close
Share with your friends

ESMAs fokusområder ved kontroll av finansiell rapportering 2019

ESMAs fokusområder 2019

ESMA vil i 2019 rette fokus særskilt mot IFRS 16, med seneste tillatte implementeringstidspunkt 1. januar 2019, samt oppfølging av punkter man fant forbedringspotensiale på i forbindelse med 2018-tilsynet innenfor IFRS 15 og IFRS 9. IFRIC 23 om usikre skatteposisjoner, selskapers bruk av alternative resultatmål og ikke-finansiell informasjon vil også bli gjennomgått.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

The European Securities and Markets Authority (ESMA) forestår kontroll av den finansielle rapportering fra noterte foretak i Europa.

22. oktober publiserte ESMA hvilke særskilte fokusområder som vil være gjeldende ved deres kontroll av selskapenes årsregnskaper for 2019. Ikke overraskende rettes denne gang søkelyset på selskapers anvendelse av, og opplysninger om, IFRS 16 Leasing. Det vil også blir oppfølging fra 2018-tilsynet med spesielt fokus på IFRS 15 Revenue from contracts with customers og IFRS 9 Financial Instruments. Enkelte spesifikke problemstillinger fra IAS 12 Income taxes, herunder implementering av IFRIC 23, vil også bli gjennomgått, i tillegg også til selskapers opplysninger om alternative resultatmål og ikke-finansiell informasjon. Bakgrunnen for ESMAs prioriteringer er den effekt nylig implementerte eller endrete standarder forventes å ha på regnskapene, samt kapitalmarkedsaktørenes interesser.

IFRS 16:

2019 er første år hvor IFRS 16 Leasing er obligatorisk for IFRS-rapporterende foretak. Det er derfor naturlig at selskapers anvendelse av, og opplysninger om, denne standarden er sentralt i ESMAs gjennomgang. Spesielle problemstillinger som nevnes er:

- Leieperiode. Bestemmelse av leieperiode er en av de mest sentrale vurderingene selskaper gjør i forbindelse med innregning av leieforpliktelse og brukseiendel, og spesielt i fravær av oppsjoner for forlengelse eller uttreden av avtale poengteres dette som en sentral vurdering.

- Diskonteringsrente. Leieforpliktelsen skal diskonteres med leieavtalens implisitte rente, eller i fravær av en slik implisitt rente leietakers alternative lånerente. Fastsettelse av denne alternative lånerente skal være basert på forutsetninger som speiler leieavtalen, blant annet i forhold til durasjon, sikkerhet, marked 

- Presentasjon og noteopplysninger. Kvalitativ og kvantitativ informasjon i noter skal utfylle resultatregnskap og balanse tilstrekkelig til at brukerne får forståelse for leiekontrakters effekt på selskapets resultat, finansielle stilling og kontantstrøm. Her vil naturligvis opplysninger om alle selskapets vurderinger være sentralt, blant annet fasettelse av leieavtaler av lav verdi, leieperiode, kortvarige leieavtaler, beregning av brukseiendel etc.

- Nedskrivingsvurdering av bruksrettseiendelen. IFRS 16 poengterer at IAS 36 er gjeldende for å vurdere bruksrettseiendelen for nedskriving. Opplysninger om selskapers prinsipper og modell for å teste eiendelen for eventuelt nedskrivningsbehov er derfor viktig for brukerne.

- Overgangsregler. Metode for overgang (full retrospektiv metode eller modifisert retrospektiv metode) forventes, samt informasjon om eventuelle forenklingsregler envendt.

IFRS 15:

ESMA mener det er potensial for forbedringer i selskapers tilleggsopplysninger vedrørende IFRS 15, spesifikt vurderinger og estimater knyttet til hvert av stegene i 5-trinns modellen. Prinsipal/agent vurderinger, disaggregering av inntekt og opplysninger om kontraktsbalanser (eiendeler og forpliktelser) trekkes også fram.

IFRS 9:

Her er det kredittinstitusjoners anvendelse av standarden som er ESMAs fokus, og retter seg spesielt mot regnskapsavleggerens vurderinger og estimater knyttet til forventet kreditttap (expected credit loss - ECL), endringer i kunders kredittverdighet, gruppering av kunder for fastsettelse av ECL, tilleggsopplysninger i noter og sensitivitetsanalyser.

IAS 12 og IFRIC 23:

Her trekkes spesielt fram periodisering av skatt på utbytte resultatført etter IFRS 9 (skatt på utbytte periodiseres til samme tidspunkt som inntektsføring av utbyttet), samt IFRIC 23s betemmelser om usikre skatteposisjoner.

Øvrige forhold:

Øvrige forhold: I tillegg til disse forannevnte standarder vil også selskapers bruk av alternative resultatmål (alternative performance measures - APM), samt ikke-finansiell informasjon i årsrapportene blir gjennomgått. Av ikke-finansiell informasjon nevnes blant annet miljøpåvirkninger og nøkkeltallsinformasjon (Key performance indicators - KPIs).

For KPMGs seneste analyser og syn på IFRS henvises til siste utgave av "Insights into IFRS".

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud