close
Share with your friends

Trender innen anskaffelsesområdet

Trender innen anskaffelsesområdet

Offentlige anskaffelser er et fagfelt i rask utvikling og kravene til spesialistkunnskap øker. De siste årene har fagområdet ikke bare vært preget av endringer i anskaffelsesregelverket, men også et større fokus på profesjonalisering og bruk av det offentliges markedsmakt til å fremme miljø og samfunnsansvar gjennom anskaffelser. KPMG har styrket laget med ytterligere to konsulenter med inngående kjennskap til både operasjonelle og juridiske problemstillinger innenfor anskaffelsesområdet. Det rekrutteres også fortløpende flere.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Elisabeth Gundersen har i over 10 år arbeidet med både små og store anskaffelsesprosesser i statlig sektor, spesielt innenfor IKT-området. Hennes erfaring er at det har vært en økt profesjonalisering i hvordan IKT-anskaffelser gjennomføres, men at det fortsatt er en lang vei å gå for mange aktører. Hun viser til at offentlig sektor tidligere ofte samlet et større endringsbehov i organisasjonen inn i ett omfattende, komplisert IKT-prosjekt med tilhørende komplisert anskaffelsesprosess.

– Selve anskaffelsesprosessen er tidkrevende i seg selv, og jo større og mer kompliserte prosjektene er, jo mer tid- og ressurskrevende ble ofte anskaffelsesprosessen. En konsekvens av at en anskaffelsesprosess knyttet til et IT-system trekker ut i tid, er at kravene som er stilt til løsningen ikke nødvendigvis lenger samsvarer med den teknologiske utviklingen. Når IKT-prosjektet i tillegg er stort og omfattende, og medfører større endringer for organisasjonen, er dette bare noen av faktorene som har medført at større IKT-prosjekter har strandet, sier Elisabeth.

En tydelig trend de siste årene er at offentlige aktører heller satser på mindre prosjekter, gjerne med smidig utvikling. Som følge rask teknologiutvikling, er det likevel fortsatt en utfordring å unngå at løsningene er utdaterte innen anskaffelsen er ferdigstilt.

– Dette er nok en medvirkende faktor til at eksempelvis flere og flere offentlige aktører fokuserer på å anskaffe IT-systemer som skytjenester. På den måten får de fordelen av leverandørenes kontinuerlige utvikling av sine standardsystemer, og stordriftsfordelene med felles drift for alle leverandørens kunder, påpeker Elisabeth.

Halvor og Elisabeth

Halvor og Elisabeth snakker om trender innen anskaffelsesområdet.

Anskaffelse av skytjenester fordrer derimot god kjennskap til markedet og hvilke leveransemodeller de ulike aktørene tilbyr. God kjennskap til både tilgjengelige løsninger og markedsaktørene bidrar til å unngå utdaterte leveranser på IKT-området. Det gir også oppdragsgiver mulighet til å tilpasse krav og kontraktsvilkår for å utnytte mulighetene i markedet. Halvor Wang Opaas, som har omfattende erfaring med å bistå offentlige oppdragsgivere ved gjennomføring av anskaffelsesprosesser, tilføyer:

– Vi opplever at oppdragsgivere i større grad benytter muligheten for dialog med markedet i forkant av konkurranseutlysning. Dette er viktig for en vellykket anskaffelsesprosess. Markedsdialog bidrar til å sikre oppdatert kunnskap om hvordan oppdragsgivers behov kan dekkes. Vi ser at leverandørene i økende grad forventer bransjekompetanse på oppdragsgiversiden, noe som stiller krav til hvordan oppdragsgiver innretter sin anskaffelsesfunksjon.

Halvor påpeker at innføring av kategoristyring er et egnet tiltak for å stille sterkere i dialogen med markedet og leverandørene. Profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen gjennom kategoristyring legger et godt grunnlag for å forstå mekanismene i det markedet man retter seg inn mot, og det kan bidra til å redusere risikoen i den enkelte anskaffelse.

Markedsdialog og kategorikompetanse handler ikke bare om kunnskap om de aktuelle varene eller tjenestene som kan dekke oppdragsgivers behov. Ivaretakelse av miljø- og samfunnsansvar er også sentralt og blir stadig viktigere. Slike hensyn fikk, i takt med utviklingen i samfunnet for øvrig, et større fokus i anskaffelsesregelverket ved ny lov og forskrift i 2017. Dette er imidlertid et område som tradisjonelt har fått større oppmerksomhet innenfor anskaffelser av varer og bygg- og anlegg, ikke like mye på tjenesteområdet. Også her er kategoristyring og kategorikompetanse relevant for offentlige innkjøpere.

– Skal man stille gode, relevante krav knyttet til miljø og samfunnsansvar, er det viktig å vite hvilket fokus leverandørene har på dette. Det er leverandørene som kjenner mulighetene og utfordringene i sitt marked, også når det gjelder miljø- og samfunnsansvar. Dette er derfor også et område innkjøpere bør ha fokus på i dialogen med markedet, påpeker Elisabeth.

Uavhengig av hva slags anskaffelser det er snakk om, har det de siste årene vært større bevissthet rundt gjennomføring av gode anskaffelser – ikke bare på å overholde regelverket. Både Elisabeth og Halvor vektlegger kunnskapsdeling og tverrfaglighet for å løfte anskaffelsesfunksjonen i offentlige virksomheter. Det handler om å samarbeide internt og med andre anskaffelsesmiljøer i offentlig sektor, og ha tettere dialog med leverandører og andre aktører i markedet.

– Vi som rådgivere er opptatt av at vi overfører kunnskap og innsikt til de kundene vi jobber med. Det har vi erfart at både våre kunder, deres samarbeidspartnere og vi selv er tjent med, avslutter Halvor.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today