close
Share with your friends

Utvidelse av ordningen med aksjesparekonto – også utbyttebeskatningen utsettes

Utvidelse av ordningen med aksjesparekonto

Regjeringen foreslår at også beskatning av utbytte – i likhet med aksjegevinster – skal utsettes til uttak fra kontoen.

1000

Relatert innhold

Mobil på bok

Regjeringen foreslår endring av ordningen med Aksjesparekonto idet aksjeutbytte nå også skal være skattefritt – i likhet med aksjegevinster.

Imidlertid foretas beskatning når det skjer uttak fra kontoen, men skattefritt innskutt beløp anses tatt ut først. Dersom innestående er lavere enn innskutt beløp, anses det å foreligge et fradragsberettiget tap på aksjer.

Skattepliktig inntekt ved uttak skal omfattes av reglene om oppjustering ved skatteleggingen – for 2019 foreslått til 1,44 %. Et tap kan også oppjusteres.

Videre foreslås at det for kontohavere bosatt i utlandet skal uttak utover innskudd anses som utbytte – som vil være gjenstand for beskatning i form av kildeskatt.

Ytterligere foreslås at kontohavere kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond mellom egne aksjesparekontoer uten beskatning. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen.

Endringene foreslås innført med virkning fra og med 2019.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today