close
Share with your friends

Forslag fra EU-kommisjonen om innføring av en Digital Service Tax i EU

Forslag om innføring av DST diskutert på møte i ECOFIN

Finansministerne i EU møttes nylig til et uformelt møte i the Economic and Financial Affairs Council ("ECOFIN") i Wien. Her diskuterte de blant annet EU kommisjonens forslag om å innføre en midlertidig Digital Service Tax ("DST") i EU.

1000

Relatert innhold

Beskatning av digital økonomi har vært høyt oppe på den politiske agendaen det siste året og kan sees i sammenheng med det internasjonale arbeidet som pågår for å hindre uthuling av skattefundamentet og overskuddsflytting (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)). I korte trekk foreslår EU kommisjonen å innføre en skatt på 3 % av bruttoinntekten fra visse digitale tjenester hvor verdiskapning gjennom brukeraktivitet står sentralt. Det er foreslått at reglene skal komme til anvendelse for selskaper som i det aktuelle inntektsåret har en samlet omsetning på mer enn EUR 750 millioner og som har en omsetning fra skattbare digitale tjenester i EU på mer enn EUR 50 millioner.

Basert på en pressemelding fra ECOFIN møtet foreligger det bred enighet om at det er behov for å implementere DST forutsatt at bestemmelsen er midlertidig. Østerrike, som har hatt formannskapet for Rådet for Den europeiske union fra 1. juli 2018, ga uttrykk for at målsetningen er å komme frem til enighet om den tekniske utformingen av bestemmelsen innen utgangen av 2018 i tråd med forslaget fra EU-kommisjonen. 

Under møtet ble finansministerne enige om at DST bør kombineres med en "sunset clause", som foreslått av Frankrike og Tyskland. En slik klausul innebærer at DST bare vil ha effekt frem til det foreligger en løsning om beskatning av digital økonomi på internasjonalt nivå. Dermed reduseres risikoen for at det midlertidige forslaget i praksis blir permanent. Klausulen vil kunne lette de videre forhandlingene mellom medlemsstatene. 

Den østeriske finansministeren Hartwig Löger la vekt på at regelverket på en klar og tydelig måte må definere hvilke digitale tjenester som omfattes av DST. Hensynet til forutberegnelighet for skattyterne anses å veie tyngre enn at bestemmelsen får et bredt anvendelsesområde. Den tekniske utformingen av DST ble ikke drøftet nærmere.  

Når det gjelder arbeidet om utforming av regler for beskatning av digital økonomi på OECD nivå ble det vist til at det vil være viktig at EU medlemsstatene står sammen om en felles løsning. 

Kommentarer

Det gjenstår å se om medlemsstatene kommer til enighet om forlaget om innføring av DST. Forslaget krever enstemmighet blant medlemsstatene for å blir vedtatt. Blant annet har Danmark, Finland og Sverige tidligere uttrykt at de vil foretrekke en løsning på OECD nivå. Det foreligger også tekniske utfordringer knyttet til forslaget, eksempelvis forholdet til eksisterende skatteavtaler. På den annen side har EU tidligere vist gjennomslagskraft, som for eksempel gjennom den nylige implementeringen av to Anti-Tax Avoidance Directives ("ATAD"). 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today