close
Share with your friends

Finansskatt og merverdiavgift på skadeforsikring

Finansskatt og merverdiavgift på skadeforsikring

Regjeringen foreslår å utrede en ny modell for finansskatt og vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. I den forbindelse vil regjeringen også følge opp varslede tiltak mot tilpasninger ved fellesregistrering av konsernforetak.

1000

Relatert innhold

Finansskatt er en skatt på finansiell aktivitet og består av to elementer:

  • Det ene er en ekstra skatt på lønn fastsatt til 5 pst. av grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 a og stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2018.
  • Det andre elementet er videreføring av skattesats på selskapsoverskuddet (grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt) på 2016-nivå for finanssektoren på 25 pst. 

Finansskatten ilegges etter hovedregelen virksomheter som driver finansiell aktivitet, slik det er definert i stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2018. Finansskatt på lønn innbetales løpende gjennom inntektsåret i to-måneders terminer. Finansskatten som beregnes ut fra overskuddet, innbetales i fastsettingsåret (året etter inntektsåret) sammen med virksomhetenes øvrige inntektsskatt.

Finansielle tjenester er unntatt merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 3-6. Unntaket omfatter i hovedsak omsetning fra bank- og forsikringsvirksomhet samt verdipapirhandel. Mange virksomheter i finanssektoren leverer også tjenester som er avgiftspliktige og har dermed omsetning som både er avgiftspliktig og unntatt fra avgiftsplikt (delt virksomhet). Det norske merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester er i stor grad bygget opp på samme måte som tilsvarende unntak i EU, selv om EUs merverdiavgiftsdirektiv ikke er bindende for Norge. 

Merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester innebærer at merverdiavgiften utgjør en kostnad i finansiell tjenesteproduksjon. Det gjør at anskaffelser av varer og tjenester blir mer kostbart i finanssektoren, noe som bl.a. medfører større grad av egenproduksjon av enkelte tjenester. Provenyet fra finansskatten for 2018 anslås til om lag 3,4 mrd. kroner påløpt. Verdien av merverdiavgiftsunntaket i finanssektoren er anslått til om lag 9,7 mrd. kroner, og Regjeringen viser i kap. 32 i Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2019 til at de anser finansskatten for å være på et moderat nivå.

Regjeringen viser til at et alternativ til dagens finansskatt vil være en endring av skatten slik at den i større grad beregnes med utgangspunkt i overskuddselementet. I en alternativ løsning til dagens finansskatt kan merverdien fra arbeidskraft og kapital slås sammen til ett felles skattegrunnlag med én skattesats. Med et felles skattegrunnlag vil det tydeliggjøre finansskatten som en skatt på merverdien i næringen, på samme måte som merverdiavgift er en avgift på merverdien i andre næringer. Finansskatten vil på den måten ikke lenger fremstå som to separate skatter på henholdsvis lønn og overskudd.

Regjeringen foreslår å utrede en ny modell for finansskatt vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. I den forbindelse vil regjeringen også følge opp varslede tiltak mot tilpasninger ved fellesregistrering av konsernforetak, jf. omtale i Prop. 1 LS (2017 – 2018) og høringsnotat 20. mars 2018 om finansskatt i fellesregistrerte virksomheter. Finansdepartementet vil også måtte gå i dialog med ESA for då avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger knyttet til en ny løsning for finansskatt. Overgangen fra dagens finansskatt til en slik ny modell kan gjennomføres på flere måter. Finansdepartementet varsler at de vil komme tilbake til hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Det vises for øvrig også til omtalen i kap. 32 i Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2019 av merverdiavgift på skadeforsikring. Her er det vist til at det for skadeforsikring, som er basert på innbetaling av en forsikringspremie, ligger forholdene bedre til rette for innføring av merverdiavgift enn for marginbaserte tjenester. Regjeringen varsler at den ønsker å utrede nærmere konsekvensene for å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today