Selskaper opplever økt press fra både investorer, kunder og ansatte om å rapportere på ikke-finansielle forhold og mange ønsker å vise hvordan deres virksomhet skaper langsiktige, bærekraftige verdier og bidrar til løsninger som er med på å nå FNs bærekraftsmål. Utfordringen er å velge hvilke måleparametre man skal velge og rapportere på og hvordan de skal presenteres.


Under det årlige møtet i World Economic Forum i Davos i januar 2020 presenterte International Business Forum, som består av topplederne i de 140 største selskapene i verden, sammen med de fire store revisjons- og rådgivningsselskapene et forslag til et nytt, enhetlig rammeverk som kan benyttes på tvers av bransjer.

Det er i dag minst 230 ulike standarder eller initiativer som gir retningslinjer for hva og hvordan selskaper skal rapportere på bærekraft. Dette fører til mye forvirring blant selskapene om hvilket standard man skal bruke, og hvilken informasjon som er vesentlig å rapportere. En sammenfatning av de viktigste rapporteringskravene for å skape et standardisert rammeverk er på overtid.

Fraværet av et globalt omforent rammeverk for rapportering av vesentlige miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (også kalt ESG – environmental, social and governance) har ført til at World Economic Forums International Business Council (IBC), med Bank of America i spissen, sammen med de fire store revisjons- og rådgivningsselskapene KPMG, EY, Deloitte og PWC tok initiativ til å finne en løsning på utfordringen. Sammen har de identifisert et sett med vesentlige ESG-måleparametre og beskrevet anbefalte rapporteringskrav som bør reflekteres i selskapenes årsrapporter. På denne måten sikrer man en åpen og sammenlignbar rapportering på tvers av selskaper som er med på å bidra til en bærekraftig og inkluderende global økonomi.

Direktør Anette Rønnov og Manager Jørgen Westrum Thorsen fra KPMGs avdeling for klima og bærekraft har vært de eneste norske deltakerne i prosjektet, og forteller om en meget spennende og utfordrende jobb.

Å bidra til å presentere de mest vesentlige ESG rapporteringskravene har vært meget givende, og førte til mange interessante diskusjoner innad i gruppen. Vi føler at dette forslaget er et meget godt utgangspunkt for å skape en mer strømlinjeformet og sammenlignbar rapportering på tvers av selskaper verden over.

Anette Rønnov,
leder for KPMG Norges tjenester innenfor bærekraft

Rapporten har delt inn krav til rapportering i fire pilarer:

  • Principles of governance
  • Planet
  • People
  • Prosperity
     

Les mer og last ned rapporten.

Ta kontakt