close
Share with your friends

Geopolitiske uro gjør toppledere usikre

Geopolitiske uro gjør toppledere usikre

En mindre stabil verdensorden med økt proteksjonisme og en svekkelse av internasjonale institusjoner som arbeider for økt globalisering og verdenshandel, stiller nye krav til norske næringslivsledere.

1000

Relatert innhold

I CEO Outlook i 2017 svarte 52 prosent av verdens toppledere at geopolitisk usikkerhet påvirket deres virksomheter i stadig større grad. I årets undersøkelse trekkes geopolitisk uro frem som den viktigste grunnen til at toppledere reduserer sine vekstambisjoner. 

Graf over vekst - topp 6 risikoområder

Mer usikkerhet for norske virksomheter

Generelt tror toppledere over hele verden at den globale økonomien vil klare seg greit, men når de blir bedt om å liste opp de største truslene mot deres virksomhets vekstpotensial, er det økt territorialisme og proteksjonisme, Brexit og amerikanske gjenforhandlinger av handelsavtaler som rangerer høyest. Bekymringene er tydelig også hos norske toppledere; 6 av 10 ledere nevner økt territorialisme og proteksjonisme som en av de største truslene mot virksomhetens vekst. 

I tillegg blir risiko knyttet til miljø- og klimaendringer listet opp som en hovedbekymring.

- Som en liten, åpen økonomi er Norge avhengig av å kunne ta del i den globale verdenshandelen og være med i de store internasjonale avtaler og ordninger. Med sterke globale organisasjoner som FN, har vi kunne være relativt trygge på at våre interesser blir ivaretatt, sier Erik Arvnes, partner og leder for KPMG granskningsavdeling.

En mindre stabil verdensorden med økt proteksjonisme og en svekkelse eller i verste fall oppløsning av store, internasjonale politiske institusjoner, stiller nye krav til små nasjoner som dermed i større grad må forholde seg til unilaterale avtaler. Det betyr økt usikkerhet for norsk næringsliv. 

Geopolitisk risiko må forstås

Dersom virksomheten opererer i markedet som blir berørt av geopolitisk uro, enten det er politiske uroligheter, usikkerhet rundt handelshindre eller muligheter for sanksjoner, krever det både innsikt i den aktuelle problemstillingen, men også evne til å vurdere, tolke og forstå risikoen.

Sammen med Eurasia Group har KPMG satt opp de ti mest fremtredende geopolitiske risikoene i 2018.

- Generelt bør norske toppledere sørge for at de har kjennskap til det geopolitiske konfliktbildet og hvordan det potensielt kan påvirke virksomheten. Både direkte, men også indirekte. Landskapet er komplekst, men analysen må være en del av de strategiske beslutningene lederne tar, sier Aud Lise Norheim, spesialrådgiver i KPMGs granskningsavdeling og som rådgir norske virksomheter som ønsker å drive i blant annet Midtøsten.

- Vi opplever at næringslivet har behov for hjelp til å forstå og tilpasse seg nye geopolitiske endringer. Store bedrifter kan ikke lenger oppføre seg som om de kun er økonomiske enheter. De er en del av det politiske bildet og er selv politiske aktører. Politikk må på dagsorden både hos bedriftenes toppledelse og styre. Forretningsutvikling og økonomisk vekst innebærer selvsagt å ta risiko. For at norske virksomheter i turbulente markeder skal kunne redusere risiko, må inntreden gjøres med best mulig innsikt i geopolitiske forhold, fastslår Norheim.

Person på line

Hvordan takle økt geopolitisk risiko?

Her er KPMGs tre råd for virksomheter som skal takle økt geopolitisk risiko:

  1. Sett geopolitikk og implikasjoner av geopolitiske endringer på dagsorden. Geopolitiske vurderinger bør ligge i bunnen av enhver beslutning om å gå inn i nye markeder. 
  2. Inkluder geopolitisk stresstesting i bedriftens verktøykasse. En stresstest kan gjøres på strategi og planlagte aktiviteter for å redusere konsekvensene av alvorlige hendelser. Hva skjer dersom det blir regjeringsskifte i et land og ny regjering går inn for å nasjonalisere all virksomhet? Hva er konsekvensene for bedriften ved forverring av det politiske forholdet mellom Norge og et land der engasjementet er stort? 
  3. Unngå «information overload». Flommen av nyheter - ekte og falske - fordrer screening og tolkning. Å sikre et mest mulig helhetlig bilde krever både intern ekspertise og uavhengige eksterne eksperter. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today