close
Share with your friends

Merverdiavgift

Merverdiavgift

Regjeringen varsler ingen regelendringer for 2019 budsjettet på merverdiavgiftsområdet. Det tas likevel sikte å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker fra juli 2019. Det er varslet at det konkrete forslaget til regelendring legges frem i neste års Revidert nasjonalbudsjett.

1000

Kontaktperson

Kjerstin Ongre

Director/ Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for e-bøker og e-tidsskrift fra 1. juli 2019. Regjeringen kommer tilbake med et konkret forslag i Revidert nasjonalbudsjett etter at det har vært på høring og er avklart med EFTAs overvåkingsorgan.

Omsetningen av bøker og en rekke tidsskrifter er i dag fritatt for merverdiavgift. Elektroniske bøker (e-bøker) og digitale tidsskrifter (e-tidsskrifter) ikke omfattet av fritaket siden omsetningen anses som avgiftspliktig elektroniske tjenester med en avgiftssats på 25 %.

Forslaget til fritak må ses i sammenheng med Jeløya-plattformen, hvor det er satt som mål å "Avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker".

Fritak for merverdiavgift for e-tidsskrifter og e-bøker innebærer statsstøtte som må notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan tre i kraft. Det er opplyst i kap. 36 i Prop. 1 LS 2018–2019 Skatter, avgifter og toll 2019 at Finansdepartementet arbeider med å utforme forslag til regelendringer og med å notifisere fritakene til ESA. Siden både regelarbeidet og notifikasjonsprosessen vil ta noe tid, og fritakene kan tidligst innføres fra 1. juli 2019.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud