Høyesterettsavgjørelse i Syd-Dakota kan få ringvirkninger for beskatning på delstatsnivå i USA

Høyesterettsavgjørelse i Syd-Dakota kan få ringvirkning

Høyesterett i Syd-Dakota stadfester at virksomhetens fysiske tilstedeværelse ikke lenger er et vilkår for Sales and Use Tax. På grunn av lignende lovgivning eller forslag om lovendringer, kan dommen innebære omfattende nye forpliktelser for virksomhet i USA. Avgjørelsen kan også få betydning for selskapsbeskatning på delstatsnivå.

1000

Høyesterett i Syd-Dakota nylig avsagt en avgjørelse som konkret gjelder Sales and Use Tax av netthandel men som vil kunne få betydning for alle virksomheter som driver salg uten fysisk tilstedeværelse i ulike delstater. Konkret tok domstolen stilling til vilkåret om fysisk tilstedeværelse i delstaten for å kunne ilegge Sales & Use Tax, ofte omtalt som "physical nexus requirement". Dette prinisppet som ble stadfestet i Quill v. North Dakota men nå ble omgjort da Høysterett i Syd-Dakota uttalte at et slikt vilkår om fysisk tilstedeværelse var uriktig ("unsound and incorrect") hvor retten blant annet uttaler:

“Quill is flawed on its own terms.  First, the physical presence rule is not a necessary interpretation of the requirement that a state tax must be applied to an activity with a substantial nexus with the taxing state. Second, Quill creates rather than resolves market distortions.  Third, Quill imposes the sort of arbitrary, formalistic distinction that the Court’s modern Commerce Clause precedents disavow."

Vilkåret om fysisk tilstedeværelse i Quill har vært omdiskutert, og retten mente vilkåret ikke var en nødvendig tolkning av tilknytningskravet til delstaten, samt at det resulterte i markedsforstyrrelser.

Les ytterligere kommentarer knyttet til avgjørelsen.

Avgjørelsen i Wayfair, kan vise seg å være like avgjørende for amerikanske virksomheter som den nylig reviderte amerikanske skattereformen da flere delstater er i ferd med å endre sin lovgivning for å kunne ilegge Sales & Use Tax på selskaper som har omsetning, men ingen fysisk tilstedeværelse i delstaten. En rekke delstater har allerede lovgivning av materielt sett likt eller lignende karakter som Syd-Dakota, og avgjørelsen kan komme til å få retroaktiv effekt i enkelte stater. Noen delstater (LA, MN, ND) har allerede kommet med retningslinjer i etterkant av dommen. 

Avgjørelsen vil kunne innebære større Sales & Use Tax forpliktelser herunder rapportering og beskatning i nye delstater. Konserner med virksomhet i USA bør klarlegge om de har udekkede eller fremtidige forpliktelser som følge av dommen, eller om det kan gjøres tilpasninger i forretningsmodellen. 

Dommen kan også få ringvirkninger på selskapsbeskatningen, da ikke alle delstater har lovgivning som spesifikt eller klart krever fysisk tilstedeværelse. 

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.