close
Share with your friends

Formuesskatt - nystiftede aksjeselskap, fusjon og næringseiendom

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å oppheve dagens gunstige formuesskatteregler for nystiftede aksjeselskaper med virkning for inntektsåret 2019. I tillegg foreslår Regjeringen å endre formuesskattereglene for forenklede søsterfusjoner samt omvendte mor-datterfusjoner. Regjeringen foreslår også å oppheve muligheten for dobbelt reduksjon i formuesverdien når næringseiendom er eid gjennom et ikke-børsnotert aksjeselskap eller et deltakerlignet selskap.

1000

Kontaktperson:

E-post

Relatert innhold

Nystiftede aksjeselskaper

For inntektsåret 2018 ble eiere av nystiftede aksjeselskaper formuesbeskattet ut fra aksjeselskapets aksjekapital og overkurs per 31. desember 2018. Denne særregelen er nå foreslått opphevet, slik at nystiftede aksjeselskaper fra og med 2019 skal formuesbeskattes etter den alminnelige regelen om netto formuesverdi på aksjer per 1. januar i skattefastsettingsåret.

Forenklede søsterfusjoner

Ved en forenklet søsterfusjon etter aksjeloven § 13-24 foretas det ikke noen økning av aksjekapitalen i det overtakende selskapet. Dette medfører at formuesverdiene i det overdragende selskapet ikke kommer til beskatning i fusjonsåret. Regjeringen foreslår derfor å forskyve verdsettelsestidspunktet til 1. januar i skattefastsettingsåret slik at også formuesverdiene i det overdragende selskapet blir skattlagt i fusjonsåret.

Omvendte mor-datterfusjoner

En omvendt mor-datterfusjon etter aksjeloven § 13-2 flg. kan gjennomføres uten økning av aksjekapitalen i det overtakende datterselskapet. Dette medfører at noen av formuesverdiene i morselskapet ikke kommer til beskatning etter dagens alminnelige regler. Regjeringen foreslår derfor at det overtakende datterselskapet skal fastsette sin skattemessige formuesverdi per 1. januar i skattefastsettingsåret.

Verdsettelse av næringseiendom

I dag er det anledning til å få redusert verdsettelse to ganger hvis en næringseiendom er eid gjennom et ikke-børsnotert aksjeselskap eller et deltakerlignet selskap. Dette skjer ved bruk av sikkerhetsventilen i skatteloven 4-10.

Regjeringen foreslår nå å oppheve denne muligheten til å få redusert formuesverdsettelsen to ganger ved at slike selskap som eier næringseiendom verdsatt etter sikkerhetsventilen i skatteloven § 4-10 (1), skal legge til grunn 100 % av omsetningsverdien ved beregning av selskapets skattemessige formuesverdi eller nettoformue.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today