close
Share with your friends

Fremdeles lite mangfold i teknologimiljøene

Fremdeles lite mangfold i teknologimiljøene

Teknologimiljøene mangler den interne kompetansen som trengs for å holde tritt med det teknologiske utviklingstempoet. Trenden er økende, og virksomheter benytter i stor grad ekstern ekspertise for å bøte på kompetanseunderskuddet. Årets CIO Survey viser også at nordiske IT-ledere ønsker større mangfold i teknologimiljøene, men virksomhetene lykkes i liten grad med å øke kvinneandelen og være pådrivere for mangfold.

1000

Relatert innhold

Halvparten av nordiske IT-ledere har planer om å øke bemanningen det kommende året, og CIO Survey 2018 viser at lederne har grunnlag for sine planer om intern kompetanseheving. 67 prosent mener at kompetansemangelen innen IT er til hinder for virksomhetens evne til å holde seg teknologisk oppdatert og oppnå suksess med den digitale strategien. I de nordiske landene er mangelen på ekspertise størst innen virksomhetsarkitektur og big data, fulgt av teknisk arkitektur og kunstig intelligens. 

– Mange virksomheter bør nok fokusere mer på å videreutdanne sine IT-medarbeidere fremfor å alltid lete eksternt etter ønsket kompetanse. Innenfor strategiske kompetanseområder bør retningen og initiativet eies internt, slik at man får egen evne til å levere og videreutvikle. Det er ressurskrevende å bygge interne kompetansesentre, men i et lengre perspektiv kan det gi virksomheten et solid konkurransefortrinn, sier Ida Aspaas Karlsen, Manager i Intelligent Automation i KPMG Norge. 

– Innenfor enkelte områder kan roboter løse bemanningsutfordringene, og vi ser at de nordiske IT-lederne etterlyser kvalifisert arbeidskraft innen automatisering og kunstig intelligens i større grad enn sine kolleger ellers i verden. 35 prosent oppgir at denne kompetansemangelen har en direkte negativ innvirkning på virksomheten. Innen automasjon, analytics og AI, som er relativt nye teknologiområder med høye krav til spisskompetanse, er etterspørselen etter arbeidskraft mye større enn tilbudet, forteller Aspaas Karlsen.

En lysende lyspære

Ekstern ekspertise tetter interne kompetansehull

Bruk av eksterne konsulenter er fremdeles det viktigste virkemiddelet for å dekke kompetansebehovene i de nordiske teknologimiljøene. Ni av ti virksomheter benytter eksterne konsulenter for å avlaste og supplere de interne IT-ressursene. Mer enn tre fjerdedeler benytter outsourcing eller offshoring for å redusere intern kompetansemangel, og 31 prosent oppgir at de vil øke denne praksisen de kommende tolv månedene. 

Bruken av praktikanter og lignende alternativ arbeidskraft har derimot et stort vekstpotensial i de nordiske teknologimiljøene. I undersøkelsen oppgir hele to av tre at bruken av praktikanter i organisasjonen er liten eller helt fraværende.

Verdsetter mangfold, men mangfoldet uteblir

CIO Survey 2018 viser at nordiske IT-ledere jobber lite målrettet med å tiltrekke kompetanse fra grupper som er underrepresentert i virksomheten, primært kvinner og etniske minoriteter. Samtidig gir lederne i stor grad uttrykk for at inkludering og mangfold i teknologimiljøet er viktig for å oppnå teknologiske og forretningsmessige mål. 

– Nordiske IT-ledere viser større tilfredshet enn IT-ledere ellers i verden med egen organisasjons arbeid for å fremme inkludering og mangfold i teknologimiljøet, men samtidig svarer kun én av fem at organisasjonen har lykkes i stor grad med dette arbeidet. Og hele 67 prosent sier at de i liten eller ingen grad jobber målrettet med å rekruttere underrepresenterte grupper til virksomheten, så det er store rom for forbedringer hos de fleste. Hvis virksomheten har overordnede strategiske mål og tiltak for mangfold som gjennomsyrer hele organisasjonen, har teknologimiljøet langt større forutsetninger for å lykkes i mangfoldarbeidet, påpeker Aspaas Karlsen.

Årets undersøkelse tegner et bilde av at teknologimiljøene i for stor grad fokuserer på formell teknisk kompetanse, noe som fremdeles tiltrekker flest menn til miljøene. Kun hver fjerde nordiske IT-medarbeider er kvinne, og andelen kvinner innen IT-ledelse er liten og har ikke økt nevneverdig de siste årene (12 % i år, opp to prosent fra 2017). 

Tom Einar Nyberg, Head of Digital Operations i KPMG Norge, mener at teknologimiljøer med en lav kvinneandel går glipp av mange positive effekter:

– Lite mangfold påvirker sosialt miljø og trivsel, men også leveransekvalitet, systematikk og standardisering. All erfaring tilsier at resultatene både faglig og sosialt blir bedre dersom mangfoldet er på plass. Vi må oppmuntre flere kvinner til å søke seg til yrker med teknisk spisskompetanse, og jobbe for å endre kulturen i hele virksomheten, sier Nyberg.

Stor takhøyde for innovasjon og eksperimentering

– Vi ser tydelig at omveltende teknologi, nye kompetansekrav og hyppige endringer i forretningsmodeller gjør at rollen til dagens IT-leder er i konstant endring. Fire av ti organisasjoner ser på kultur som en viktig del av sin digitale strategi, og uttrykker at deres planer om digitalisering vil feile hvis ikke de riktige menneskene og kulturelle verdiene er på plass, poengterer Nyberg.

Ønsket om en innovasjonskultur i organisasjonene er stor, og et betydelig flertall (84 %) av IT-lederne i organisasjoner som er ledende på digital strategi og gode kundeopplevelser oppgir at det er ganske eller veldig viktig med en innovativ og eksperimentell kultur for at den digitale strategien skal lykkes. 

– Gode strategier og riktig teknologi er ikke nok i seg selv for å oppnå digital suksess, det er avgjørende å ha fokus på mangfold i både mennesker og kultur for å kunne drive endringer gjennom innovasjon. Dette er et kontinuerlig arbeid som må resultere i strategiske mål og konkrete planer for å oppnå mangfold, avslutter Tom Einar Nyberg.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today