close
Share with your friends

Gransking av Mattilsynet

Gransking av Mattilsynet

Den 14. juni 2019 ba Stortinget regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor grønn og blå sektor.

1000

E-post

Relatert innhold

KPMG fikk den 16. september 2019 i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å gjøre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor, dvs. husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Granskingsperioden var 2017 – 2019.

Granskingen skulle svare på to hovedspørsmål:

  • Har Mattilsynet et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og følges rutinene?
  • I hvilken grad legger Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet til rette for god forvaltningskvalitet?

KPMGs mandat var derfor å ta stilling Mattilsynets rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og om organiseringen og styringen av tilsynene legger til rette for god forvaltningskvalitet. Forvaltningskvalitet er et spørsmål om kvaliteten i måten Mattilsynet løser sitt samfunnsoppdrag.

Som del av mandatet gir KPMG også anbefalinger om hvordan Mattilsynet kan styrke sine systemer og rutiner for tilsyn.

Fullstendig rapport kan leses her:

Granskingen har blitt utført i perioden 16. september til 10. desember 2019. Den er basert på et bredt datagrunnlag som inkluderer dokumentgjennomgang av styringsdokumenter, tidligere evalueringer og revisjoner, mv. KPMG har gjennomført semi-strukturerte intervjuer med ledere og inspektører ved hovedkontoret og i alle regionene i Mattilsynet, samt samtaler med andre næringsaktører utenfor Mattilsynet. Det er gjennomført en saksgjennomgang av 95 vedtak uten forhåndsvarsel, og en spørreundersøkelse med svar fra 905 ansatte i Mattilsynet. Granskingen bygger videre på svar på spørsmålslister til næringsorganisasjoner som igjen har innhentet svar fra sine medlemmer. Det er også gjennomført fokusgruppediskusjoner med seks næringsorganisasjoner.

KPMG har hatt stor pågang fra interesserte som ønsket å fremme sitt syn i forbindelse med granskingen. Det ble derfor opprettet en egen epostadresse for dette formålet. KPMG mottok og har gjennomgått ca. 85 innspill fra næringen, interesseorganisasjoner og privatpersoner via denne kanalen.

Rapporten er nå overlevert til Landbruks- og matdepartementet for videre oppfølging.  

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today