EU-kompromiss om likelønnsprinsipp

EU-kompromiss om likelønnsprinsipp

Skal det være lik lønn for likt arbeid på samme sted? Dette har EU-landene stridest om de siste årene. Nå er EU-organene enige om en reform av utestasjoneringsdirektivet. Reformen bygger på et likelønnsprinsipp.

1000

Kontaktperson

Stig Bjørklund

Partner / Advokat

KPMG i Norge

E-post

Utsendingsdirektivet gir regler som innebærer at en arbeidstaker som sendes fra sitt hjemland til et annet EU eller EØS-land for å utføre arbeid der i en tidsbegrenset periode, omfattes av hjemlandets lovgivning med unntak for noen bindende lovbestemmelser i vertslandet. De som kommer til Norge må for eksempel følge norske forskriftsbestemmelser om minstelønn og arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven, mens i utgangspunktet følger avlønningen hjemlandets rett med mindre det er lovbestemt minstelønn i vertslandet.  Utsendingsreglene har over tid skapt strid innad i EU fordi enkelte land mener det fører til sosial dumping.

EU-organene vil nå endre prinsippet for lønnsfastsettelsen for utenlandske arbeidstakere. Man skal gå fra en ordning med minstelønn og minimumsregler til et likelønnsprinsipp. Slik likelønnsprinsippet er formulert i dag, vil det si at det skal være lik lønn for likt arbeid på samme sted. Hva dette reelt vil innebære, gjenstår å se. EU-organene vurderer også å endre definisjonen av lønnsbegrepet.

Sedler i Euro

Når det gjelder lønnsbegrepet har Kommisjonen foreslått at dette ikke lenger skal defineres etter nasjonal lovgivning eller praksis i vertsstaten, men følge av direktivet.  Samtidig er det forslag om å endre fra å bruke lønn til det mer videre begrepet vederlag. Dette kan innebære at også utgiftsdekning anses som lønn eller vederlag for arbeidet. I Norge i dag kommer utgiftsdekning i tillegg til lønn.

Ellers diskuteres blant annet i hvilken grad utgifter til reise og opphold skal dekkes av arbeidsgiveren. Videre ser EU-organene på muligheten for at et medlemslandene skal kunne ha lovgivning som pålegger at de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for hovedleverandør, også skal gjelde for underleverandørene. I tillegg vurderes om det skal være plikt til å innføre likebehandling for vikarer fra utenlandske vikarbyrå.

Utsendingsdirektivet er gjennomført i arbeidsmiljøloven med forskrifter, allmenngjøringsloven mm. En endring i utsendingsdirektivet vil derfor få betydning for Norge.

EU-organene, dvs. Kommisjonen, Rådet og EU-parlamentet, har nå startet såkalte "trilog-forhandlinger" med sikte på å komme frem til en omforent tekst til nytt utsendingsdirektiv. Det antas at utkastet kan komme i løpet av våren 2018.

Det er foreslått en frist på fire år til å gjennomføre de nye reglene i nasjonal lovgivning.

Nærmere om bakgrunnen for uenigheten mellom EUs medlemsland

De tidligere østblokklandene har villet beholde utsendingsreglene slik det er fordi de anser det som en konkurransefordel å kunne sende sin billige arbeidskraft til de tidligere vesteuropeiske landene, mens de vesteuropeiske landene mener regelverket fører til sosial dumping og vil ha forandring.

Håndhevingsdirektivet av 15. mai 2014 ble innført som et tiltak mot sosial dumping.  EUs arbeidsminister Marianne Thyssen kom imidlertid til den erkjennelsen at dette var ikke tilstrekkelig, og i mars 2016 foreslo hun et prinsipp om lik lønn for likt arbeid på samme sted. Høsten 2016 iverksatte parlamentene i 11 EU-land, det vil si de ti tidligere østblokklandene og Danmark, den såkalte "gult kort"-prosedyren og slik stoppet prosessen med endringen for en periode.  Samtidig hadde Frankrikes president Macron gjort endring i utsendingsdirektivet til en av sine kampsaker. I oktober 2017 møttes EU-politikerne for å behandle saken. Etter behandling i EU-kommisjonen, Rådet og 12 timer lange forhandlinger i EU-parlamentet, ble det altså oppnådd enighet om å forhandle frem et reform av utsendingsdirektivet gjennom trilogforhandlinger. Reformen vil bygge på et likelønnsprinsipp.

KPMG Law Advokatfirma AS følger den videre utviklingen.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.