close
Share with your friends

Merverdiavgift

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår endringer i merverdiavgiftsregelverket knyttet til avvikling av 350-kronersgrensen for innførsel av varer. Videre foreslås det endringer i merverdiavgiftsregelverket i forbindelse med omleggingen av finansieringen av NRK.

1000

Kontaktpersoner:

Relatert innhold

MVA ved omlegging av NRK-finansiering

Det har vært bred enighet om at dagens kringkastingsavgift er umoderne, og det er besluttet at denne skal erstattes med en ny finansieringsform. Finansieringen av NRKs virksomhet skal i tråd med Innst. 365 S (2018 – 2019) dekkes inn ved å redusere personfradraget. En provenynøytral omlegging innebærer at personfradraget må reduseres slik at den maksimale skatteøkningen isolert sett utgjør om lag 3 400 kroner for en husholdning med to skattytere - altså omtrent 1 700 kroner per skattyter. Enslig skattyter vil dermed nyte godt av en slik omlegging sett NRK-lisens (ca. 3 100 kroner) opp mot reduksjonen (ca 1 700 kroner). Personfradraget er foreslått redusert til 51 300 kroner. Til sammenligning var personfradraget 56 550 kroner i 2019.

Enslige pensjonister med minstepensjon (rundt 207 200 kroner i 2020) betaler ikke skatt i dag. For at minstepensjonistene ikke skal rammes av reduksjonen i personfradraget, foreslås det at det særskilte skattefradraget for pensjonsinntekt økes med 1 430 kroner (til 32 330 kroner). Det betyr at enslige og ektepar med kun minstepensjon ikke får noen skatteøkning. I tillegg foreslås det at satsen for nedtrapping av fradraget i trinn 1 økes fra 15,3 til 16,7 prosent. Dette medfører at pensjonister med pensjonsinntekt opp til rundt 306 000 kroner får helt eller delvis glede av økningen av skattefradraget.

Merverdiavgift på kringkastingsavgiften ble innført 1. januar 2003. Bakgrunnen for innføringen av merverdiavgiftsplikten var «å fjerne den prisbarrieren som merverdiavgiften representerer for NRK ved valget mellom å utføre tjenester ved egne ansatte (egenproduksjon) eller å kjøpe tjenester fra andre (eksternproduksjon)», jf. side 34 Ot.prp. nr. 1 (2002 – 2003).

Den nye finansieringsordningen medfører usikkerhet om omfanget av NRKs fradragsrett for inngående merverdiavgift.

For at merverdiavgiften fortsatt skal være nøytral for NRK, foreslår regjeringen å endre merverdiavgiftsloven § 5-7, slik at NRK plikter å beregne merverdiavgift med redusert sats på statlige tilskudd som mottas for å finansiere allmennkringkastingstjenester. NRK vil dermed fortsatt være berettiget til fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av varer og tjenester slik at nøytralitet sikres ved valget mellom egen eller fremmedproduksjon.

Enklere merverdiavgift med en sats

Finansdepartementet oppnevnte 18. januar 2019 et ekspertutvalg som skulle vurdere en enklere merverdiavgift med færre satser. Dagens merverdiavgiftssystem har tre satser (12, 15 og 25 pst.) i tillegg til nullsatser.

Ekspertutvalget leverte sin rapport 15. mai 2019 (NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats). Utvalgets rapport ble sendt på høring med frist 29. august 2019.

Utvalget mener at merverdiavgiften bør utformes så nøytralt som mulig, det vil si at merverdiavgiftssystemet i minst mulig grad skal gi konkurransevridninger eller tilpasninger. Hensynet til at merverdiavgiften skal være så nøytral som mulig tilsier at reduserte satser og fritak avvikles.

Av den grunn ble det foreslått fra utvalget at dagens reduserte satser og fritak avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats på eksempelvis 23 %.

Utvalgets rapport har vært på høring, og flere aktører mener at forslaget vil være konkurransevridende, eksempelvis for reiselivet.

Finansdepartementet vil gå gjennom og vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden. Regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today