close
Share with your friends

Merverdiavgift og fast eiendom

Merverdiavgift og fast eiendom

Det er positive nyheter som nylig har kommet fra avgiftsmyndighetene ved at Finansdepartementet har instruert Skattedirektoratet til å trekke tilbake tidligere uttalelse fra 2015. Som følge av endringen, vil restrukturering i en oppføringsfase i større grad kunne gjennomføres uten avgiftsmessige konsekvenser, men der viktig å merke seg at det tas visse forbehold i uttalelsen fra Finansdepartementet, samt at det er relevante forhold som ikke berøres i denne uttalelsen.

1000

Relatert innhold

I prinsipputtalelse fra 6. februar 2015 la Skattedirektoratet til grunn at fradragsført merverdiavgift pliktes tilbakeført når utleiebygg under oppføring overdras før bygget har blitt tatt i bruk av leietakerne. 

Les mer på Skatteetatens sider.

Ifølge direktoratet kunne tilbakeføring ikke unnlates ved overføring av tilbakeføringsplikten ihht merverdiavgiftsloven § 9-7.  Uttalelsen gjaldt et fisjonstilfelle, men det er lagt til grunn at uttalelsen også kommer til anvendelse på salg, fusjon og andre former for overdragelse. 

Departementet har i brev av 13. september 2018 foretatt en vurdering av fortolkningsuttalelsen fra Skattedirektoratet. Departementet kan ikke slutte seg til den rettsforståelsen Skattedirektoratet har gitt uttrykk for i uttalelsen fra 2015, og direktoratet blir instruert om å trekke tilbake den tidligere uttalelse.

Som følge av endringen, vil restrukturering i en oppføringsfase i større grad kunne bli gjennomført uten avgiftsmessige konsekvenser. Det er dog viktig å være oppmerksom på at det formelt foreligger en tilbakeføringsplikt, men at denne kan unngås ved at det inngås en avtale om overføring av tilbakeføringsplikten. I den grad en slik avtale ikke inngås, vil det uansett foreligge plikt til tilbakeføring.

I uttalelsen fra Finansdepartementet presiseres det at endringen ikke får noen betydning for forhåndsregistrerte selskaper. For slike selskaper vil det dermed være svært risikabelt med en restrukturering i oppføringsfasen, da tilbakeføring her neppe kan unnlates ved overføring av tilbakeføringsplikt til ny mottaker..  I stedet vil ny mottaker være henvist til å hente opp igjen fradraget for merverdiavgift over justeringsperioden på 10 år ved overtagelse av justeringsrett.

Sett hen til at avgiftsmyndighetene de siste årene har brukt fortolkningsuttalelsen fra februar 2015, i kombinasjon med BFU 2/15, som grunnlag for en rekke innskrenkninger, herunder adgang til tilbakegående avgiftsoppgjør ved restrukturering og fellesregistrering, savner vi en behandling av disse spørsmålene i uttalelsen fra Finansdepartementet. 

Videre mener vi at departementet kunne ha valgt en mer offensiv tilnærming til restrukturering for forhåndsregistrerte selskaper. Etter vår mening åpner regelverket for tilbakeføring kan unngås også for slike selskaper ved overdragelse av tilbakeføringsplikten etter merverdiavgiftsloven § 9-7. Forhåndsregistrerte selskaper er imidlertid ikke omfattet av uttalelsen fra departementet, slik at det her formodentlig vil reises saker for domstolene. Vi er ikke kjent med at det har vært slike etterberegningen ennå, men det kan formodentlig ventes at myndighetene fremover vil ha et økt fokus på de forhåndsregistrerte selskapene.

Vi venter uansett i spenning på hvordan direktoratet vil kommunisere endringen, herunder hvordan dette vil implementeres i forhold til forståelse av hva som er et forhåndsregistrert subjekt og adgangen til tilbakegående avgiftsoppgjør.  

Selv om det er positive signaler, er restrukturering i oppføringsfasen forbundet med stor risiko. Det anbefales dermed fortsatt tett kontakt med rådgiver underveis i slike prosjekt.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud