Anskaffelser som understøtter drift av visse offentlige busstransporttjenester er nå fritatt fra anskaffelsesregelverket

Nytt ESA-vedtak ang. fritak fra anskaffelsesregelverket

ESA traff nylig et vedtak som innebærer at anskaffelser som understøtter drift av visse typer offentlige busstransporttjenester nå er fritatt fra anskaffelsesregelverket. Vedtaket innebærer at oppdragsgivere som er omfattet av anskaffelsesregelverket ikke behøver å forholde seg til dette når slike gjennomfører denne typen anskaffelser.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Utgangspunkt

Forsyningsforskriften gjelder for flere typer oppdragsgivere. Blant disse er statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, offentligrettslige organ og sammenslutninger av de foregående, som jo også bl.a. anskaffelsesforskriften gjelder for, men også offentlige foretak og andre virksomheter som på grunnlag av enerett eller særrett utøver forsyningsaktivitet.

Felles for samtlige av disse er at det bare er de anskaffelser som knytter seg til oppdragsgivernes utøvelse av nærmere definerte forsyningsaktiviteter som omfattes av forsyningsforskriften. Forsyningsaktivitetene er gruppert i syv kategorier. Blant disse er transport, som i forsyningsforskriftens § 1-6 (1) er definert som "aktiviteter som har til formål å stille til rådighet eller drive rutenett beregnet på å yte transporttjenester til offentligheten med jernbane, automatiserte systemer, sporvei, trolleybuss, buss eller kabel". I utgangspunktet innebærer dette bl.a. at offentlig eide transportselskaper, som jo enten vil regnes som offentlige foretak eller offentligrettslige organ, vil måtte følge forsyningsforskriften ved gjennomføring av anskaffelser som understøtter selskapenes aktivitet innenfor transportkategoriens rammer.

Green bus

Søknad om fritak for liberaliserte sektorer

Forsyningsforskriftens § 2-9 åpner på nærmere vilkår for at anskaffelser knyttet til utøvelsen av de definerte forsyningsaktivitetene kan fritas fra forsyningsforskriften og anskaffelsesloven dersom aktiviteten "er konkurranseutsatt og det er fri adgang til markedet". Bestemmelsen gjennomfører art. 34 og 35 i forsyningsdirektivet. I Norge og i de øvrige EFTA-statene i EØS fremsettes søknad om slikt fritak for ESA, som på bakgrunn av nærmere regler fastsatt i direktivet vurderer om vilkårene for fritak er oppfylt.

Nettbuss AS, i dag kjent som VY Buss AS (VY), fremsatte i november 2018 søknad til ESA om fritak i henhold til det foregående. Selskapet er å anse som et offentlig foretak, og både anskaffelsesloven og forsyningsforskriften gjelder derfor for foretaket. Søknaden gjaldt regelverksfritak for de anskaffelser som understøtter drift av offentlig busstransporttjenester innenfor transportkategoriens definerte rammer.

Det er på det rene at bussoperatører som VY selv må konkurrere om kontrakter om ytelse av offentlige busstransporttjenester, og at slike konkurranser gjennomføres i henhold til anskaffelsesregelverket. Etter en konkret markeds- og konkurranseanalyse konkluderte ESA i den forbindelse med at vilkårene for fritak er oppfylt. Fritaket gjelder ikke bare for VY, men også for øvrige oppdragsgivere som er omfattet av forsyningsforskriften.

ESAs vedtak kan leses her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today