close
Share with your friends

Klagebehandling av skattesaker bør ikke overføres til Skattedirektoratet

Klagebehandling av skattesaker bør ikke overføres

For å redusere saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda, foreslår Finansdepartementet å overføre klagebehandling av enkelte skattesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. KPMG Law Advokatfirma mener dette vil bryte rettsikkerhetsgarantien som følger av en uavhengig klagenemnd og at Skatteklagenemnda i stedet bør tilføres mer ressurser.

1000

Kontaktperson

Anders Liland

Advokat/Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Finansdepartementet sendte i desember 2017 på høring et forslag om overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Bakgrunnen for forslaget er at det har bygget seg opp betydelige restanse av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og dets sekretariat. 

Forslaget går ut på at behandlingen av klager i følgende tilfeller overføres fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet:

  • Vedtak om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven.
  • Vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når klagegjenstanden er av lavere verdi og saken ikke er av prinsipiell interesse.

Forslaget er omtalt i et høringsnotat av 21.12.2017.

KPMG Law Advokatfirma har i sin uttalelse til høringen blant annet fremmet følgende synspunkter:

  • Høringsnotatets forslag om overføring av oppgaver innebærer et brudd med den rettssikkerhetsgarantien som ble etablert ved opprettelsen av en uavhengig Skatteklagenemnd. 
  • Det fremgår av høringsnotatet at en overføring av oppgaver vil kreve økt ressursinnsats i Skattedirektoratet på omtrent 7 millioner kroner. Høringsnotatet burde ha vurdert tilsvarende økt ressursinnsats i Skatteklagenemnda som et alternativ til overføring av oppgaver.
  • Høringsnotatet forutsetter at forslagene er egnet til å redusere restansene i Skatteklagenemnda. Denne forutsetningen overser restansene på skattekontorene, som kan utgjøre en vesentlig del av total saksbehandlingstid. Klagesakene blir heller ikke borte om de overføres.
  • I høringsnotatet forutsettes det at klagers rettssikkerhet kan ivaretas på en god måte også uten nemndsbehandling. Dette forutsettes uten noen vurdering av de hensyn som ble ansett som avgjørende da en uavhengig Skatteklagenemnd ble opprettet. 

Vi mener at den foreslåtte endring i klageordningen ikke bør gjennomføres. Etter vår oppfatning vil det være en bedre løsning om klagenemnda og dets sekretariat ble tilført økte ressurser.

Vår høringsuttalelse kan leses i sin helhet her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today