close
Share with your friends

Marine Harvest vant skattesak i Gulating lagmannsrett etter tap i Bergen tingrett

Marine Harvest vant skattesak i Gulating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett har gitt Marine Farms, som nå er en del av Morpol og et datterselskap av Marine Harvest, medhold i at de kunne føre fullt fradrag for tap på fordring på datterselskapet Marine Farms Vietnam. Gulating lagmannsrett omgjorde dermed tingrettens avgjørelse og gir Marine Harvest støtte i påstanden om at fordringen på datterselskapet ikke var en passiv kapitalplassering, men et fradragsberettiget tap i virksomheten.

1000

Kontaktperson

Anders Liland

Advokat/Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Tapet oppsto etter at Marine Farms ytte lån for å finansiere driften av Marine Farms Vietnam. I 2009 ble det inngått en låneavtale med ramme på USD 5 million for fortløpende å dekke Marine Farms Vietnams kostnader. Lånet var rentefritt. I mars 2012 solgte Marine Farms fordringen på Marine Farms Vietnam og realiserte et tap på USD 4 millioner (ca. NOK 27 millioner).

Skatteklagenemnda godtok ikke fradragsføringen av tapet på fordringen, bortsett fra den delen som utgjorde valutatap på ca. NOK 4,4 millioner. Marine Harvest brakte denne avgjørelsen inn for retten.

– Dommen er i tråd med de seneste dommene på området fra Høyesterett. Dommen gir også holdepunkter for at skattemyndighetene stiller vel høye og dels urealistiske krav til dokumentasjon av faktiske forhold. For næringslivet kan saken være en påminnelse om at dokumentasjon av faktum i sin fulle bredde er viktig, uttaler advokat Anders H. Liland i KPMG Law Advokatfirma. Liland var prosessfullmektig for Morpol ASA i saken.

Kort om faktum

Marine Farms hadde gjennom flere år drevet med oppdrett, salg og foredling av oppdrettsfisk, forskning og utvikling innen oppdrettsfisk samt med konsulenttjenester. Antall ansatte i selskapet varierte, men utgjorde fra 6 ansatte i 2009 til 3 ansatte i 2012.

Den operative virksomheten ble drevet gjennom datterselskaper. Selskapet drev betydelig virksomhet innen laks gjennom datterselskap i Skottland og tilsvarende betydelig virksomhet innen havabbor og brosme gjennom datterselskap i Spania.

I 2003 etablerte Marine Farms et datterselskap i Vietnam ("Marine Farms Vietnam") for oppdrett av fiskeartene cobia og pompano. Marine Farms Vietnam hadde 72 ansatte i 2009 og 75 ansatte i 2012 med både driftsleder og daglig leder. Administrerende direktør i Marine Farms i Norge var styreformann i Marine Farms Vietnam.

Marine Farms ytte lån for å finansiere driften av Marine Farms Vietnam. I 2009 ble det inngått en låneavtale med ramme på USD 5 million for fortløpende å dekke Marine Farms Vietnams kostnader. Lånet var rentefritt. Den 5. mars 2012 solgte Marine Farms fordringen på Marine Farms Vietnam til Marine Farms Singapore og realiserte et tap på USD 4 millioner (ca. NOK 27 millioner).

Marine Farms ble i tapsåret fusjonert inn i Morpol ASA, et datterselskap til Marine Harvest ASA, som var formell part i saken.

Tingrettens vurdering

Morpol ASA fikk ikke medhold i Bergen tingrett. Bergen tingrett konkluderte med at Marine Farms ikke hadde utøvd noe aktivt eierskap i Marine Farms Vietnam. Selskapet hadde således ikke drevet virksomhet overfor Marine Farms Vietnam. Lånet var passiv kapitalplassering. Aktiviteten de ansatte i Marine Farms utøvde var passiv kapitalforvaltning eller aktivitet som måtte tilordnes Marine Farms Vietnam.

Lagmannsrettens vurdering

 • Aktivitetene som ansatte i Marine Farms hadde utøvet overfor Marine Farms Vietnam måtte tilordnes Marine Farms og de hadde tilstrekkelig omfang og varighet til at de var å anse som virksomhet etter skatteloven;
  • Retten fant at ansatte i Marine Farms
   • Bistod med kompetanseoverføring 
   • Sørget for oppretting av et IT-system til overvåking og kontroll av fiskebestanden
   • Hjalp til med innkjøp av utstyr; merder, fôr, nøter
   • Deltok i driften på detaljnivå som slakting, rensing av nøter, ol.
   • Brukte mye tid på markedsføring og tilretteleggelse for salg; benytte kontakter og arbeidet med oppbygging av salgsapparat
   • Deltok i budsjett- og strategiplanlegging, og oppfølging av lokale regnskaper
  • Retten fant at aktiviteten som administrerende direktør i Marine Farms utøvde overfor Marine Farms Vietnam gikk langt ut over hans rolle som styreformann i selskapet
 • Aktivitetene oppfylte kravet om at de måtte være utøvet for Marine Farms regning og risiko
  • Retten viste til at de ansatte i Martine Farms fikk lønn fra Marine Farms og ikke Marine Farms Vietnam og at Marine Farms ytte rentefrie lån til Marine Farms Vietnam
 • Aktivitetene oppfylte også kravet om at de måtte være egnet til å gå med overskudd (i form av verdistigning på aksjene i Marine Farms Vietnam; utbytte eller gevinst)
 • Lånet fra Marine Farms til Marine Farms Vietnam hadde tilstrekkelig tilknytning til Marine Farms egen virksomhet;
  • Marine farms drev en integrert økonomisk aktivitet der formålet var verdiøkning på investeringene i Marine Farms Vietnam gjennom aksjekapital, rentefritt lån, kompetanseoverføring og arbeidsinnsats
  • Lånet til Marine Farms Vietnam var en nødvendig forutsetning for å kunne etablere Marine Farms Vietnamo
  • Den aktiviteten som Marine Farms har lagt ned var nødvendig for at etableringen skulle bli vellykket 
  • Det var ikke tale om etablering av ny virksomhet ved etablering av Marine Farms Vietnam;
   • Det er en nær og indre sammenheng mellom oppdrett av laks, havabbor og brosme og cobia og pompano
   • Marine Farms satsing på cobia og pompano i Vietnam innebar risikospredning ved oppdrett av flere fiskeslag

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today