close
Share with your friends

Automasjon og kunstig intelligens får større plass på IT-lederens agenda

Nye teknologier får større plass på IT-lederens agenda

Teknologi som inntil for få år siden ble ansett som buzzord og "noe som hører fremtiden til", prioriteres stadig høyere av IT-ledere. Norske IT-ledere har større tillit til ny teknologi enn sine kolleger andre steder i verden, og er mer positive til mulighetene som automasjon og kunstig intelligens åpner for.

1000

Kontaktperson

Joar Hove

Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

I flere år har KPMGs CIO Survey vist en stabil trend i IT-ledernes prioriteringer og hvilke oppgaver toppledelsen forventer at IT-lederen skal være en sentral bidragsyter til. Kjerneoppgaver som stabil drift, kostnadsbesparelser og kontinuerlige forbedringer av virksomhetens operasjonelle og forretningsmessige drift har lenge vært prioritert høyest på IT-lederens agenda. I årets CIO Survey ser man tendenser til at fokuset er i ferd med å utvides.

– Det er fremdeles slik at toppledelsen i de fleste virksomheter ønsker at IT-lederen skal prioritere stabil drift og grunnleggende IT-funksjoner, i tillegg til videreutvikling av eksisterende prosesser og systemer. Men nå ser vi at ny teknologi får stadig mer oppmerksomhet i norske virksomheter, og med det endres også IT-lederens prioriteringer. Mange har fått øynene opp for effektiviseringsmulighetene og kostnadsbesparelsene som kan oppnås ved å automatisere prosesser, og halvparten av norske IT-ledere oppgir nå at automasjon er et prioritert område, sier Joar Hove, senior manager og leder for KPMGs Lighthouse-miljø i Bergen.

Antelope Canyon

Viljen er større enn evnen

Særlig innenfor automasjon er det mange virksomheter som ser muligheter for raske gevinster, først og fremst ved å automatisere manuelle og tidkrevende prosesser. Samtidig viser CIO Survey 2019 at kunstig intelligens (AI) er et teknologiområde som ennå ligger i startgropen og har et uforløst potensial i Norge og ellers i verden. Bare hver fjerde norske IT-leder oppgir at kunstig intelligens er et sentralt tema i deres arbeidshverdag, og kun to prosent av virksomhetene har implementert AI i stor skala. Det er likevel grunn til å tro at det bare er stille før stormen:

– Selv om svært få har tatt i bruk kunstig intelligens i større skala ennå, ser vi i årets undersøkelse at 39 prosent av norske virksomheter er i gang med pilotering eller implementering av AI i liten skala. Så teknologien er absolutt på vei inn i norske virksomheter, selv om det nok vil ta tid før flertallet er modne til å ta steget fra vurdering til implementering. Det er jo også stor konkurranse om kompetansen innenfor de nye teknologiområdene, og mange virksomheter kjemper om de samme hodene, poengterer Joar Hove.

For selv om norske og internasjonale IT-ledere aldri har hatt større budsjetter, har de til dels store utfordringer med å tiltrekke seg IT-kompetansen de har størst behov for. 43 prosent av norske IT-ledere sier at de lider under kompetansemangel innen stordata og analyse, 34 prosent mangler relevante AI-ressurser, og én av fire oppgir at det er problematisk å få på plass riktig kompetanse innen automasjon og robotisering. Når man tar med i betraktningen at de fleste ikke har tatt i bruk automasjon og AI ennå, er det grunn til å tro at virksomhetene som faktisk benytter teknologiene har store utfordringer med å få på plass rett kompetanse. Dette er også helt i tråd med de globale tallene i årets CIO Survey; ressursmangelen er ikke unik for norske IT-miljøer. I tillegg oppgir hele 77 prosent av norske IT-ledere at kompetansemangelen er til hinder for virksomhetens evne til å holde tritt med endringstempoet, mot 67 prosent av deres kolleger i utlandet.

Positive til konsekvensene av ny teknologi

Vil automasjon og kunstig intelligens gjøre mennesker overflødige i arbeidslivet? Spørsmålet er svært aktuelt i både media og næringsliv, og norske IT-ledere har delte meninger om hvor stor del av arbeidsplassene som vil erstattes av automasjon og AI de neste fem årene.

– 46 prosent tror at teknologiene vil erstatte fem til ti prosent av arbeidsstokken, mens 38 prosent antar at 20 til 30 prosent av menneskene i arbeidslivet vil bli erstattet av maskiner innen 2024. Imidlertid mener de aller fleste at mennesker ikke vil bli overflødige av den grunn, men heller vil få andre oppgaver som er relatert til de nye teknologiene. Mennesker vil jobbe sammen med maskinene i årene som kommer, ikke bli erstattet av dem. Det gir i hvert fall norske IT-ledere tydelig uttrykk for, når hele 76 prosent tror at automasjon og kunstig intelligens vil skape flere jobber enn det vil fjerne de neste fem årene, avslutter Joar Hove optimistisk.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today