close
Share with your friends

Forslag om begrensninger og unntak i rederiskatteordningen

Forslag om begrensninger i rederiskatteordningen

Finansdepartementet la den 22. juni frem forslag om endringer i skatteloven, i lys av ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Skip

Den gjeldende rederiskatteordningen er en frivillig ordning og selskapene kan i utgangspunktet selv bestemme om de ønsker å være innenfor ordningen og hvor lenge. Selskaper innenfor har skattefritak for sine skipsfartsinntekter og betaler en moderat tonnasjeskatt.

Rederiskatteordningen ble i desember 2017 godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års-periode, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027.

Godkjenningen medfører at gjeldende regelverk kan videreføres med noen mindre unntak. Finansdepartementet har på bakgrunn av godkjennelsen, samt for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, foreslått følgende lovendringer:

  • Utleie av fartøyer på bareboat-vilkår begrenses til 40 prosent av total tonnasje. Bareboat-kontraktene kan ikke være «finansielle». En bareboat-charter er finansiell blant annet dersom det sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden.
  • Virksomheter med offshore-fartøyer mv. kan velge en alternativ begrensningsregel for bareboat-utleie, slik at maksimalt 50 prosent av tonnasjen kan leies ut på bareboat-vilkår, at leieperioden kan være maksimalt 5 år (+ 3 års forlengelse), og at strategisk ledelse må skje fra EØS-området.
  • Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
  • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter.
  • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn.

De foreslåtte endringene vil gjelde for inntektsåret 2018. Overgangsregler er imidlertid vedtatt, noe som innebærer at rederiene gis frist frem til 1. november 2018 for å tilpasse seg de nye kravene for bareboat-utleie, samt kravene om EØS-registering og bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn for fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri.

Les mer om forslaget i Prop. 104 LS (2017–2018) Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen).

Kontakt:

Fredrik Gule, Advokat/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

Ole Jørgen Bekkedal, advokatfullmektig
ole.jorgen.bekkedal@kpmg.no
+47 9901 9191

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today