close
Share with your friends

SAF-T-regnskap pliktig fra 2020

SAF-T-regnskap pliktig fra 2020

Den 22. desember 2017 vedtok Finansdepartementet at SAF-T regnskap er obligatorisk for bokføringspliktige fra og med 1. januar 2020, dvs. krav til standard filformat for eksport og utlevering av ulike typer data for regnskapstransaksjoner ved bruk av XML-format.

1000

Kontaktperson

Thor Inge Skogrand

Advokat / Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Innføringen av SAF-T i Norge er særlig interessant for utviklere og selgere av programvare til bruk i regnskapsføring, kassasystem mv. som må inkludere en funksjon for eksport av SAF-T finansiell data i sin programvare. Altinn vil bli utviklet slik at SAF-T data kan mottas og kontrolleres.

Det forventes at systemleverandører utvikler løsninger knyttet til de enkelte systemer. Brukerne, regnskapsførere og bokføringspliktige, vil i utgangspunktet ikke merke innføringen av dette utover at det kommer en ny opsjon eller knapp "SAF-T" i regnskapssystemet som benyttes.

Den første versjonen av SAF-T Regnskap (Financial) er begrenset til å omfatte konto-, leverandør- og kundespesifikasjonen. Imidlertid ser man for seg at dette i fremtiden vil inkludere kildedokumenter som detaljert fakturadata og varebevegelse. Dessuten vil det bli innført elementer som skal støtte dette som et system for flytting av data mellom ulik regnskapsprogramvare, f. eks. når en næringsdrivende bytter regnskapssystem.

Betong og farger

Når det gjelder SAF-T Cash register ble dette implementert i kassasystemforskriften med virkning fra 2017, og er således en pålagt funksjon for nye kassasystem som omsettes, leies ut mv. for bruk av bokføringspliktige i Norge. Bokføringspliktige med kontantomsetning må sikre at nytt kassasystem med nevnte SAF-T funksjon anskaffes innen 1. januar 2019.

Formålet med dataformatet SAF-T Regnskap er å tjene som et

  • Eksportformat for regnskapsdata etter anmodning fra norske skattemyndigheter, revisorer, og andre.
  • Arkivformat for nødvendig regnskapsdata for de som er forpliktet til å oppbevare regnskap med materiale etter bokføringsregelverket.
  • Format for flytting av data ved endring av regnskapsprogramvare.
  • Format for flytting av data fra regnskapsprogramvare til andre økonomisystem.

Dessuten anser skatteetaten at innføringen av rapporteringsformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Videre at det vil bli enklere å utføre interne kontroller, analysere og dele data med andre. Man ser også for seg at standarden etter hvert vil gjøre det enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

Som kjent, ble tidligere omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattet med skattemelding merverdiavgift alminnelig næring med virkning fra 1. januar 2017. I den forbindelse ble det også introdusert SAF-T standard MVA koder med veiledende beskrivelse som passer til den nye utvidede meldingen.

SAF-T formatet forventes å bli obligatorisk ved utlevering av konto-, leverandør-, og kundespesifikasjon i forbindelse med bokettersyn fra tidligst 1. januar 2020. For øvrig vil det også bli krav om å sende data i SAF-T formatet ved innlevering av ovennevnte skattemelding merverdiavgift. Hvis det blir teknisk mulig, vil skatteetaten kunne be om opplysninger i SAF-T format tilbake i tid.

Bokføringsforskriften får en ny § 7-8 hvor det blir plikt til gjengivelse av bokførte opplysninger i standardisert form hvor innhold og format bestemmes av Skattedirektoratet. Det blir unntak fra rapportering av regnskapsmateriale i SAF-T formatet for virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller som har færre enn 600 bilag i året. Unntaket vil ikke gjelde hvis en slik virksomhet har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Oppdateringer av teknisk beskrivelse og dokumentasjon tilknyttet utviklingen og innføringen av SAF-T er tilgjengelig på Skatteetatens nettsider.

Innføringen av SAF-T innebærer at det vil bli gitt nærmere krav til overføring av finansiell data og regnskapsdata. I første omgang vil det være aktuelt for norske og utenlandske leverandører av regnskapssystem, økonomisystem og kassasystem å sikre at systemene får en funksjon for overføring av data med en form som tilfredsstiller de krav skatteetaten/ Altinn vil stille for mottak og kontroll av regnskapsopplysninger.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today