close
Share with your friends

Endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk

Endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk

Regjeringen har med virkning for eiendomsskatteåret 2019 vedtatt nye regler som vil påvirke både industrielle aktører, og en rekke kommuner. Denne artikkelen tar sikte på å redegjøre for virkningene av lovendringen(e).

1000

Kontaktperson

Relatert innhold

Bygninger

I desember 2017 ble det vedtatt nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk. Etter de nye reglene skal produksjonsutstyr og  -installasjoner ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget fra og med 2019. De nye reglene vil påvirke både industrielle aktører, og en rekke kommuner. I Januar 2018 publiserte Finansdepartementet en tolkningsuttalelse knyttet til de vedtatte endringene. Denne artikkelen tar sikte på å redegjøre for virkningene av lovendringen(e).

Innledningsvis kan det bemerkes at kommunene pr i dag har anledning til å skrive ut eiendomsskatt (litt forenklet) for:

  • Bolig og fritidseiendom
  • Næringseiendom
  • Verk og bruk 

Vi vil i denne artikkelen ikke ta for oss eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom, og heller ikke i særlig grad takseringsprinsipper for næringseiendom. 

Før lovendringen har Kommunene anledning til å skrive ut eiendomsskatt for verk og bruk, uten samtidig å skrive ut eiendomsskatt for andre næringseiendommer. Departementet har tidligere uttalt at begrepet "verk og bruk" vil omfatte vesentlige deler av store industrianlegg, og at det for slike anlegg hovedsakelig vil være bygninger og grunnarealer som blir igjen i eiendomsskattegrunnlaget.

Endrede regler for verk og bruk:

Med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2019 er det vedtatt at kategorien "verk og bruk" skal fjernes. Næringseiendom som tidligere har vært klassifisert som verk og bruk skal etter dette behandles likt med annen næringseiendom. Det uttalte hovedmålet med endringen er at industrimaskiner ikke lenger skal kunne inngå i eiendomsskattegrunnlaget; det er kun bygninger og grunn som skal kunne inngå. I mediene har eiendomsskatt for verk og bruk tidvis vært omtalt som "maskinskatt". 

En annen effekt av regelendringen er at takseringen antakelig vil bli enklere, og det vil bli færre tvister knyttet til verdsettelsen.

Det presiseres at lovendringen ikke vil medføre endringer for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. 

I sitt opprinnelige forslag foreslo Finansdepartementet at endringene også skulle omfatte vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, men dette møtte mye motstand i høringsrunden, blant annet fra vindkraftsprodusentene selv samt en rekke kommuner, slik at disse virksomhetene likevel ikke ble omfattet av lovendringen. For disse vil dagens regler fortsatt gjelde. 

Behov for nye takster:

For kommunene som blir berørt av lovendringen vil det være nødvendig å foreta re-taksering av anleggene som tidligere var omfattet av reglene for verk og bruk. Kommunene kan søke om å få dekket kostnadene til re-taksering.  

Ved en re-taksering er det alminnelige prinsipper for taksering av næringseiendom som skal benyttes. Ofte benyttes det sjablonger, med mulig korreksjon for faktiske konstaterbare forhold, som grunnlag for taksten. Se f.eks. Oslo kommunes retningslinjer for næringseiendom og verk og bruk. 

Kommuner som ikke har skrevet ut eiendomsskatt for andre næringseiendommer vil antakelig ikke ha utarbeidet slike sjablonger. Det må da gjøres en individuell verdsettelse av hver eiendom. Finansdepartementet har uttalt at de legger til grunn at den eiendomsskattepliktige vil ha anledning til å klage på beregningen av dette grunnlaget.

Kompenasjsonsordning for berørte kommuner:

For de kommuner som blir berørt av at det ikke lenger kan skrives ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og  -installasjoner vil det være en nedtrapping av eiendomsskattegrunnlaget over 7 år. Her er det utarbeidet en overgangsordning som gjør at bortfallet av eiendomsskatt kan utfases over 7 år. Differansen kan kommunene søke om å få dekket av Finansdepartementet, riktignok begrenset oppad til 500 millioner pr år.  

Det kan være greit å merke seg at kompensasjonen ikke gjelder nyetableringer etter 1. januar 2017, og den vil bortfalle dersom virksomheten nedlegges.  

Dersom en kommune har skrevet ut eiendomsskatt med mindre enn 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget, vil kommunen ikke ha anledning til å endre satsen ved beregning av kompensasjonen.  

Det har vært noe usikkerhet rundt hvorvidt en kommune kan fortsette å skrive ut eiendomsskatt for næringseiendom som tidligere har vært ansett som verk og bruk, uten samtidig å skrive ut eiendomsskatt for annen næringseiendom i kommunen. Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse datert 11.01.2018 konkludert med at slik utskriving av eiendomsskatt kan foretas. Det er altså ikke nødvendig for en kommune å skrive ut eiendomsskatt for samtlige næringseiendommer. Det kan imidlertid ikke ses bort i fra at i hvert fall enkelte kommuner vil innføre eiendomsskatt også for annen næringseiendom, for å kompensere for bortfallet av eiendomsskatt (i tillegg til kompensasjonen ved overgangsordningen).

Finansdepartementet rydder også opp i usikkerheten rundt hvilken eiendomsskattesats som skal benyttes dersom to eller flere kommuner slår seg sammen, idet de uttaler at "dersom to kommuner, som har hatt ulik skattesats for verk og bruk slår seg sammen, må den nye kommunen operere med ulike skattesatser på de særskilte grunnlagene for overgangsregelen selv om den ellers har felles skattesats".

Produksjonslinjer tilknyttet vannkraftverk:

Det er vedtatt at såkalte produksjonslinjer som er eiet av vannkraftprodusenter skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget for kraftverket det tilhører, forutsatt at linjene frakter kraften fra kraftverket til innmatingspunktet i sentralnettet. I den utstrekning linjene også benyttes til andre formål (allmenn forsyning), vil en del av linjen likevel være å anse som eget eiendomsskatteobjekt.  

Det er ikke gitt regler for å kompensere kommunene for bortfall av eiendomsskatt som følge av denne endringen. 

Frister:

De samme frister for å utskrive eiendomsskatt vil også gjelde eiendomsskatt skrevet ut etter de nye reglene, dvs. at siste frist for å skrive ut eiendomsskatt for 2019 vil være 1. mars 2019.

Eiendomsskatt i tiden fremover:

Regjeringen har i Jeløya-plattformen tatt til orde for at eiendomsskattesatsen for boliger og fritidseiendom ikke bør kunne utgjøre mer enn 5 promille, mot dagens 7 promille, av eiendomsskattegrunnlaget. I tillegg varsler regjeringen om at de ønsker å foreta en gjennomgang av skatteregimet for norsk vannkraft. Dette vil også måtte omfatte eiendomsskatt. 

Det er liten tvil om at eiendomsskatt vil være et sentralt tema også i tiden fremover.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today