close
Share with your friends

KPMG styrker sitt regulatoriske fagmiljø for bank og forsikring

KPMG styrker sitt regulatoriske fagmiljø

Banker og forsikringsselskaper står overfor regulatoriske rammevilkår i stadig endring og utvikling. KPMG har nylig styrket sitt team innen regulatorisk rådgivning med en erfaren rådgiver med betydelig erfaring fra finansbransjen.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Hjelpe kunder å være i forkant
Ivar Storvik

Ivar Storvik har de siste 10 årene jobbet med banktilsyn, bankanalyse, kapitalkrav og stresstesting i Finanstilsynet. Han har også mange års erfaring som rådgiver i Finansdepartementets finansavdeling.

– Det er svært spennende å jobbe i Norges ledende ekspertgruppe innen regulatorisk rådgivning og implementeringsstøtte og få bidra til at kunder lykkes, sier Ivar

Det pågår et kontinuerlig endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket for bransjen og det blir stadig flere og mer detaljerte krav kombinert med økte sanksjonsmuligheter og tettere oppfølging fra tilsynsmyndighetene.

Ivar nevner krav om gjennomføring av intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP), tilsynsmyndighetenes evaluering av bankenes risiko og kapitalbehov (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), fastsettelse av kapitalkravsmargin (P2G) basert på stresstester, og krav om gjenopprettingsplaner som eksempler på regelverk og tilsynspraksis som norske banker må forholde seg til.

Det kan være svært ressurskrevende for banker å oppfylle alle disse kravene, men det er ikke bare et spørsmål om å tilpasse seg regelverket og tilsynspraksis. Det handler også om å bruke bankenes kompetanse for å få gjennomslag for faglige vurderinger.

– Mitt mål er at risiko- og kapitalbehovsvurderingene skal basere seg på helhetlige analyser og likebehandling av bankene. Dette krever en metodisk og systematisk tilnærming, at bankene forstår hvilken rolle tilsynsmyndighetene har og at bankene gjør det som skal til for at dialogen med tilsynsmyndighetene blir transparent og jevnbyrdig, sier Ivar.

KPMG tilbyr en gratis og uforpliktende presentasjon til norske banker om disse spørsmålene. Der går man i tillegg blant annet inn på endringer knyttet til kapitalkravene i pilar 1 (CRR, CRR2).

– Gjennomgang av regelverket og kvalitetssikring av rapporteringen viser seg i mange tilfeller å være kapitaleffektiviserende, sier Ivar.

Rett kompetanse

– Finansnæringen står overfor et krevende regulatorisk landskap som de må tilpasse seg og manøvrere i, og det er derfor et behov for riktig kompetanse og god innsikt i prosesser og systemer for å sikre kostnadseffektiv etterlevelse. Vi er svært glade for å ha fått Ivar på laget som med sin operative erfaring og faglige ekspertise vil bidra til at vårt sterke fagmiljø blir enda sterkere, sier Johan Røthe, partner og leder for KPMG Regulatory Services.

Om Ivar Storvik

Ivar har de siste 10 årene jobbet med banktilsyn, bankanalyse, ICAAP/SREP og makroovervåkning i Finanstilsynet. Han har blant annet hatt ansvaret for gjennomføring av stedlige tilsyn i enkeltbanker, vurdere bankenes ICAAP, gjennomføre SREP på enkeltbanker, ansvaret for utviklingen av Finanstilsynets beregningsmodeller for pilar 2-påslag på kredittområdet, utvikling av kredittanalyseverktøy for bankenes utlån til næringslivskunder – blant annet ved bruk av Finanstilsynets SEBRA-modell, Finanstilsynets stresstestmodell for banker og gjennomføring av tematilsyn på bankenes utlån til næringseiendom. Ivar er utdannet siviløkonom og har i tillegg en master of applied finanance fra Macquarie University. Ivar har også gjennomført et fordypningsstudium i avansert kredittanalyse ved Norges Handelshøyskole.  

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today