close
Share with your friends

2018 Global CEO Outlook – Hovedfunn norske toppledere

2018 Global CEO Outlook – Hovedfunn norske toppledere

En oppsummering av de viktigste funnene knytte til hvordan de norske topplederne har svart i 2018 Global CEO Outlook

1000
Arne Frogner

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Vekstutsikter

Norske toppledere er optimistiske når det gjelder vekstutsikter de neste tre årene for global økonomi og for egen virksomhet, men mer nøytrale når det gjelder økonomisk vekst i Norge: 9 av 10 (92 prosent) føler seg trygg på positive vekstutsikter for egen virksomhet de neste 3 årene. De er mer positive når det gjelder vekst i den globale økonomien enn nordiske og globale toppledere, men kun 32 prosent er sikre på økonomiske vekst i Norge. Her skiller de norske topplederne seg fra sin nordiske kollegaer, hvor 60 prosent er sikre på økonomisk vekst i egent land, mens tre av fire globale toppledere tror på vekst i sitt land.

Veksten antas imidlertid å være lav og norske toppledere er mer moderate enn sine nordiske og globale kollegaer i sine anslag for topplinjevekst: 8 av 10 (84 prosent) norsk toppledere anslår en vekst på mindre enn 2 prosent, resten (16 prosent) anslår en vekst på mellom 2 og 5 prosent. I 2017 forventet 61 prosent av nordiske toppledere en vekst på mellom 2 og 5 prosent.

Norske toppledere ser organisk vekst og strategiske allianser med tredjeparter som de viktigste strategiene for å nå sine vekstmål, men joint ventures nevnes også av flere som en strategisk mulighet.

6 av 10 norske toppledere opplever både risiko knyttet til miljø- og klimaendringer og økt territorialisme som de største truslene mot vekst. De er relativt sett mer opptatt av begge disse truslene enn både nordiske og globale toppledere som også trekker frem operasjonell risiko, omdømme og finansiell renterisiko som betydelige utfordringer.

Digital transformasjon og investeringer i "ny" teknologi

Norske toppledere er enstemmige: 100 prosent ser digital disrupsjon som en mulighet mer enn en trussel. Imidlertid mener mindre enn halvparten (44 prosent) at de selv aktivt disrupter egen bransje og 8 av 10 innrømmer at de føler seg er overveldet av tiden som trengs for å få fremdrift i transformasjonsprosesser. 

Nesten 7 av 10 norske toppledere (68 prosent) sier de opplever det som krevende å drive parallelle prosesser med å transformere både digitale og ikke-digitale aspekter av virksomheten. 

De ser også risiko knyttet til at teknologiinvesteringer blir for fokusert på å løse kortsiktige utfordringer, fremfor å være brikker i en mer langsiktig, strategisk plan. To tredjedeler (64 prosent) av norske toppledere mener styret har urimelig forventninger til rask avkastning på investeringer knyttet til digital transformasjon.

I tillegg utfordres toppledere på hvordan de skal beregne ROI på sine teknologiinvesteringer. Kun 8 prosent av norske toppledere svarer at de har god forståelse for hvordan man kan beregne forventet avkastning på investeringer i avansert teknologi, sammenliknet med 30 prosent av nordiske toppledere og hele 79 prosent av toppledere i verden for øvrig.

Norske toppledere er litt mindre selvsikre når det gjelder egen evne til å gjennomføre nødvendig transformasjon enn topplederne i verden for øvrig. Mindre enn halvparten (48 prosent) føler seg personlig forberedt på å lede organisasjonen gjennom radikal transformasjon (sammenlignet med 58 prosent av nordiske toppledere og 71 prosent av toppledere resten av verden for øvrig). Norske toppledere er imidlertid mer sikre på deres lederteam totalt sett er kapable til å sørge for nødvendig omstilling enn toppledere i andre land.

Mann som klatrer

Cybertrusselen

Bare en fjerdedel (24 prosent) av norske toppledere mener at deres organisasjon er enten "veldig god" eller "godt" forberedt på et cyberangrep, en lavere andel enn blant toppledere i Norden (37 prosent) og toppledere i verden for øvrig (51 prosent). Norske toppledere har imidlertid mer tillit til sin evne til å begrense virkningene av et cyberangrep.

Norske toppledere forstår cybertrusselen: Cybersikkerhetsekspertise trekkes av norske toppledere frem som den viktigste ekspertisen for å støtte virksomhetens vekst. 72 prosent sier cybersikkerhetsspesialister er de viktigste kompetansepersonene å tiltrekke seg, mens bare halvparten av toppledere i verden for øvrig sier det samme.

Andre kompetanseområder som norske toppledere trekker frem som viktige er "data scientists" og spesialister innen ny teknologi som f. eks. kunstig intelligens. 

Vekststrategi

Norske toppledere er i større grad enn toppledere i resten av verden avhengig av økosystemer og nettverk av tredjeparter for å støtte sine vekstmål. Som hovedstrategi de neste tre årene identifiserer nesten 3 av 4 norske toppledere partnerskap med teknologileverandører, både utenfor og i skyen. 68 prosent sier de vil sette opp et akselerator- eller inkubatorprogram for oppstartsselskaper.

Norske og nordiske toppledere har også en mer balansert tilnærming til hvilke markeder de ser for seg å ekspandere i. Men 7 av 10 globale toppledere ser mot fremvoksende markeder, prioriterer 56 prosent av norske ledere utviklede markeder, med Nord-Amerika og Australasia som hovedmål. Blant de fremvoksende markedene, er det Sentral- og Sør-Amerika samt Afrika som prioriteres.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today