Kapitalvarebegrepet, endret forståelse og utvidet risiko

Kapitalvarebegrepet

Skattedirektoratet har kommet en veiledende uttalelse av sin forståelse av kapitalvarebegrepet knyttet til utførelse av tomtearbeider.

1000

Kontaktperson

Bilde av Oddgeir Kjørsvik

Partner/ advokat

KPMG i Norge

E-post

Det er knyttet betydelig risiko for avgiftstap til eiendomstransaksjoner. Regelverket er svært formalistisk, fristene er korte og i tillegg er det gjerne tale om store beløp. Vi råder alltid våre klienter om å tenkte merverdiavgift tidlig i en transaksjon som gjelder overdragelse av eiendom – dette rådet har over natten blitt enda mer aktuelt.

Eiendom

Ny momsfelle?

I Skattedirektoratets uttalelse problematiseres det hvorvidt utførte arbeider med opparbeidelse/klargjøring av tomt for oppføring av bygg eller anlegg kan anses som en kapitalvare. Selskapet som anmodet om uttalelse skulle oppføre fabrikkbygning på tomt som var eid av et annet selskap. Det hadde blitt utført diverse fysisk grunnarbeider, herunder flytting av landbruksjord, steinsprenging, legging av fiberduk og fordeling av pukk utover tomten. Totalt var det påløpt 36,5 MNOK ekskl. mva. Spørsmålet var om det var etablert en kapitalvare som kunne overdras.

Skattedirektoratet konkluderer med at de fysiske grunnarbeidene ikke var tilstrekkelig til å etablere en kapitalvare. Det henvises til Rt. 2014 s. 1229 (Mandal kommune), og hevdes at grensen for når en kapitalvare er etablert ved oppføring av bygg ligger i skjæringspunktet klargjøring/planering av tomt og grunnarbeider i den betydning at arbeider med selve fundamenteringen av bygget starter. Skattedirektoratet mener også å finne støtte i sitt syn i ordlyden i mval. § 9-1 annet ledd bokstav b, hvor kapitalvare er definert som "fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging (…)" fordi tiltaket ikke kan defineres som "nybygging".  

Risiko og vanskelig grensedragning

Det er først når byggetiltaket anses som en kapitalvare at justeringsregelverket kommer til anvendelse. Før kapitalvaren er etablert vil det ikke være mulig å overdra retten til å justere, hvilket betyr at risikoen for avgiftstap er nærliggende.

Skattedirektoratets uttalelse fraviker den tidligere oppfatningen av at det er tilstrekkelig med "spaden i jorda" for å kunne knytte såkalt myk infrastruktur til en kapitalvare. Før har det altså vært ansett tilstrekkelig å tilføre grunnen noe fysisk arbeid for å være omfattet av justeringsregelverket. Et utgangspunkt som var enkelt å forholde seg til både for utbygger og avgiftsmyndigheten.

Ifølge Skattedirektoratet må det som hovedregel være utført arbeider med selve fundamenteringen av et bygg for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende rett og plikt til justering. Med utgangspunkt i en byggeteknisk vurdering, blir det nå opp den avgiftspliktige å skjønnsmessig vurdere hvorvidt arbeidet med tilstrekkelig fundamentering har begynt. Denne vurderingen vil kunne variere fra bygg til bygg og kontrakt til kontrakt. Hva skal til for å fundamentere på leiregrunn kontra fjell? Dette blir et av de mange nye spørsmålene vi må stille oss for å vurderer hvorvidt det foreligger en kapitalvare.

Vi er så vel uenig i Skattedirektoratets fortolkning av den omtalte høyesterettsdommen (Mandal kommune) som "den nye "hovedregelen" for når det foreligger en kapitalvare, og stiller oss tvilende til at prinsipputtalelse gir uttrykk for riktig rettsoppfatning. Vi stiller også spørsmålstegn ved hvorfor Skattedirektoratet finner behov for å komplisere regelverket ytterligere, og legge til rette for en betydelig risiko for avgiftstap for næringsdrivende som i utgangspunktet har fradragsrett for sine anskaffelser.

© 2022 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.