close
Share with your friends

KPMG styrker sitt regulatoriske fagmiljø for bank og forsikring

KPMG styrker sitt regulatoriske fagmiljø

Banker og forsikringsselskaper står overfor regulatoriske rammevilkår i stadig endring og utvikling. KPMG har nylig styrket sitt team innen regulatorisk rådgivning med to erfarne rådgivere med betydelig erfaring fra finansbransjen.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Mette Knutsen

Mette Knutsen kommer fra stillingen som Head of Compliance i Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) og har tidligere også arbeidet i blant annet Storebrand Liv og Finans Norge. Hun har lang erfaring med regulatoriske krav i forsikringsbransjen og god innsikt i alle regelendringene som påvirker forsikringsselskapene.

Rådgiver med operativ erfaring

– Jeg ser frem til å være en del av KPMGs sterke kompetansemiljø og bruke min erfaring fra operativ virksomhet til å bistå våre kunder med å forstå og tilpasse seg stadig nye regler, sier Mette.

Mette er blant annet opptatt av hvordan nye produkter, som for eksempel "Egen pensjonskonto", gir både utfordringer og muligheter for forsikringsselskapene.

– Digitalisering ligger i dag som et fundament i all tjeneste- og produktutvikling og da er det viktig å sikre god styring og kontroll på prosesser som digitaliseres, fremhever hun.

Et av de viktigste rådene hun gir til forsikringsselskap er å skaffe seg oversikt over bruk av skytjenester og få full kontroll på hvor data lagres.

– Når man digitaliserer, effektiviserer og samtidig flytter data til skyen, er det avgjørende at man foretar en skikkelig risikovurdering og sørger for at man har et godt og robust avtaleverk på plass, råder Mette.

Hjelpe kunder å være i forkant

Ivar Storvik

Ivar Storvik har de siste 10 årene jobbet med banktilsyn, bankanalyse, kapitalkrav og stresstesting i Finanstilsynet. Han har også mange års erfaring som rådgiver i Finansdepartementets finansavdeling.

– Det er svært spennende å jobbe i Norges ledende ekspertgruppe innen regulatorisk rådgivning og implementeringsstøtte og få bidra til at kunder lykkes, sier Ivar

Det pågår et kontinuerlig endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket for bransjen og det blir stadig flere og mer detaljerte krav kombinert med økte sanksjonsmuligheter og tettere oppfølging fra tilsynsmyndighetene.

Ivar nevner krav om gjennomføring av intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP), tilsynsmyndighetenes evaluering av bankenes risiko og kapitalbehov (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), fastsettelse av kapitalkravsmargin (P2G) basert på stresstester, og krav om gjenopprettingsplaner som eksempler på regelverk og tilsynspraksis som norske banker må forholde seg til.

Det kan være svært ressurskrevende for banker å oppfylle alle disse kravene, men det er ikke bare et spørsmål om å tilpasse seg regelverket og tilsynspraksis. Det handler også om å bruke bankenes kompetanse for å få gjennomslag for faglige vurderinger.

– Mitt mål er at risiko- og kapitalbehovsvurderingene skal basere seg på helhetlige analyser og likebehandling av bankene. Dette krever en metodisk og systematisk tilnærming, at bankene forstår hvilken rolle tilsynsmyndighetene har og at bankene gjør det som skal til for at dialogen med tilsynsmyndighetene blir transparent og jevnbyrdig, sier Ivar.

KPMG tilbyr en gratis og uforpliktende presentasjon til norske banker om disse spørsmålene. Der går man i tillegg blant annet inn på endringer knyttet til kapitalkravene i pilar 1 (CRR, CRR2).

– Gjennomgang av regelverket og kvalitetssikring av rapporteringen viser seg i mange tilfeller å være kapitaleffektiviserende, sier Ivar.

Rett kompetanse

– Finansnæringen står overfor et krevende regulatorisk landskap som de må tilpasse seg og manøvrere i, og det er derfor et behov for riktig kompetanse og god innsikt i prosesser og systemer for å sikre kostnadseffektiv etterlevelse. Vi er svært glade for å ha fått både Mette og Ivar på laget som med sin operative erfaring og faglige ekspertise vil bidra til at vårt sterke fagmiljø blir enda sterkere, sier Johan Røthe, partner og leder for KPMG Regulatory Services.

Om Mette Knutsen

Mette har mer enn 20 års erfaring med regulatorisk arbeid i forsikringsnæringen, herunder livsforsikring, skadeforsikring og sjøforsikring. Hun har bred erfaring fra arbeid med å innarbeide nye regulatoriske krav og å opprette internt regelverk for å sikre god styring og kontroll. Hun har bygget opp compliance-funksjoner og har ledet arbeidet med implementering av flere typer regelverk som f.eks. GDPR, Solvens II, krav til systemer for styring og kontroll samt hvitvasking. De siste årene har hun ledet arbeidet med compliance i et selskap som opererer i mange land som har gitt god internasjonal erfaring. Mette har juridisk embetseksamen (cand.jur) fra universitetet i Oslo.

Om Ivar Storvik

Ivar har de siste 10 årene jobbet med banktilsyn, bankanalyse, ICAAP/SREP og makroovervåkning i Finanstilsynet. Han har blant annet hatt ansvaret for gjennomføring av stedlige tilsyn i enkeltbanker, vurdere bankenes ICAAP, gjennomføre SREP på enkeltbanker, ansvaret for utviklingen av Finanstilsynets beregningsmodeller for pilar 2-påslag på kredittområdet, utvikling av kredittanalyseverktøy for bankenes utlån til næringslivskunder – blant annet ved bruk av Finanstilsynets SEBRA-modell, Finanstilsynets stresstestmodell for banker og gjennomføring av tematilsyn på bankenes utlån til næringseiendom. Ivar er utdannet siviløkonom og har i tillegg en master of applied finanance fra Macquarie University. Ivar har også gjennomført et fordypningsstudium i avansert kredittanalyse ved Norges Handelshøyskole.  

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud