close
Share with your friends

Merverdiavgift

Merverdiavgift

Regjeringen varsler ingen regelendringer for 2019 budsjettet på merverdiavgiftsområdet. Det tas likevel sikte å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker fra juli 2019. Det er varslet at det konkrete forslaget til regelendring legges frem i neste års Revidert nasjonalbudsjett.

1000

Kontaktperson

Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for e-bøker og e-tidsskrift fra 1. juli 2019. Regjeringen kommer tilbake med et konkret forslag i Revidert nasjonalbudsjett etter at det har vært på høring og er avklart med EFTAs overvåkingsorgan.

Omsetningen av bøker og en rekke tidsskrifter er i dag fritatt for merverdiavgift. Elektroniske bøker (e-bøker) og digitale tidsskrifter (e-tidsskrifter) ikke omfattet av fritaket siden omsetningen anses som avgiftspliktig elektroniske tjenester med en avgiftssats på 25 %.

Forslaget til fritak må ses i sammenheng med Jeløya-plattformen, hvor det er satt som mål å "Avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker".

Fritak for merverdiavgift for e-tidsskrifter og e-bøker innebærer statsstøtte som må notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan tre i kraft. Det er opplyst i kap. 36 i Prop. 1 LS 2018–2019 Skatter, avgifter og toll 2019 at Finansdepartementet arbeider med å utforme forslag til regelendringer og med å notifisere fritakene til ESA. Siden både regelarbeidet og notifikasjonsprosessen vil ta noe tid, og fritakene kan tidligst innføres fra 1. juli 2019.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today