close
Share with your friends

Høringsnotat – Forslag til endring i konsernbidragsreglene

Forslag til endring i konsernbidragsreglene

Finansdepartementet følger opp EFTA-domstolens avgjørelsen i Yara-saken og foreslår å utvide konsernbidragsreglene til å omfatte konsernbidrag til dekning av endelig tap i datterselskap hjemmehørende i en annen EØS-stat.

1000

Kontaktpersoner

E-post

Relatert innhold

Skattelovens regler om konsernbidrag i §§ 10-2 til 10-4 er, som hovedregel, begrenset til å gjelde for konsernbidrag ytet mellom norske selskaper. Begrensningen har flere ganger blitt utfordret av skattytere med henvisning til etableringsfriheten innenfor EØS, senest i den såkalte Yara-saken hvor Høyesterett avsa dom 28. januar 2019 (Utv. 2019 s. 21).

Under saksforberedelsen for lagmannsretten ble det innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen (Case E-15/16). EFTA-domstolen slo fast at den norske forskjellsbehandlingen av norske morselskap basert på hvor deres datterselskap er hjemmehørende, utgjør en hindring for etableringsfriheten i EØS. Domstolen bemerket videre at en slik restriksjon kun kan rettferdiggjøres dersom det foreligger tvingende allmenne hensyn, og at ved avveiningen måtte ses hen til nødvendigheten av den nasjonale lovgivningen som var gitt for å ivareta disse hensynene.

Med henvisning til C-446/03 Marks & Spencer og C-231/05 AA OY konkluderte domstolen med at nasjonale konsernbidragsregler som oppstiller krav om at både giver og mottager er skattepliktige i den aktuelle EØS-stat ikke går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta tvingende allmenne hensyn. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor underskudd/tap i datterselskapet er «endelig», hvilket innebærer at alle nasjonale muligheter for å anvende underskuddet er uttømt. EFTA-domstolen konkluderte således med at de norske konsernbidragsreglene, som hovedsakelig er begrenset til overføringer mellom norsk selskaper, bryter med etableringsfriheten i tilfeller hvor det foreligger «endelig tap» i det utenlandske datterselskapet.

For å harmonisere konsernbidragsreglene med EØS-retten foreslår Finansdepartementet å innføre en unntaksbestemmelse i de gjeldende konsernbidragsreglene slik at de også omfatter konsernbidrag til utenlandsk datterselskap i tilfeller hvor det foreligger «endelig tap».

Finansdepartementet uttaler at forslaget i stor grad er en lovfesting av gjeldende rett og redegjør inngående for når «endelig tap» foreligger. Samtidig presiseres det at adgangen til å kreve tapsfradrag ikke er tenkt å gå lenger enn det EØS-retten krever.

Etter vårt syn legger følgelig ikke høringsuttalelsen opp til noen reell utvidelse av adgangen til å kreve fradrag for konsernbidrag ytet til datterselskap hjemmehørende i en annen EØS-stat. Norges forpliktelser under EØS-avtalen innebærer at en slik adgang allerede eksisterer, noe den også gjorde før EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i Yara-saken.

Avslutningsvis bemerkes det at Finansdepartementets høringsforslag, sammenholdt med praksis fra EU-domstolen og EØS-domstolen, gjør at det ikke umiddelbart er enkelt å se for seg praktiske tilfeller hvor den foreslåtte regelen kommer til anvendelse. Dette synes heller ikke å være Finansdepartementets hensikt da den foreslåtte endringen ikke antas å ha provenyeffekt.

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet her. Høringsfristen er satt til 13. november 2019.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today