Spesialisering, kompetansedeling og nytt ledelsesverktøy for drift og utvikling av kjedene var suksessformelen i Varnergruppen store endringsprosess. Endrede markedsforhold, digitalisering og økte kundeforventninger er noen av utfordringene kles- og motebransjen står overfor. Gjennom tett samarbeid med KPMG har Varner fått en robust styringsmodell og et tydelig og lett tilgjengelig ledelsesverktøy som er samlende for hele konsernet.

Varner har gjennom snart 60 år hatt en sentral posisjon i norsk detaljhandel og motebransje. Fra den spede begynnelse med Frank Varners ambisjon om å kle den norske mannen – til et stort konsern med ti kjeder, 1500 butikker i åtte land og en ledende posisjon i flere av sine nisjer.

Varners styrke har vært å ta pulsen på den norske forbrukeren, lage attraktive og kreative konsepter og hele tiden fornye seg i takt med kundekrav, trender i motebilder og i bransjen.

For to år siden sto selskapet ved et veiskille. Økt konkurranse, nye digitale løsninger, høyere tempo og økt bevissthet om bærekraft er noen av utfordringene som har preget hele bransjen. Varner hadde vokst og det var behov for å se over driften i lys av markedsendringene. Man innså at det var et behov for å organisere virksomheten annerledes for å jobbe mer effektivt og svare opp kundeforventninger til service og tilbud i de ulike kjedene.

KPMG hadde allerede bistått Varner med digital strategi og hadde fått god kjennskap til virksomheten. Det var naturlig å utvide samarbeidet.

Sterke merkevarer blir sterkere

– Merkevarekompetanse står sterkt i Varner, mens KPMG er gode på strukturerte prosesser og metode. Sammen med KPMG har vi identifisert forbedringspotensial og gjort nødvendige endringer i måten vi er organisert på, sier Jens Bonesmo, Brand Marketing Director i Varner Gruppen.

Den overordnede strategien til Varner er å bygge tydelige og unike merkevarer. Det var viktig at de ulike kjedene skulle ivareta hver sin unik identitet, men trekke på styrken i Varners organisasjon som helhet. Gjennom omfattende kartlegging og workshops med alle kjedene ble det etter hvert tydelig at Varners organisasjon, og i forlengelsen; kundene, ville høste store gevinster ved å samle fagmiljøer innen design, innkjøp, supply chain, salg, markedsføring, HR og andre fellesfunksjoner.

– Etter de første gjennomgangene med de ulike kjedene i Varner så vi raskt at det lå et stort potensiale i å samle de ulike ressursene i fellesfunksjonene, og skape større faggrupper sentralt for å la eksperter jobbe sammen, i stedet for å være plassert enkeltvis per kjede, forteller Randi Vogt-Svendsen som har vært prosjektleder fra KPMG.

Smartere samhandling

Randi forteller videre at KPMG har hjulpet til med å strukturere den nye organisasjonen. I dag jobber Varner i en matriseorganisasjon, som skal sikre sterke fagmiljøer og læring på tvers, men som fortsatt er satt sammen slik at hver kjede beholder og videreutvikler sine fortrinn og bevarer det unike ved sin merkevare.

Johan Jakobsson er Marketing Manager i Cubus, har vært sentral i prosessen, og i hans del av organisasjonen var de tidlig ute med å implementere de nye styringsprinsippene. Han kan fortelle at styrken i de ulike fagmiljøene har blitt tydeliggjort – noe som har ført til intern stolthet, så vel som mer effektiv drift.

– Det var mange poteter i Cubus, forteller Johan. Nå er vi mer spisset innenfor fagområder og design og har samtidig fått til smartere samhandling. Før jobbet hver kjede i Varner for seg selv, nå sitter alle sammen. Det tror jeg har gjort oss sterkere.

KPMG på besøk hos Varner
Fra Varners hovedkontor
KPMG på besøk hos Varner

Endring kan være vanskelig og Johan innrømmer at det har vært en smertefull prosess, men når alle involverte parter erfarer at den nye strukturen og den nye måten å jobbe sammen på faktisk fungerer, blir det et kompass som viser retning for hvor man skal – og hva man forsøker å oppnå.

En viktig del i samarbeidet mellom Varner og KPMG ble utarbeidelsen av et ledelsesverktøy, på Varner-språket; en «Brand book». Dette er en verktøy som tar for seg den overordnede strategien, prinsipper for drift, organisering og forretningsprosesser i hver enkelt kjede. Det omfatter også tydelig beskrivelse av merkevare-identitet og hvordan hver enkelt kjede, hver enkelt butikk og hver enkelt ansatt skal levere på Varners kundeløfte.

– Verktøyet har gjort at konseptene våre og hvordan vi jobber har blitt veldig tydelig for alle oss i Cubus, fortsetter Johan. Ansatte tror på det og jobber bevisst etter prinsippene. Vi har forenklet språket og samtidig blitt mer presise. Vi fikk raskt flere ambassadører for den nye måten å jobbe på.

– Alt handler om kundemøtet

Brand Director i Varner Jens Bonesmo roser samarbeidet med KPMG. Jens var en av initiativtakerne, og kan fortelle at det har vært et stort prosjekt som har inkludert mange av Varners ansatte.

– Det var en intensiv prosess, men har resultert i at vi har fått en mer hensiktsmessig organisering og et verktøy som er brukervennlig og tydelig, samtidig som det på en enkel måte beskriver hvordan vi skal jobbe for å nå forretningsmålene våre. Alt handler om kundemøtet, og med det ledelsesverktøyet som «Brand book» er så er vi trygge på at vi har en felles forståelse av hvordan merkevarene våre fremstår for sluttbruker, forteller Jens.

I prosjektet har det vært viktig for både Varner og KPMG å inkludere Varners ansatte tidlig i prosessen, dels for å få innsikt og innspill i workshops, men også for å sikre eierskap til det «nye» Varner.

Johan legger til at energinivået har vært høyt i prosjektet, med evne og vilje til å lære og justere raskt fra begge partner. For Randi og resten av teamet i KPMG har samarbeidet vært preget av stor grad av involvering og tett dialog med kunden gjennom hele prosjektet.

– Vi har fått stor tillit hos Varner. Når vi kommer så tett på strategi og beslutningstakere, har vi de beste forutsetningene for å forstå, bidra med vårt faglige perspektiv og tilføre verdi. Å bli utfordret av så flinke folk som du finner hos Varner har også gjort oss bedre, avslutter Randi.

Om Varner:

Varner ble etablert i 1962 med butikken Frank Varner i Oslo. I dag har konsernet: