close
Share with your friends

KPMG styrker skattekompetansen ytterligere innen energisektoren

Styrker skattekompetansen innen energisektoren

KPMG Law har i 2018 knyttet til seg betydelig kompetanse innen kraft- og energisektoren. Trond Thorvaldsen kommer fra stillingen som skatterådgiver i Statkraft og Jan Erik Greni har lang erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS).

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Energi er en bransje som gjennom årene har vært gjennom store omstillinger, og det kommer mer av det i tiden fremover. Vi kommer til å se mange utfordringer fremover, eksempelvis store teknologiske endringer, konkurransepress og regulatorisk risiko.

Dette gjelder ikke minst kraftnæringen som er i sterk endring, med økte investeringer i landbasert vindkraft i tillegg til at NVE har åpnet for 2 vindparker i havet. Stortinget har benyttet skattemessige rammebetingelser som virkemidler for å legge til rette for en næring i vekst. Dette for at Norge skal kunne møte sine internasjonale forpliktelser til økt andel fornybar kraftproduksjon.

Strømnettet skal utvides og oppgraderes, og det bygges flere internasjonale kabler, hvilket i større grad vil knytte Norge til det europeiske markedet.

I tillegg til dette har det i senere tid vært mye diskusjon rundt det samlede skattetrykket som påhviler vannkraftnæringen. Dette har resultert i at Finansdepartementet har satt ned et utvalg som skal se på den samlede beskatningen av denne næringen, med et tydelig fokus på grunnrenteskatt.

Finansdepartementet har videre, i tråd med forslaget til Scheel-utvalget i 2014, foreslått å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen, nærmere bestemt oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Også her er det satt ned et utvalg som skal vurdere den mest optimale beskatningen av næringen.

Hva gjør KPMG for å ruste seg til å møte endringene i kraftmarkedet, og også havbruksnæringen?
Jan Erik Greni og Trond Thorvaldsen

Jan Erik Greni, advokatfullmektig/Senior Manager og Trond Thorvaldsen, rådgiver/Senior Manager.

Trond Thorvaldsen tiltrådte stilling som Rådgiver/Senior Manager i KPMG Law i januar 2018. Han har jobbet som skatterådgiver i Statkraft fra 2009, og har bred kunnskap og erfaring med både vannkraft- og vindkraftrelaterte skatter og avgifter.

Jan Erik Greni tiltrådte stilling som advokatfullmektig/Senior Manager i august 2018. Han har tidligere erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) hvor han særlig jobbet mye med vannkraftbeskatning og hadde i flere år rollen som kontorets faglige koordinator på området.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today