close
Share with your friends

Finanstilsynets fokusområder ved kontroll av finansiell rapportering 2019

Finanstilsynets fokusområder 2019

De fokusområder Finanstilsynet særskilt trekker frem for deres kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering for 2019 er som ventet i tråd med de tidligere uttalte fokusområder til European Secutirites and Market Authority (ESMA). Nylig implementerte IFRS 16 Leieavtaler og oppfølging av forbedringspunkter avdekket ved gjennomgangen for 2018, spesielt knyttet til IFRS 9 Finansielle instrumenter IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, blir sentralt i år.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Finanstilsynet gjennomfører kontroll av den finansielle rapportering fra foretak med noterte instrumenter på Oslo Børs og Oslo Axess.

11. november offentliggjorde tilsynet hvilke særskilte fokusområder som vil være gjeldende ved deres kontroll av selskapenes årsregnskaper for 2019. Ikke overraskende sammenfaller dette godt med hva European Securitites and Markets Authority (ESMA) tidligere offentliggjorde som sine fokusområder.

Det mest sentrale vil være nylig implementerte standarder - IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder og IFRS 16 Leieavtaler. Videre vil det bli oppfølging av foretakenes bruk av alternative resultatmål og etterlevelse av IAS 7 Oppstilling over endring i kontantstrømmer og IAS 12 Inntektsskatt.

IFRS 16:

Finanstilsynets viktigste prioritering i 2019 vil være IFRS 16 Leieavtaler. Her forventer tilsynet foretaksspesifikke og konkrete opplysninger om effekter av implementering og anvendelse av standarden, samt hvilke forutsetninger som er benyttet. Dette omfatter foretakenes vurderinger knyttet til leieavtaler av kort varighet og sensitivitetsanalyser om denne forutsetningen. Uten at tilsynet nevner det eksplisitt kan man antakelig anta at tilsvarende forventninger vil gjelde for foretakenes opplysninger om leieavtaler av lav verdi.

Det varsles også at tilsynet i begynnelsen av 2020 vil starte et tematilsyn knyttet til IFRS 16, hvor foretakenes etterlevelse av sentraler deler av standarden, samt kvalitet og tilstrekkelighet i noteopplysninger vil være det sentrale.

IFRS 9:

Finanstilsynet har i løpet av 2019 gjennomført tematilsyn hos 9 banker, med spesielt fokus på bankenes etterlevelse av de nye nedskrivingsreglene under IFRS 9 Finansielle instrumenter. Dette arbeidet vil bli avsluttet med avgivelse av et offentlig brev til hver av de kontrollerte bankene, samt en samlerapport som vil bli offentliggjort.

Tilsynet vil i det videre følge opp hvorvidt bankene etterlever IFRS 9 på en tilfredsstillende måte, i særdeleshet nedskrivingsreglene.

IFRS 15:

I løpet av 2018 og 2019 har Finanstilsynet utført et antall kontrollsaker målrettet mot selskapers prinsipper for implementering av IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder. Det er også gjennomført dokumentbasert tilsyn av et større antall foretaks noteopplysninger om IFRS 15 i årsregnskapene for 2018 samt i foretakenes årlige egenrapportering til Finanstilsynet. Også her vil det komme en samlerapport som blir offentliggjort på tilsynets hjemmeside.

Tilsynet skriver at de vil kunne finne det nødvendig å gjennomføre kontrollsaker også basert på deres gjennomgang av 2019-regnskapene, spesielt noteopplysninger som er gitt. I forhold til selskapenes opplysninger om oppdeling av driftsinntekter vil tilsynet også se disse opp mot informasjon gitt i øvrige deler av årsrapporten og annen finansiell rapportering.

Alternative resultatmål:

Selskapers bruk av alternative resultatmål vil også i 2019 være et fokusområde for Finanstilsynet. Dette begynner å ligne en gjenganger, da den har vært på tilsynets prioriteringsliste de senere år. Tilsynet skriver at de har sett forbedringer i foretakenes bruk av alternative resultatmål, først og fremst i den finansielle rapporteringen, men at det fortsatt er rom for forbedringer spesielt ved bruk av alternative resultatmål i børsmeldinger.

Øvrig:

Finanstilsynet sier videre at IAS 7 Oppstilling over kontantstrømmer og IAS 12 Inntektsskatt vil bli prioritert. Spesielt nevnes "Endring i forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter" i IAS 7.

Finanstilsynet benytter også anledningen til å minne foretakene om viktigheten av å gi korrekt informasjon i delårsrapporter/halvårsrapporter, prospekter og egenrapporteringen til Finanstilsynet (KRT-1003), da det er avdekket sentrale feil og mangler også i denne type informasjon fra foretakene.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud