close
Share with your friends

Skuffende utvikling i antall kvinner i ledende posisjoner i børsnoterte selskap

Fortsatt få kvinner i ledende posisjoner på børs

Det har ikke skjedd store endringer de siste fem årene når det gjelder kjønnsbalansen i ledergruppene i børsnoterte selskaper, men det er noen underliggende positive trender som lover godt for fremtiden. Det er noen flere kvinnelige toppledere og en økning i antall kvinner i operative linjefunksjoner.

1000
Arne Frogner

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

12 kvinnelige toppledere

Ved vår opptelling var det ti børsnoterte selskaper som hadde en kvinnelig administrerende direktør, mens det kun var fire i 2012. Av de 20 sparebankene som er notert på Oslo Børs var det to kvinnelige toppledere, mens det var ingen i 2012. Antall kvinnelige toppledere på børsen har dermed økt fra fire til 12, men det utgjør fortsatt bare 7,7 prosent.  

Det er også en liten økning i antall kvinner i ledergruppene, fra 16 prosent i 2012 til 19 prosent kvinner i ledelse i dag.

Men selv om det er flere kvinner som sitter i konsernledelsen i et børsnotert selskap og det er flere som har klatret helt til topps, er det fortsatt mange ledergrupper som består av kun menn. Vi har registrert en liten nedgang fra 62 ledergrupper til 56 ledergruppen med kun mannlige deltakere, men det er fortsatt påtakelig mange ledergrupper uten representasjon fra begge kjønn.

- De fleste virksomheter erkjenner at økt mangfold og bedre kjønnsbalanse i ledergruppene er et gode, men utviklingen går for sakte og på noen områder har den faktisk stoppet opp. Dette er bekymringsfullt og det kan være krevende å komme til bunns i hva som er årsaken, sier Trine S. Romuld, partner og leder av KPMG SørVest.

- Mange peker på fordelene med mer mangfold i ledergruppene. Styret bør bruke sin posisjon til å stille krav til topplederen som skal sette sammen sine ledergrupper når det gjelder å sikre nok mangfold både når det gjelder kjønn, alder og bakgrunn, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

- Det er et paradoks at av 156 ledergrupper er det kun 2 har like mange kvinnelige og mannlige eller et flertall kvinnelige medlemmer, sier han.

Flere kvinnelige linjeledere

Blant de 858 personene som sitter i en konsernledelse i et børsnotert selskap, så er kun 146 kvinner (17 prosent) og majoriteten av disse har ansvar for en stabsfunksjon. 53 kvinner (6,1 prosent) kan likevel defineres å ha en linjefunksjon og det er en klar oppgang siden 2012, da det kun var 35 kvinner med operativt ansvar i konsernledergruppene i selskaper notert på Oslo Børs. Tar man med sparebankene i dette bildet, øker andelen kvinner i ledelse til 19 prosent og andelen med linjeansvar til 7 prosent.

Mange har hevdet at erfaring fra linjen er avgjørende for å ta steget helt til topps i en virksomhet eller sitte i et styre. I 2012 uttalte Åse Michelet: Det er for få kvinner med operativ erfaring. Derfor kommer de ikke helt til toppen. (…) man trenger operativ linjeerfaring der man har hatt helhetsansvaret for folk og resultater. 

Kvinne på iPad

Færre kvinnelige styreledere

Til tross for at man som følge av lovkrav har oppnådd en 40 prosents andel kvinner i ASA-styrene, er det færre kvinnelige styreledere nå enn for fem år siden. Kun ti styrer i børsnoterte selskaper har en kvinne som styreleder, mens det var 15 kvinnelige styreledere i 2012. Tar man med sparebankene i denne analysen, så hadde de tre kvinnelige styreledere i 2012, mens de i 2017 kun hadde én. Antall kvinnelige styreledere har med andre ord gått ned fra 18 til 11, og det er nå kun drøyt syv prosent kvinnelige styreledere.

- Den lave andelen kvinnelige styreledere tror jeg er et resultat av at det fortsatt er få kvinner i ledergruppene i de børsnoterte selskapene. Operativ erfaring er en fordel dersom man skal få plass i et styret og for å bli vurdert for styret i et børsnotert selskap, må du gjerne ha vært på et nivå som tilsier at du har sittet i en konsernledelse, sier Trine S. Romuld som selv har bakgrunn fra finans- og lederstillinger på toppnivå og har erfaring som styremedlem og leder for revisjonsutvalg i en lang rekke børsnoterte selskaper.

Dagens Næringsliv omtalte studien 24. mars 2018.

Om tallmaterialet

Analysen følger opp en tilsvarende analyse som ble gjort i forbindelse med KPMGs topplederundersøkelse høsten 2012. I grunnlaget inngår alle selskaper notert på Oslo Børs, inkludert sparebanker med noterte egenkapitalbevis. Selskap notert på Oslo Axess eller Merkur Market inngår ikke, samt at selskaper med hovedkontor utenfor Norge er tatt ut.

Oppsummerte tall:

  2012 i prosent 2017 i prosent
Antall selskap 169   156  
Kvinnelige adm.dir. 4 2,1% 12 7,7%
Kvinner i lederposisjoner (konsernledelse) 171 16,0% 193 19,0%
- kvinner i stab 123 12,0% 122 12,0%
- kvinner i linjen 48 5,0% 71 7,0%
Ledergrupper med bare menn 64   57  
Ledergrupper med like mange kvinner/menn 3   2  
Antall selskap med kvinnelig flertall i ledergruppen 2   2  
Kvinnelige styreledere 18 10,6% 11 7,1%
Kvinner i styret 366 38,0% 419 40,7%

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud