close
Share with your friends

Revidert utgave av norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Revidert utgave av NUES

Den reviderte utgaven har sin bakgrunn i endring i lover og regler, samt internasjonal utvikling. Et viktig formål har vært å forenkle standarden. Den reviderte utgaven anbefales implementert i årsberetningen for regnskapsår som starter 1. januar 2018 eller senere.

1000

Relatert innhold

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) publiserte sin første anbefaling i 2004. Etter dette er det blitt publisert flere reviderte utgaver som følge av lovmessige endringer, internajonal utvikling og erfaringer med den til enhver tid gjeldende versjon. Utgaven som ble publisert 17. oktober 2018 er den 9. versjonen av standarden, som sist før dette ble endret i 2014.  

Målgruppe for standarden er i første rekke de selskaper som i henhold til regnskapslovens § 3-3b er pliktige å rapportere om foretaksstyring i sin årsrapport, i hovedsak selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Så langt den passer vil den også gjelde for sparebanker som utsteder egenkapitalbevis, og er også en god rettesnor for øvrige selskaper med spredt eierstruktur og høy omsetning i selskapets aksjer.  

Standarden legger generelt til grunn et "følg eller forklar" prinsipp, som innebærer at avvik fra standardens anbefalinger bør forklares i selskapets årsberetning.  

En viktig målsetting i arbeidet med den nye versjonen har vært forenkling. 

De mest sentrale endringene fra forrige utgave omfatter:

  • Styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil, samt at dette skal understøtte versdiskaping for aksjonærene, blir fremhevet.  
  • Utvidelse av Styrets ansvar med hensyn til selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar. 
  • De tidligere anbefalingene om kun én aksjeklasse og ingen omsetningsbegrensninger erstattes av en anbefaling om ikke å ha begrensninger som gjelder eierskap, kjøp, salg eller stemmerett. 
  • Det presiseres i kommentarene at formålet med anbefalingen om valgkomiteer tilsier at også selskaper uten valgkomiteer bør redegjøre for sine nominasjonsprosesser. 
  • Anbefalingene og kommentarene om sammensetning av bedriftsforsamling er i det vesentligste tatt ut- Det er tatt inn en anbefaling om styremedlemmers og ledende ansattes interesse i saker som styret skal behandle. 
  • Det er tydeliggjort i kommentarene at selskapet ikke bør utstede opsjoner til styremedlemmer. 
  • Anbefalingen om revisor er omformulert slik at de uttrykkelig retter seg mot styret, samt mot revisjonsutvalget så langt de passer.

Denne nye versjonen anbefales implementert i selskapenes årsberetninger for regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere.

Den nye standarden i norsk og engelsk utgave, samt en versjon med sporing av endringer fra forrige versjon finnes her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today