close
Share with your friends

Endringer i tidfestingsreglene

Endringer i tidfestingsreglene

Endringer i tidfestingsreglene for skade- livsforsikrings-, og pensjonsforetak.

1000

Kontaktperson

Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Skadeforsikringsforetak:

Frem til nå har det vært rom for til dels betydelige fradrag for avsetninger til fremtidige utbetalinger fra skadeforsikringsforetakene. Dagens regler har omfattet fradrag for avsetninger til kostnader som det i noen tilfeller er lav sannsynlighet for at vil påløpe.

Det er foreslått endringer som tar sikte på å begrense fradraget til sannsynlige fremtidige utbetalinger, nærmere bestemt:

  • Avsetning for ikke opptjent bruttopremie
  • Avsetning for ikke avløpt risiko
  • Brutto erstatningsavsetning

Etter dette gis det ikke lenger fradrag for sikkerhetsavsetninger, samt avsetninger til naturskadefondet og garantiordningen.

Endringene vil medføre en reversering av tidligere foretatte avsetninger. Det er også foreslått en overgangsregel der avsetningen kan reverseres over inntil 10 år.

Det arbeides med særregler for reelt gjensidige sjøforsikringsforetak. En notifikasjonsprosess med ESA pågår, men er ikke ferdig. Oppnås ikke godkjenning fra ESA vil reelt gjensidige sjøforsikringsforetak omfattes av endringene beskrevet over.

Livsforsikrings- og pensjonsforetak:

Også for livsforsikrings- og pensjonsforetak foreslås det å begrense fradragsretten for avsetninger, nærmere bestemt fradragsrett for avsetninger til risikoutjevningsfond.

Det er videre foreslått endringer i tidfestingsreglene knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen. Etter forslaget i høringsnotatet skal skattlegging og tidfesting av inntekter og kostnader, herunder gevinst og tap, knyttet til foretakenes investeringsvalg- og kollektivporteføljen (kundemidler) følge regnskapsreglene. Det argumenteres for at dette vil etablere en tidsmessig kobling mellom tidfestingen av avsetningene og inntektene som gir opphav til dem.

Fritaksmetoden for aksjeinntekter og -gevinster i skatteloven § 2-38 gjelder ikke for aksjer mv i investeringsvalg- og kollektivporteføljen, § 2-38 syvende ledd. Det foreslås at denne bestemmelsen oppheves, i og med at inntekter og kostnader på investerte kundemidler etter forslaget skal skattlegges i tråd med regnskapsmessig inntektsføring.

Det foreslås at reglene om deltakerligning i skatteloven § 10-40 følgende ikke lenger skal komme til anvendelse for livsforsikrings- og pensjonsforetakene. Etter forslaget skal også skattemessig behandling av inntekter og kostnader fra deltakelse i deltakerlignede selskaper (for eksempel (utenlandske) kommandittselskaper) følge regnskapet.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud