close
Share with your friends

Beskatning av digitale inntjeningsplattformer og forslag om kildeskatt på renter og royalty

Beskatning av digitale inntjeningsplattformer

Regjeringen varsler en oppdatering av det internasjonale arbeidet for beskatning av digitale inntjeningsplattformer høsten 2019. Videre vil Finansdepartement fremme forslag om kildeskatt på renter og royalty i 2019.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

"Digital/økonomisk tilstedeværelse" som grunnlag for beskatning

Både OECD/G20 og Europakommisjonen arbeider nå med midlertidig og varige løsninger for beskatning av multinasjonale selskap med digitale inntektsmodeller. Den generelle oppfatning er at kravet til fysisk tilstedeværelse skal lempes og økonomisk tilstedeværelse få større betydning i reglene om fordeling av beskatningsrett mellom land.

Norge deltar aktivt som deltager i arbeidsgruppen i regi av OECD/G20, samt følger med i utviklingen i EU. Regjeringen vil høsten 2019 komme tilbake med en oppdatering om det internasjonale arbeidet på dette området og hvordan dette følges opp fra regjeringens side, samt potensielle midlertidige løsninger for beskatning.

Kildeskatt på royalty og renter

I statsbudsjettet fremheves det at den digitale økonomiens verdiskaping gjerne er knyttet til immaterielle eiendeler. Et tiltak for å sikre beskatning av slik verdiskapning kan derfor være å innføre kildeskatt på royaltybetalinger. Finansdepartementet har nå tatt sikte på å sende ut et høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty i 2018 og fremme lovforslag i 2019.

Selv om lovforslag kan foreligge neste år, vil innføringen av kildeskatt ikke nødvendigvis medføre ileggelse av kildeskatt overfor selskaper der gjeldende skatteavtaler avskjærer adgangen til å ilegge kildeskatt. Kildeskatt på renter hvor selskapets långiver er hjemmehørende i eksempelvis Irland eller Luxembourg, vil være avskåret i tråd med den respektive skatteavtalen med Norge. Motsatt vil en internrettslig hjemmel for kildeskatt på renter være fullt ut gjeldende såfremt långiver er skattemessig bosatt i en jurisdiksjon uten skatteavtale med Norge. Særlig vil dette omfatte lavskatteland.

Det er krevende å anslå proven nyøkning ved kildeskatt på royalty og renter. Scheel-utvalget var imidlertid av den oppfatning at kildeskatt på renter og royalty kan bli relativt begrenset på kort sikt, men at det likevel er viktig for å sikre det norske skattefundamentet på lengre sikt.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud