close
Share with your friends

Kildebeskatning av utlendinger

Kildebeskatning av utlendinger

I revidert budsjett for 2018 vedtok Stortinget enklere regler for beskatning av utlendinger som arbeider i Norge. I korthet går regelverket ut på en flat beskatning på 25 % hvor det ikke gis noen fradrag i beskatningsgrunnlaget. Arbeidstakeren vil kunne velge mellom den nye kildebeskatningen og beskatning etter de vanlige reglene. Regelverket skal gjelde fra 1. januar 2019.

1000

Kontaktperson

Håkon Rakkenes

Advokat/ Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Det er mye som er uklart vedrørende de nye reglene. I budsjettet for 2019 er det endelig klarlagt at skatteprosenten blir satt til 25 %. Dette inkluderer trygdeavgift.

I det nye systemet skal den ansatte ikke levere skattemelding. Arbeidsgiver foretar månedlig innbetaling av skatt. Denne skatten anses som endelig. Spørsmålet er hva som skjer dersom den ansatte mener at arbeidsgiver har innbetalt for mye skatt. Den kan for eksempel tenkes at det er betalt trygdeavgift, mens den ansatte ikke er medlem av norsk trygd, hvilken anledning har da den ansatte til å kreve refusjon av for mye innbetalt skatt?

I det opprinnelige forslaget var det lagt til grunne en seks måneders frist for på kreve refusjon. Dette ville ha stilt de som benytter kildeskatteordningen dårligere enn de som benytter seg av de vanlige skattereglene. Etter de vanlige reglene har skattyter tre år på seg til å endre skattemeldingen.

Stillas

Skatteetaten har som mål at de nye reglene skal benyttes av flest mulige, det er derfor viktig at de fremstår som attraktive for den utenlandske arbeidstakeren. Det er derfor uheldig om fristen for refusjon av for mye innbetalt skatt etter kildeskatteordningen settes kortere enn fristen for å sende vanlig endringsmelding. På denne bakgrunn er det i budsjettet for 2019 lagt til grunn en tre års frist for å kreve refusjon.

Som nevnt følger det av den nye ordningen at arbeidsgiver skal innbetale skatten 12 ganger i året. I utgangspunktet medfører dette at det løper en treårsfrist fro hver innbetaling. Dette er imidlertid upraktisk og medfører heller ingen likebehandling med skattytere som benytter seg av den ordinære ordningen. Startpunktet for treårsfristen er dermed satt til utløpet av det året kildeskatten er fastsatt for.

Det er gledelig at det er kommet noen oppklaringer rundt kildeskatten i budsjettet. Det gjenstår imidlertid meget å klargjøre. KPMG Law har henvendt seg direkte til Skattedirektoratet med spørsmål. Vi vil komme med løpende oppdateringer etter hvert som vi mottar svar.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud