ESA mener norsk praksis for skatterapportering er ulovlig

Mener norsk praksis for skatterapportering er ulovlig

Gebyrer som skattemyndighetene har ilagt norske virksomheter for mangelfull rapportering av utenlandske arbeidstakeres oppdrag for bedriften er i strid med EØS-reglene mener ESA. Bedrifter som har fått bøter bør fremsette krav om tilbakebetaling.

1000

Kontaktpersoner

Cathrine Bjerke Dalheim

Managing Partner KPMG Law

KPMG i Norge

E-post

Etter skatteforvaltningsloven plikter alle næringsdrivende å rapportere oppdrag som gis til utenlandske firmaer for utførelse i Norge eller på norsk sokkel. Hensikten med regelverket er at skattemyndighetene skal få informasjon om virksomhet som utøves i Norge, slik at de kan vurdere skatteplikt på person- og selskapsnivå.

Omfattende rapporteringsplikt

Rapporteringsplikten ble først innført i Norge i forbindelse med at amerikanske oljearbeidere hadde oppdrag i Stavanger på 70-tallet, men er senere utvidet til å gjelde alle bransjer. Plikten er omfattende for selskapene som må rapportere inn alle kontrakter som gis til utlendinger i to ledd nedover.

Om rapportering ikke blir gjort i henhold til regelverket, har skattemyndighetene hjemmel til å ilegge gebyr eller tvangsmulkt som sanksjon. Gebyr er den vanligste sanksjonen, hvor dette beregnes ut fra hvor mange oppdrag og personer som ikke er rapportert frem til rapporteringen gjøres.

De siste 10-15 årene har skatteetaten krevet inn titalls millioner i gebyrer for manglende eller mangelfull rapportering til norske skattemyndigheter.

Amundsen og Dalheim

Torbjørn Amundsen og Cathrine Bjerke Dalheim råder bedrifter som har fått bøter til å kreve tilbakebetaling

I strid med EØS-avtalen

Før jul konkluderte ESA med at norske skattemyndigheters praksis må opphøre. ESAs syn er at rapporteringsplikten er i strid med artikkel 36 i EØS-avtalen om tjenestefrihet.  

Det har i flere år vært en pågående diskusjon mellom ESA og norske myndigheter om rapporteringsplikten er i er konkurransevridende og strid med prinsippet om fri flyt av tjenester.

ESA anser rapporteringsplikten å være konkurransevridende fordi rapporteringsforpliktelsen gjør det enklere å velge et norsk selskap fremfor å gi oppdraget til et utenlandsk selskap og dermed måtte forholde seg til rapporteringsforpliktelsene som følger av skatteforvaltningsloven. ESA mener norske og utenlandske oppdragstakere må likestilles. I følge dem er alternativene å enten utvide rapporteringsplikten til å også omfatte norske oppdragstakere, at plikten kun får anvendelse for oppdragstaker utenfor EØS eller at rapporteringsplikten i den form den er i dag i sin helhet opphører.

Frist for å kreve ulovlige gebyrer tilbakebetalt

Gebyrene som har blitt ilagt, er som konsekvens av ESAs konklusjon ulovlige. Norske selskap kan dermed fremsette krav om å få tilbakebetalt gebyrene. Vi antar at skattemyndighetene vil påberope seg en foreldelsesfrist på 3 år og anbefaler derfor at utenlandske og norske selskaper snur seg rundt så raskt som mulig for å fremsette tilbakebetalingskrav før disse foreldes.

Les pressemeldingen fra ESA her.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.