Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - KPMG Norge
close
Share with your friends

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det er kommunens kontrollutvalg som bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll basert på kommunens plan.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

KPMG har lang erfaring med å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter gjeldende standarder og kvalitetskrav; kommuneloven med forskrifter, RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (utgitt av Norges kommunerevisorforbund) og INTOSAIs retningslinjer for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er et viktig kontrollverktøy for å sikre at kommunens ressurser blir utnyttet på best mulig måte for å løse oppgaver i samsvar med vedtak og lovmessige rammevilkår. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger. Revisjonene kan konsentrere seg om etterlevelse av regelverk, ressursbruk, ressursutnyttelse, hensiktsmessighet, effekt og resultater. 

KPMG har gjennomført forvaltningsrevisjon på en rekke områder, blant annet virksomhetsstyring, økonomistyring, internkontroll, offentlighetsloven, IKT, kompetansestyring, arbeidsmiljø og HMS, varsling, etikk, prosjektstyring, habilitet, tilgjengelighet og telefonservice, offentlig forvaltning/saksbehandling, offentlige anskaffelser, selvkost og gebyrer, bygge- og anleggsprosjekter, vedlikehold av kommunale bygg, anlegg og eiendommer, pleie og omsorg, barnehage, skole- og opplæringsloven, spesialundervisning, barnevern, tekniske tjenester, kultur og næring, psykiatri og rus, og medikamenthåndtering.

Selskapskontroll

Selskapskontroll er et viktig kontrollverktøy for å sikre kommunens kontroll med oppgaver og tjenesteområder organisert som kommunalt eide foretak, interkommunale foretak og kommunale/interkommunale aksjeselskap. Selskapskontroll er knyttet til vurdering av i hvilken grad kommunens eierstyring og selskapenes virksomhet etterlever kommunestyrets vedtak og forutsetninger, vedtekter i selskapene, selskapslovgivningen og øvrige rammevilkår. Slik vurdering gjennomføres med ulike typer kontroller, som i kommuneloven med forskrifter er benevnt eierskapskontroll og selskapskontroll gjennomført som forvaltningsrevisjon. En kombinasjon av kontrollformene kan benyttes. KPMG gjennomfører selskapskontroll, både som obligatorisk eierskapskontroll og som forvaltningsrevisjon.

Overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse

Hvert fjerde år skal kommunene gjennomføre en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomheten og oppgaveløsningen, med henblikk på å identifisere områder hvor det er risiko for at virksomheten og oppgaveløsningen innen kjerneområdene ikke blir utøvd slik den skal og i tråd med vedtak, forutsetninger og regelverk, samt konsekvenser av dette. Det vurderes hvor stor risiko/sannsynlighet det er for mangelfull virksomhet og tjenestetilbud og hvilke eventuelle konsekvenser og alvorlighetsgrad dette i så fall har. Valg av forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollprosjekter skal være fundert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Den overordnede risiko- og vesentlighetsanalysen vil utgjøre grunnlaget for å utarbeide en revisjonsplan etter at det er foretatt en rangering av områdene. KPMG har lang erfaring med å gjennomføre slike risikovurderinger for kommuner og fylkeskommuner.

Revisjonsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Av kommunens 'Plan for forvaltningsrevisjon' vil det gå fram hvilke områder som er prioritert av kommunestyret til forvaltningsrevisjon, og det er naturlig at kommunens kontrollutvalg tar utgangspunkt i disse områdene ved bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Til grunn for kommunens plan for forvaltningsrevisjon ligger det en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet. KPMG har lang erfaring med å utforme overordnet plan for forvaltningsrevisjon.

Kompetansehevingstiltak for kontrollutvalg

KPMG tilbyr en rekke ulike kompetansehevingstiltak for kontrollutvalgene. Dette kan blant annet være kurs i: kontrollutvalgets ansvar, roller og oppgaver, offentlig rettslig regelverk, som blant annet offentlighetslov, plan- og bygningslov, kommunelov, forvaltningslov, forvaltningsrevisjon, intern kontroll, risikovurderinger, antikorrupsjon, varsling og varslingsrutiner, habilitet, kommunale selskap og eierskap, informasjonssikkerhet, LEAN, med mer. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud