close
Share with your friends

Særavgifter – endringer for satsene for el-avgiften og sukker- og sjokoladeavgiften

Særavgifter

For 2019 varsler Regjeringen i Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2019 om at avgiftssatsene for de fleste særavgiftene prisjusteres, mens det er foreslått en reduksjon av sjokolade- og sukkeravgiften tilbake til prisjustert nivå for 2017. Det er også for el-avgiften foreslått en reduksjon med ett øre per kWh ut fra prisjustert sats. Nedenfor gis det kun omtale av enkelte av særavgiftene.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

For 2019 har Regjeringen foreslått å redusere avgiften til nivået for 2017, men oppjustert til 2019-nivå i tråd med forventet prisstigning. 

Avgiften er først og fremst begrunnet med at den skal gi staten inntekter, men den har også en helsemessig begrunnelse. Avgiften omfatter sjokolade- og sukkervarer, herunder tyggegummi, karameller, pastiller og drops. Avgiften omfatter også andre næringsmidler som inneholder kakao, kjeks på nærmere vilkår samt drops, tyggegummi og andre godterier uten innhold av sukker. Det gis avgiftsfritak blant annet for varer som brukes som råstoff mv. ved fremstilling av varer.

I statsbudsjettet for 2018 ble avgiftssatsen økt med 80 pst. reelt. Økningen har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulert til økt grensehandel av disse varene. Regjeringen har derfor foreslått at avgiften på sjokolade- og sukkervarer reduseres til prisjustert 2017-nivå. Forslaget innebærer at avgiften settes til 20,82 kroner per kg i 2019.

Sukker i glass

Avgift på elektrisk kraft

For 2019 har Regjeringen foreslått at avgiften reduseres med 1 øre per kWh ut fra prisjustert sats. Den reduserte satsen for industri mv. foreslås satt opp til 0,5 øre per kWh på grunn av svak krone. Det foreslås videre at virksomheter som driver produksjon eller omforming av energiprodukt generelt omfattes av den reduserte satsen. 

Det skal betales avgift for elektrisk kraft som leveres i Norge enten den er produsert innenlands eller innført. Avgiften er i hovedsak fiskalt begrunnet, men skal også bidra til å begrense energiforbruket. Ordinær sats for 2018 er 16,58 øre per kWh.

Kraftintensive industriprosesser er fritatt for avgift. Fritaket er avgrenset til kjemisk reduksjon,elektrolyse og metallurgiske og mineralogiske prosesser. I tillegg gis det fritak for elektrisk kraft som leveres til blant annet veksthusnæringen, tog, bane og trikk. Husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen (Finnmark fylke og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke) er også fritatt for avgift.

Flypassasjeravgift

Regjeringen foreslår endring av flypassasjeravgiften ved å innføre en avstandsdifferensiering. Forslaget innebærer at innenriksflygninger og flyreiser til europeiske land får en lavere sats på 75 kroner per passasjer, mens flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer. 

Omleggingen begrunnes med at det kan gi en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter langdistansereiser. Flyselskapene kan allerede ha solgt billetter for deler av neste år. Det tas derfor sikte på iverksettelse 1. april 2019. 

Avgifter knyttet til kjøretøyer

Det er foreslått avvikling av særfordelen i CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer. Dette gir sterkere insentiv til å anskaffe mer miljøvennlige biler også i drosjevirksomhet. 

Det er videre foreslått å styrke insentivene til å velge motorsykler med lave utslipp. Engangsavgiften for motorsykler ble miljødifferensiert i 2017. Det legges økt vekt på CO2-komponenten ved at innslagspunktene senkes og satsene økes. Satsene i slagvolumkomponenten reduseres slik at omleggingen blir provenynøytral. 

Det er i tillegg foreslått en innføring av vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner. 

Regjeringen foreslår også å utsette omleggingen til ny målemetode for beregning av utslipp fra nye biler (WLTP) til 2020. Dette innebærer at engangsavgiften skal beregnes på bakgrunn av NEDC-baserte CO2-verdier også i 2019. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today