning under 50 mill. EUR eller balansesum under 43 mill. EUR, samt
  C) Akutt likviditetsmangel, virksomhet i Norge og vanligvis en lønnsom bedrift.
 • Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen vil bli spesifisert i forskrift.

Statlig finansiering – Statens Obligasjonsfond

Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Finansdepartementet legger opp til å fastsette mandatet mot slutten av førstkommende uke. Bestemmelsene inkluderer blant annet:

 • at en betydelig andel av obligasjonsfondets midler skal investeres i ikke-finansielle selskap, men at fondet også kan investeres i bank- og finanssektoren.
 • å ramme inn hvor stor andel av fondets midler som kan være investert i obligasjoner utstedt av én enkelt utsteder
 • krav til kredittvurdering (rating).
 • at en betydelig andel av obligasjonsfondet kan investeres i obligasjoner med høyere risiko (high yield).

Statlig finansiering – dekning av faste kostnader

Kontantstøtte til norske bedrifter

 • Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det antas at den tekniske løsningen for ordningen kan være på plass innen tre uker.
 • Det er fremdeles ikke klart hvordan ordningen vil utformes, men Regjeringen har varslet at kompensasjonsordningen vil bli basert på følgende prinsipper:
 1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Det skal blant annet sikres ved at ordningen skal gjennomføres ved å benytte banker og tilgjengelig registerdata i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon.
 2. Ordningen skal være målrettet. Støtten skal dekke uunngåelig kostnader, slik som utgifter til f.eks. husleie, leie av utstyr, utgifter til regnskapsføring og forsikringer.
 3. Ordningen skal være midlertid og er i første omgang gjelde for to måneder.
 4. Ordningen skal favne bredt og skal treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader.
 5. Ordningen skal være enkel å administrere.
 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres. Bedriftene som omfattes av ordningen må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene som gis er korrekte. Det må også være mulig å dokumentere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

COVID-19: Oppsummering av tiltak

Type tiltak Status Beskrivelse Målgruppe Fremgangsmåte Begrensning og krav Beløps-grense
Arbeidsgiveravgift – Reduksjon av  sats

Ikke  vedtatt

Satsen for arbeidsgiveravgift reduseres med 4 % i to måneder, fra opprinnelig 14,1 %. For å kompensere for foretakene i sone 5 (0-sonen) har Stortinget gitt føringer på at det skal gis kompensasjon i en tilsvarende periode med 250 mill. kr.

Alle arbeidsgivere

Lønn innberettes på vanlig måte og myndighetene vil trolig foreta en manuell korrigering for den termin reduksjonen får effekt for.

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Arbeidsgiveravgift – Utsatt betaling

Vedtatt

Betalingsfristen for arbeidsgiveravgift for månedene mars og april utsettes til 15. august 2020.

Alle  arbeidsgivere

Ingen krav til søknad kunngjort

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Selskapsskatt – Utsettelse med  betaling av  forskuddsskatt

Vedtatt

Forfallsfristen for betaling av forskuddsskatt for andre termin for upersonlige skattytere utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Det vil ikke påløpe renter som følge av utsettelsen.

Selskaper

Ingen krav til søknad kunngjort

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Selskapsskatt – Tilbakeføring av underskudd i 2020 Vedtatt Selskapsunderskudd i 2020 kan på visse vilkår tilbakeføres mot beskattet overskudd de to foregående år. Tilbakeføringsadgangen er begrenset til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap.

Alle selskaper

Skatteverdien (22 %) av den tillatte tilbakeføringen vil automatisk bli utbetalt som en del av det ordinære skatteoppgjøret i 2021.

Selskaper som ikke ønsker å benytte seg av ordningen må be om det ved innleveringen av skattemeldingen for 2020.

Tilbakeføringen krever tap i 2020, og betalbar skatt i enten 2018 eller 2019. Tap opptil 30 MNOK dvs. opptil  6,6 MNOK i skatteverdi.
Selskapsskatt – Tilbakeføring av  tap

Vedtatt

Selskapsunderskudd i 2020 kan på visse vilkår  tilbakeføres mot beskattet overskudd de to foregående år. Tilbakeføringsadgangen er begrenset til et underskudd på 30 mill. kr. per selskap.

Alle  selskaper

Skatteverdien (22 %) av den tillatte tilbakeføringen vil automatisk bli utbetalt som en del av det ordinære skatteoppgjøret i 2021.

Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020.

Tilbakeføringen krever tap i 2020, og betalbar skatt i enten 2018 eller 2019.

Tap opptil MNOK 30, dvs. opptil MNOK 6,6 i skatteverdi.
Selskapsskatt –Utsettelse av  forskuddsbetaling for visse  virksomheter

Vedtatt

Forlengelse av tidsfristen for selvstendig næringsdrivende mv. til å foreta innbetaling av  første termin av  forskuddsskatt for 2020 fra 15. mars 2020 til 1. mai 2020.

Selvstendig næringsdrivende

Det er ikke nødvendig å søke om utsettelse.

Dersom forskuddsskatten allerede er innbetalt, kan skatteoppkreve kontaktes for eventuell tilbakebetaling.

Gjelder for personlig næringsdrivende og andre personlige skattytere

Ikke spesifisert

Selskapsskatt –Søknad  om nedsettelse av forskuddsskatt  (ikke et COVID-19-tiltak)

Eksisterende regelverk

Virksomheter som forventer betydelig lavere fortjeneste for 2020 sammenlignet med tidligere år, kan søke om å redusere forskuddsbeløpet av skatt muligens til null.

Selskaper

Søknad gjøres ved å sende inn skjema RF-1097 i Altinn (internettportal).

Søknad må sendes i god tid før forfallsdato for den endelige avbetalingen, dvs. i god tid før 15. april 2020.

Ingen beløpsgrense

Formuesskatt –Utsatt betaling

Vedtatt

Midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på  virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av foruesskatten for inntektsåret 2020.

Personlige  skattyere – bedriftseiere

Skattyter må kreve utsettelse av formuesskatten innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette gjelder selv om skattyter har søkt om og fått  nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt. Gjelder personlige skattyere som eier regnskapspliktig virksomhetmed negativt årsresultat for inntektsåret 2020.  Formuesskatten må være minst NOK 30 000 for at utsatt betaling kan kreves.
MVA – Reduksjon av lav sats

Vedtatt

Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Enkelte MVA-registrerte selskaperr Ingen krav kunngjort Gjelder enkelte næringer Ingen beløpsgrense
MVA –Utsettelse med innbetaling av første termin

Vedtatt

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020

Enkelte MVA-registrerte selskaper Ingen krav til søknad kunngjort Ikke spesifisert Ikke spesifisert
Finansiering – Statlig lånegaranti

Vedtatt

Godkjent av ESA

Ordningen gjelder statsgaranti for lån gitt av finansforetak til små og mellomstore bedrifter med hovedkontor i Norge.

Små og mellomstore bedrifter

Søknadsprosess mot bank

3 års løpetid.

Skal ikke benyttes til å nedbetale eller refinansiere eksisterende gjeld.

NOK 50 million.

Kan ikke overstige to ganger bedriftens lønnskostnad i 2019.

Finansiering– Statens Obligasjonsfond

Ikke vedtatt

 

Finansdep. legger opp til å fastsette mandatet mot slutten av denne uken

Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil NOK 50 mrd. opprettes for å investere i obligasjoner utstedt av selskap hjemmehørende i Norge

Større norske selskaper

Fondet skal opptre som markedsinvestor i obligasjonsmarkedet og investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper på markedsmessig vilkår.

Ikke oppgitt.

Enkelte føringer for investeringsmandatet fremgår av proposisjonen, herunder:


•Markedsmessige vilkår

•Sektorfordeling

•Andel i ikke-finansielle selskap

• Andel i high-yield

Totalramme på fond på NOK 50 mrd.

Finansiering– Statlig dekning av faste kostnader

Ikke vedtatt

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Selskaper som er særlig sterkt rammet av virusutbruddet.

Søknad via banker

Ikke fastsatt

Anslått totalramme på NOK 10-20 mrd. per måned.

Finansskatt Vedtatt

Fristen for innbetaling av finansskatt på lønn for mars og april utsettes til 15. august (opprinnelig forfall 15. mai).

Fristen for innbetaling av andre termin av overskuddsdelen utsettes til 1. september 2020 (opprinnelig forfall 15. april).

Enkelte selskap innen finansnæringen

Ingen krav til søknad  kunngjort

Gjelder enkelte næringer

 

Ikke spesifisert