close
Share with your friends

Kildeskatt på pensjon

Kildeskatt på pensjon

Personer som mottar pensjon fra Norge uten å være skattemessig bosatt her, plikter å betale kildeskatt på pensjonen. Kildeskatten utgjør 15% av bruttobeløpet, det vil si at det ikke gis rett til fradrag i inntekten før fastsatt skatt.

1000

Kontaktperson

Bilde av Arnfinn Sørensen

Advokat/ Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

EFTAs overvåkningsorgan har i en uttalelse fra 19. desember 2017 uttalt at disse reglene i enkelte tilfeller er i strid med EØS-avtalen. ESA uttalte at det må gjelde en videre fradragsrett hvis skattepliktig inntekt i EØS-landet (bostedslandet) er for lav til at skattyter kan få utnyttet retten til personlige fradrag der. Norske myndigheter viser til at uttalelsen fra ESA gir usikkerhet om regelverket er i samsvar med forpliktelsene etter EØS-avtalen og har derfor foreslått en tilpasning i regelverket. Dette innebærer at personer som er bosatt innenfor EØS og som har opptjent rett til pensjon, uføretrygd eller andre uføreytelser, nå kan kreve nedsatt kildeskatt. Skatten kan settes ned til skatten på slike ytelser beregnet etter satsene som gjelder for personer som er skattemessig bosatt i Norge. Fradragene vil beregnes forholdsmessig (minstefradrag/personfradrag), og det samme vil også gjelde for innslagspunktene for trinnskatt.

Merk imidlertid at regelen ikke vil omfatte personer som flytter ut av Norge som pensjonister og som ikke har benyttet retten til fri bevegelighet innen EØS i opptjeningsperioden. Regelen vil naturlig nok heller ikke gjelde der Norge ved skatteavtale har frasagt seg rett til å ilegge kildeskatt på pensjon.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today