close
Share with your friends

Ansvarlige leverandørkjeder og effekter av koronaviruset

De mest markante risikoområdene knyttet til ansvarlige leverandørkjeder, som spesielt berører arbeidstakere ansatt/engasjert av underleverandører.

De mest markante risikoområdene knyttet til ansvarlige leverandørkjeder.

Lokale leverandørkjeder i Norge og Norden

 • Økt risiko for arbeidslivskriminalitet
  Mange bransjer opplever vanskelige tider og mange arbeidstakere permitteres. Enkelte bransjer opplever imidlertid økt etterspørsel og høyere aktivitet enn normalt. Dette gjelder for eksempel i deler av transportnæringen, som budvirksomhet/hjemleveranser, og i deler av renholdsbransjen. Det gjelder også for firmaer som leier ut arbeidskraft. Risikonivået i disse bransjene, hvor det i mange tilfeller allerede forelå høy risiko for arbeidslivskriminalitet, øker når oppdragsgivere ikke har tid eller anledning til å gjøre grundige vurderinger når nye underleverandører og bemanningsbyråer tas inn for å kunne levere i forhold til etterspørselen.

 • Økt risiko for brudd på arbeidsmiljøloven
  Selv om partene i arbeidslivet denne uken har fremforhandlet utvidete rammer for arbeidstid, overtid og hviletid, er risiko for brudd med arbeidsmiljøloven å anse som meget høy. Enkelte bransjer er dessuten ikke en del av disse forhandlingene, f.eks. store deler av budvirksomheten.

 • Økt HMS risiko
  Tjenesteytende arbeidstakere utsettes i mange tilfeller for høy smitterisiko og kan selv utgjøre en smitterisiko opp mot mottakere av tjenester og sluttkundene.  

Forslag til løsninger

Her er noen tips til oppfølging av leverandører under koronakrisen:

 • Risikokartlegging: hvilke deler av leverandørkjeden er spesielt utsatt for risiko i koronakrisen og hva slags type risiko? Bør det innføres ekstraordinære tiltak?
  Bakgrunnssjekk av nye leverandører: Foreligger negativ historikk knyttet til økonomiske forhold, negativ omtale i media, negative treff i offentlig elektronisk postjournal (tilsynssaker mm.), innbetales skatt/avgift? Nyetablerte foretak: hva er forhistorikken til stiftere/eier mm.

 • Kartlegging av status i leverandørkjeden: ringerunde til leverandørene for korte statusrapporter og orientere om oppdragsgivers forventninger under krisen. Konkrete problemstillinger kan være: Har arbeidstakerne mottatt nødvendig opplæring og utstyr knyttet til smittevern? Føres det timer, overtidstimer, foreligger det brudd med arbeidstidsbestemmelsene og er disse ihht. midlertidige endringer i Arbeidsmiljøloven? Hva bør oppdragsgiver på sin side endre i sine rutiner for best mulig å ivareta arbeidstakere i leverandørkjeden? KPMG kan sammenstille ressursbruk og timelister fra ulike leverandører for å overvåke tilgjengelig kapasitet leverandørkjeden og sikre at man tar vare på medarbeidere som utfører oppdrag.

 • Opplæring: har alle som utfører tjenesteleveranser mottatt tilstrekkelig opplæring (knyttet f eks til smittevern)? KPMG har digitale treningsplattformer som er svært effektive til å spre informasjon og instrukser raskt blant egne medarbeidere, samt arbeidstakere i leverandørkjeden.

Globale leverandørkjeder

 • Stans i produksjon og bortfall av inntekt: Produksjon innen en rekke bransjer har brått stoppet helt opp og arbeidstakere i utviklingsland sendes hjem uten tilsvarende sikkerhetsnett og velferdssystemer som vi har i Norge og vesten. Koronakrisen vil kunne ramme lavtlønnede produksjonsmedarbeidere meget hardt.

 • Økt risiko for menneskerettighetsbrudd: Produksjon av enkelte produkter (f.eks. innen helsesektoren) har på den annen side økt til unormalt høy etterspørsel og legger stort arbeidspress på produsenter av etterspurte produkter. Dette medfører økt risiko for brudd med arbeidstakeres rettigheter (arbeidstid, overtidsgodtgjørelse mm.) og risiko øker for brudd med menneskerettighetene (knyttet til f.eks. tvangsarbeid, barnearbeid, utnyttelse av migrantarbeidere mm.).

Forslag til løsninger

 • Monitorering av risikobildet i globale leverandørkjeder: KPMG kan bidra med risikoanalyse og sanntidsovervåking av situasjonen knyttet til arbeidstakeres rettigheter og risiko for brudd på menneskerettighetene. Vi kan sammenstille selskapets data med annen relevant informasjon, eksempelvis fra myndigheter, i et skreddersydd og digitalt dashboard slik at man kan få samlet all nødvendig styringsdata lett tilgjengelig – selv i en uoversiktlig og raskt skiftende situasjon.

 • Global tilstedeværelse: KPMG har global tilstedeværelse i de fleste land og kan representere din virksomhet on-site, så langt dette lar seg gjennomføre, f.eks. med stedlige kontroller eller annet virksomheter har behov for når landegrenser stenges og det ikke lenger er mulig å besøke produksjonslokasjoner.