close
Share with your friends

Kortslutning om skatteklager

Kortslutning om skatteklager

«Folk flest» skal ikke lenger få den uavhengige behandlingen av skatteklagene sine som «de rike» får. Finansdepartementet vil ofre rettssikkerhetsgarantien.

1000

Kontaktperson

Anders Liland

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Kronikken er skrevet av partner og advokat Anders H. Liland, og var opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 16/04.

Skattepliktiges rettssikkerhetsgaranti var viktig da den uavhengige Skatteklagenemnda ble opprettet for kort tid siden. Nå synes rettssikkerheten å være glemt for skattepliktige med klagesaker av lavere verdi.

Finansdepartementet sendte før jul på høring et forslag om overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Bakgrunnen for forslaget er at det har bygget seg opp betydelige restanser i Skatteklagenemnda.

For å redusere saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda, foreslår Finansdepartementet å overføre klagebehandling av enkelte skattesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet.Konsekvensen om høringsforslaget iverksettes blir at et større antall skattepliktige med ordinære inntekter og formuesforhold ikke får den samme uavhengige behandling av sine skatteklager som skattepliktige med høyere inntekter og større formuer.

I høringsnotatet finnes ingen vurdering av hva det vil bety for allmennhetens tillit dersom et stort antall skattepliktige skal få sine skatteklager avgjort av Skattedirektoratet som er overordnet skattekontorene som har fattet vedtaket – og ikke av et uavhengig organ.

Intensjonen bak forslaget om å redusere behandlingstiden for klager i nemnden er god og riktig. Høringsnotatet er imidlertid uegnet som grunnlag for en vurdering av hva som skal til for å redusere saksbehandlingstiden.

Høringsnotatet mangler informasjon om antall saker som ligger til behandling i Skatteklagenemnda og hva som er gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Så vidt jeg vet er gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Skatteklagenemndas sekretariat 4,8 måneder. Men behandlingstiden for skatteklager omfatter også den tid som brukes på skattekontorene for å forberede oversendelsen til Skatteklagenemnda.

Finansdepartementets notat inneholder ingen informasjon om antall klagesaker som ligger til behandling på skattekontorene og hva som er gjennomsnittlig behandlingstid der. Kanskje er det her den største utfordringen ligger?

Vekt, illustrasjon

Et utvalg av saker indikerer at gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved skattekontorene kan være så høy som 14 måneder. I så fall hjelper det lite å bøte på saksbehandlingstiden hos Skatteklagenemnda.

Mye tyder på at skattekontorene i for stor grad opptrer som saksforberedere for Skatteklagenemndas sekretariat. Her kan det være mye å hente med sikte på redusert saksbehandlingstid. I tillegg kan skattekontorenes saksbehandling i seg selv være en trussel mot uavhengigheten.

Høringsnotatet foreslår også å overføre klager på vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr når arbeidsgivere ikke gir lovpålagte opplysninger om ansatte til offentlige etater innen fastsatte frister. Overføringen av denne typer klager begrunnes med at Skattedirektoratet allerede er klageinstans for en rekke vedtak om tvangsmulkt.

Høringsnotatet inneholder imidlertid ingen informasjon om hvor mange saker om tvangsmulkt som i dag avgjøres av henholdsvis Skatteklagenemnda og Skattedirektoratet. Antagelig er antallet saker som avgjøres av Skatteklagenemnda langt høyere enn antallet som avgjøres av Skattedirektoratet.

Da den uavhengige Skatteklagenemnda ble opprettet var det et bevisst valg å også legge klager på vedtak om tvangsmulkt ditt. Både hensynet til rettssikkerheten og tilliten til uavhengig prøving tilsier at saker om tvangsmulkt som i dag ligger i Skattedirektoratet i stedet burde flyttes til Skatteklagenemnda.

Nå bør politikerne følge nøye med. Det bør ikke lefles med den rettssikkerhetsgarantien som ble etablert ved opprettelsen av den uavhengige Skatteklagenemnda.

Forslaget om overføring av oppgaver bør ikke behandles videre før informasjon som nevnt ovenfor er fremskaffet. Dette må Finansdepartementet be Skattedirektoratet besørge.

Løsningen er ikke å flytte klagebehandlingen. Behandlingstiden går ikke ned av den grunn. Skatteklagenemnda må i stedet tilføres mer ressurser. Samtidig må skattekontorenes rolle som saksforberedere for Skatteklagenemnda reduseres.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud