close
Share with your friends

Lovfesting av skatteregel om omgåelse – skaper usikkerhet ved fisjon før aksjesalg

Lovfesting av skatteregel om omgåelse

Finansdepartementet har foreslått lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten. Deler av departementets forslag må presiseres for å ikke skape usikkerhet ved fisjon før aksjesalg og medføre dobbeltbeskatning.

1000
Anders Liland

Advokat/Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

I dag gjelder en ulovfestet omgåelsesnorm som trekker grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Den ulovfestede normen er forankret i rettspraksis, og er utviklet i samspill med juridisk teori.

Finanskomiteen diskuterer nå lovfestingen basert på forslag fra Finansdepartementet i Prop. 98 L (2018-2019). Om regelen vedtas uten presiseringer i forarbeidene, vil den skape usikkerhet om skattekonsekvensene ved salg av selskaper som har vært involvert i en forutgående fisjon – noe næringslivet oppfatter som svært uheldig. Videre vil regelen generelt åpne for skattlegging av samme inntekt to ganger, altså dobbeltbeskatning.

Partner og advokat Anders Liland i KPMG Law Advokatfirma har i brev til Stortingets finanskomite den 15. mai 2019 redegjort nærmere for den usikkerhet som vil oppstå dersom Stortinget vedtar den nye regelen om omgåelse. KPMG Law anbefaler komiteen at den i premissene for sin innstilling til Stortinget avklarer at omgåelsesregelen ikke skal kunne brukes slik at det oppstår dobbeltbeskatning. Dermed vil komiteen også fjerne den usikkerhet om skattekonsekvensene ved salg av selskaper som har vært involvert i en forutgående fisjon.

Brev av 15. mai 2019 til Stortingets finanskomite.

Vedlegget til brevet: Anders H. Lilands artikkel om temaet publisert i Skatterett 4/2012.

Usikkerheten og dobbeltbeskatningen som forslaget vil åpne for kan enkelt illustreres med følgende eksempel: Dersom et selskap eier to eiendommer, kan aksjene i selskapet selges skattefritt. Så lenge selger av aksjene er et aksjeselskap gjelder fritaksmetoden for gevinsten. Dersom man før aksjesalg fisjonerer ut eiendommen som ikke skal selges, fordi kjøper bare er interessert i den gjenværende eiendommen, gir uklarheter i forarbeidene grunn til å frykte at skattemyndighetene vil skattlegge gevinsten som et salg av eiendommen basert på omgåelsesregelen.

Skatteleggingen vil i så fall gjennomføres som om eiendommen i det solgte selskapet var solgt. Kjøperen av aksjene i eiendomsselskapet får på sin side ikke oppjustert inngangsverdien på eiendommen (han kjøper jo aksjer) og går dermed glipp av skattemessige avskrivninger. Gevinsten vil derfor komme til beskatning to ganger.

At en slik fisjon og aksjesalg ikke medfører skatteplikt ble avklart av Høyesterett i 2014 i den såkalte ConocoPhillips III-dommen. Om forslaget til omgåelsesregel nå vedtas uten at det presiseres at rettstilstanden som følger av dommen fortsatt skal legges til grunn vil man være tilbake til den usikre rettstilstand som forelå før Høyesterettsdommen. Dette er en usikkerhet som vil påvirke bedriftenes investeringer på en uheldig måte og svekke verdiskapningen.

Usikkerheten og muligheten for dobbeltbeskatning vil kunne lede til forsinkelser i gjennomføringen av for eksempel eiendomssalg. Før Høyesteretts avklaring i 2014 var det antatt at dersom det gikk noe tid fra fisjonen til aksjesalget ble gjennomført, ville det være vanskelig å konkludere med at vilkårene for gjennomskjæring (anvendelse av omgåelsesregelen) var tilstede. Dette er en situasjon som nå vil kunne gjenoppstå dersom lovfestingen vedtas uten presiseringer.

Dersom fisjonen ble gjennomført i forbindelse med en salgsprosess, eller etter at bud var akseptert eller kontrakt om salg av aksjer var inngått, var det før Høyesterettsdommen antatt at skatteformålet var den klart viktigste motivasjonsfaktoren slik at gjennomskjæring kunne foretas. Dersom fisjonen derimot i stor grad var begrunnet i ulike forretningsmessige hensyn – i god tid før aksjesalget – var det antatt at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring. Aktuelle hensyn kunne være rendyrking av forretningsområder, inngjerding inn risiko, generelt mer hensiktsmessig eierstruktur mv.

Av forsiktighetsgrunner kan det dersom omgåelsesregelen blir vedtatt uten presiseringer som omtalt ovenfor kunne være aktuelt å be om bindende forhåndsuttalelse før fisjon og aksjesalg. Bindende forhåndsuttalelse kan også være aktuelt ved etablering av holdingsselskap for en personlig aksjonær hvor for eksempel eiendommer legges i datterselskaper. Etter etablering kan da holdingselskapet i utgangspunktet selge aksjer i eiendomsselskapene skattefritt etter fritaksmetoden.

© 2021 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today