close
Share with your friends

Har du kontroll på rabatter som gis til dine ansatte?

Har du kontroll på rabatter som gis til dine ansatte?

Nye regler om skattemessig behandling av rabatter til ansatte gir arbeidsgivere praktiske utfordringer. Hvordan kan selskaper enkelt både la ansatte få glede av rabatter og andre goder, sikre korrekt skattemessig håndtering og unngå byråkratisk merarbeid?

1000
Gjertrud H. Behringer

Advokat/ Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Kort oppsummert:

 • Skaff deg oversikt over hvilke personalrabatter du kan gi ansatte som ikke er skattepliktige og hvilke grenser som gjelder.
 • Sjekk om bedriften har et kunde- eller leverandørforhold til tredjeparter som det formidles rabatter for.
 • La ansatte opptjene bonuspoeng på flyreiser for å nyte godt av godene i jobbsammenheng.
   

Utgangspunktet for skatteplikten er enkel; økonomiske fordeler som den ansatte mottar i et arbeidsforhold er skattepliktig, med mindre det foreligger et særskilt skattefritak. Økonomiske goder kan for eksempel være personalrabatter, rabatter på eksterne tjenester eller bonuspoeng opptjent på flyreiser eller bruk av kredittkort.

Ettersom arbeidsgiver nå er ansvarlig for innrapporteringen av alle rabatter som den gir til sine ansatte, vil dette kunne innebære merarbeid og en god del praktiske utfordringer.

Men ikke alle rabattordninger er skattepliktige for ansatte og det er viktig å kjenne til reglene.

Skattefrie personalrabatter

Rabatter som en ansatt mottar fra arbeidsgiver er skattefrie forutsatt at tre vilkår er oppfylt:

 1. Varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller innen samme konsern.
 2. Samlet rabatt per år kan ikke overstige 7 000 kroner.
 3. Rabatten som gis kan ikke overstige 50 prosent av varen/tjenestens verdi.

Dersom verdi av samlet rabatt i løpet av et år overstiger 7 000 kroner, blir den overskytende rabatten skattepliktig og arbeidsgiver må rapportere fordelen og betale arbeidsgiveravgift.

Vær oppmerksom på at rabattgrensen på 7 000 kroner gjelder totalt for alle selskaper i et konsern. Rabatter fra en av arbeidsgivers kunder eller leverandører er også omfattet, så lenge de omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Arbeidsgiver må ha oversikt over alle rabatter ansatte får og ha system og rutiner som følger med på om arbeidstakere har benyttet seg av rabatter og om rabattgrensen på 7 000 kroner overstiges.

Rabatter fra tredjeparter

Rabatter som den ansatte får fra andre enn arbeidsgiver, er skattepliktig dersom det er tilstrekkelig tilknytning mellom arbeidsforholdet og rabatten som gis (forretningspartner). Arbeidsgiver kan imidlertid formidle rabatter fra selskap som ikke faller inn under definisjonen "forretningspartner", uten at dette medfører skatteplikt for den ansatte.
Vær oppmerksom på at dersom arbeidsgiver betaler deler av rabatten som gis de ansatte, så er dette uansett skattepliktig.

Det er viktig å kjenne til begrepet "forretningspartner". Skattedirektoratet har laget følgende liste over hvem som vil være arbeidsgivers forretningspartner:

 • Kunder/leverandører
 • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester
 • Virksomheter som ansatte kjøper varer eller tjenester fra på vegne av arbeidsgiver, når kostnadene blir refundert av arbeidsgiver (f. eks. ved tjenestereise)
 • Andre virksomheter dersom arbeidsgiver yter noe tilbake for at arbeidstakeren skal få rabatt
 • Bedrifter bør sjekke sine rabattavtaler mot kunde- og leverandørlister og sikre at rabatten ikke er skattepliktig for den ansatte og at det utløses rapporteringsplikt for arbeidsgiver.

Skattedirektoratet har sagt at de vil komme med presisering av de nye reglene, og vi anbefaler å følge med på om det kommer noen nærmere definisjon av omfanget av kundeforhold mellom arbeidsgiver og den aktuelle tredjeparten.

Nabolagsrabatter, rene markedsføringsrabatter og andre typer rabatter der arbeidsgiver kun formidler rabatten, vil ikke medføre skatteplikt for den ansatte - forutsatt at tredjeparten ikke er en forretningspartner. For eksempel vil vanlige bedriftsavtaler med treningssentre som kun gir ansatte rabatt på månedsavgift, ikke medføre noen skatteplikt for ansatte. Arbeidsgiver kan informerer om medlemskapsrabatt på sine intranettsider uten at det medfører at rabatten er skattepliktig, men dersom arbeidsgiver har en avtale med treningssenteret om regelmessige felles treninger for ansatte, så vil treningssenteret være en forretningspartner og rabatten i utgangspunktet være skattepliktig.

Vi anbefaler å gjøre en grundig gjennomgang av de rabattordninger som tilbys til ansatte og sjekke rabattavtalene opp mot kunde- og leverandørkonto. Det vil sikre at arbeidsgiver kan lage rutiner for innhenting av informasjon om bruk av rabatter der det utløser skatteplikt og det kan brukes som grunnlag for å vurdere om noen rabattavtaler bør avsluttes.

Bonuspoeng opptjent på jobbreiser
Fra 2019 er det arbeidsgiver som plikter å innrapportere bonuspoeng som den ansatte har opptjent i jobbsammenheng og benyttet til private reiser. Tidligere var det den ansatte selv som skulle innrapportere dette i skattemeldingen.

For å unngå de praktiske utfordringene knyttet til denne innrapporteringen, har mange selskaper valgt å innføre ordninger der de ansatte ikke får lov til å bruke bonuspoeng opptjent på jobbreiser på private reiser. Enkelte arbeidsgivere forbyr også ansatte å opptjene bonuspoeng på jobbreiser.

Vi mener det er unødvendig for bedrifter å nekte ansatte å ha bonuskort på grunn av de nye reglene. Jobb- og privatreiser kan også enkelt holdes adskilt med å ha to ulike bonuskort. Vi har fått bekreftet fra både SAS og Norwegian at dette er mulig og det eneste som trengs er at bonuskortene er registrert på to ulike e-post adresser. SAS vil i tillegg lansere en app i februar som vil hjelpe ansatte med å holde oversikt over om bonuspoeng er opptjent på jobbreise eller privatreise.

Ansatte kan dermed opptjene bonuspoeng på jobbreiser og nyte godt av fordelene som følger av dette, samt at bonuspoengene kan benyttes på nye jobbreiser, slik at arbeidsgiver sparer kostnader.

Bonuspoeng som man samler opp på private reiser, kan benyttes i privat sammenheng og uttak medfører dermed ingen skatteplikt eller rapporteringsplikt.

Hvordan skal rabatten verdsettes?

For å finne ut hvor stor rabatt den ansatte har fått, skal varen eller tjenesten verdsettes til det som er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Det vil si hva en vanlig forbruker ville betalt for varen eller tjenesten ved et ordinært kjøp. Her er det tidspunktet for kjøpet eller bestilling av en reise som er avgjørende.

Dersom det foreligger en allment tilgjengelig rabatt på kjøpstidspunktet, så kan denne verdien legges til grunn. Rabatten den ansatte gis kan med andre ord vurderes utfra rabatten som gis i markedet.  

Om håndhevingen av reglene

Det er fremdeles enkelte uklarheter i regelverket og det har kommet signaler om at Finansdepartementet jobber med en ny gjennomgang av reglene og Skattedirektoratet har uttalt de vil komme med ytterligere presiseringer de nye reglene. Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på justeringer som vil komme, men samtidig jobbe med å få på plass rutiner for å etterleve dagens regler.

Dersom arbeidsgiveren har gjort det som med rimelighet kan forventes for å få informasjon fra arbeidstakeren og forretningspartneren eller tredjeparten om bruk av rabatter, kan arbeidsgiveren ikke pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene. Det kreves imidlertid at arbeidsgiver forsøker å innhente korrekt informasjon.

Les mer om nye regler for rabatter i arbeidsforhold i vår kunnskapsdatabase Verdt å vite.

© 2021 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today