close
Share with your friends

EU-domstolens avgjørelse i Fidelity Funds

EU-domstolens avgjørelse i Fidelity Funds

21. juni 2018 avsa EU-domstolen dom i Fidelity Funds (C-480/16), der spørsmålet var om de danske reglene om kildeskatt på utbytte til utenlandske investeringsfond var i strid med EU-retten. Domstolen konkluderte med at de danske kildeskattreglene var i strid med retten til fri flyt av kapital.

1000

Relatert innhold

Bøker og klubbe

Sakens bakgrunn

Saken gjaldt investeringsfondene Fidelity Funds og NN (L) SICAV. Investeringsfondene hadde porteføljeinvesteringer i Danmark og var hjemmehørende i henholdsvis Storbritannia og Luxembourg. Utgangspunktet i dansk lovgivning er at investeringsfond er gjenstand for kildeskatt på utbytte. Videre følger det av lovgivningen, noe forenklet, at investeringsfond hjemmehørende i Danmark er fritatt for kildeskatt, forutsatt at de har foretatt en såkalt minimumsutdeling. Det gis ikke fritak for kildeskatt på utbytte til utenlandske investeringsfond. Fidelity Funds og NN (L) SICAV anførte at de danske kildeskattereglene var i strid med retten til fri flyt av kapital og fremsatte krav om tilbakebetaling av kildeskatt. 

EU-domstolens avgjørelse

Domstolen kom frem til at det forelå en forskjellsbehandling av utenlandske investeringsfond og investeringsfond hjemmehørende i Danmark som var egnet til å hindre utenlandske investeringsfond i å investere i selskaper hjemmehørende i Danmark samt å hindre investorer hjemmehørende i Danmark i å erverve andeler i utenlandske investeringsfond. Det forelå dermed en restriksjon av retten til fri flyt av kapital. 

Det neste spørsmålet var om denne forskjellsbehandlingen kunne begrunnes i at de utenlandske investeringsfondene befinner seg i en objektiv annen situasjon sammenlignet med investeringsfond hjemmehørende i Danmark. I sammenlignbarhetsanalysen skal lovgivningens formål tillegges vekt. De danske kildeskattereglene søker å oppfylle to formål. For det første unngåelse av økonomisk dobbeltbeskatning. Til dette uttaler domstolen at når Danmark har valgt å skattlegge inntekten til utenlandske investeringsfond befinner disse seg i en situasjon som er sammenlignbar med investeringsfond hjemmehørende i Danmark. For det andre søker lovgivningen å hindre at utbytte fritas for kildeskatt i sin helhet, ved å sikre at investorene er gjenstand for beskatning gjennom vilkåret om minimumsutdeling. Domstolen kom frem til at vilkåret om minimumsutdeling ikke var avgjørende for sammenlignbarhetsanalysen. Det er de materielle vilkårene for beskatning som er avgjørende, altså vilkåret om at investeringsfondet er hjemmehørende i Danmark og oppfyller kravet om minimumsutdeling, ikke hvordan beskatningen gjennomføres på investornivå. Investorer hjemmehørende i Danmark er gjenstand for beskatning i Danmark uavhengig av om de har investert i utenlandske investeringsfond eller investeringsfond hjemmehørende i Danmark. Domstolen konkluderte dermed med at utenlandske investeringsfond og investeringsfond hjemmehørende i Danmark var i en objektiv sammenlignbar situasjon.

Videre kom domstolen frem til at restriksjonen kunne begrunnes i det tvingende allmenne hensynet om balansert allokering av beskatningsmyndighet, men at lovgivningen ikke var proporsjonal. Et mindre inngripende tiltak ville være å utvide fritaket fra kildeskatt til å omfatte utenlandske investeringsfond som oppfyller vilkåret om minimumsutdeling og er gjenstand for tilsvarende beskatning som danske investeringsfond. På denne bakgrunn konkluderte domstolen med at de danske kildeskattreglene var i strid med retten til fri flyt av kapital. 

KPMG kommenterer

Avgjørelsen kaster lys over sammenlignbarhetsanalysen, særlig i forhold til om vurderingen skal foretas med utgangspunkt i situasjonen til investeringsfondene eller fondets investorer. Domstolen kom frem til at vilkåret om minimumsutdeling ikke var avgjørende for sammenlignbarhetsanalysen. Det blir interessant å se hvordan EU domstolen vil vurdere de nederlandske utbyttereglene Dutch Köln-Aktiefonds (C-156/17) som skal behandles senere i år. 

Et annet interessant spørsmål er om utenlandske investeringsfond som ikke oppfyller kravet til minimumsutdeling vil få medhold i sitt krav om tilbakebetaling av kildeskatt i Danmark. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud